Gazeta belge ‘L’Echo’ ka bërë me dije se ka nisur konfiskimi i pasurive të shtetit shqiptar në arenën ndërkombëtare, në kuadër të vendimit të gjykatës së Arbitrazhit në favor të biznesmenit italian Francesco Becchetti. Sipas gazetës Avokatët e biznesmenit italian ia kanë dalë të konfiskojnë honoraret e Shqipërisë në kompaninë Eurocontrol me një vlerë prej 170 mijë euro.

Në shkrimin e saj gazeta sqaron të gjithë kronologjinë e çështjes, e cuila zanafillën e ka në vitin 2013, kur kryeministri Edi Rama anuloi dy koncesione të biznesmenit dhe mbylli televizionin e tij, Agon Channel.

Biznesmeni italian e hodhi Shqipërinë në gjyq në arbitrazh dhe fitoi një dëmshpërblim prej 107 milionë eurosh.
Shqipëria nuk ka pranuar të paguajë këtë shumë.

Për këtë arsye ka nisur sekuestrimi i pasurive shqiptare në botë.

Në Belgjikë, Beketi ka marrë dritën jeshile për të konfiskuar paratë e Shqipërisë në kompaninë e madhe europiane, Eurocontrol.

Shqipëria është një nga 41 vendet anëtare të Eurocontrol, një institucion evropian përgjegjës për mbledhjen mes të tjerash të pagesave nga linjat ajrore që fluturojnë në territore të ndryshmë.

Këto shuma më pas u rishpërndahen shteteve anëtare sipas përllogaritjeve. Pikërisht këto shuma janë sekuestruar.

Në dhjetor janë sekuestruar 170 mijë euro, që nuk është një shumë e madhe për shkak se kriza e pandemisë ka reduktuar fluturimet.

Por avokati i Beketit tha se në një rast, Rumanisë i janë sekuestruar mbi 11 milionë euro nga Eurocontrol.

Me shtimin e fluturimeve, shuma e konfiskuar do të rritet.

Shqipëria kundështon

Shteti shqiptar, i mbrojtur nga Jean-François Goffin dhe Jean-Luc Hagon (CMS) ka deklaruar se do ta kundërshtojë këtë konfiskim.

Çështja e imunitetit juridiksional do të jetë në qendër të debateve. Avokatët e Shqipërisë besojnë se honoraret e paguara nga Eurocontrol ndaj homologut të tij shqiptar (Albcontrol) i nënshtrohen këtij imuniteti dhe për këtë arsye nuk mund të konfiskohen.

Avokatët e Francesco Becchetit nuk e lexojne keshtu. Ata thone se këto honorare përdoren për të financuar shërbimet tregtare dhe për këtë arsye mund të konfiskohen. Kjo çështje do të paraqitet para gjykatësit të Foreclosure të enjten.

The Belgian newspaper ‘L’Echo’ has announced that the confiscation of the assets of the Albanian state in the international arena has started, in the framework of the decision of the Arbitration Court in favor of the Italian businessman Francesco Becchetti. According to the newspaper, the lawyers of the Italian businessman managed to confiscate Albania’s royalties in the company Eurocontrol with a value of 170 thousand euros.

In its article, the newspaper explains the entire chronology of the case, which dates back to 2013, when Prime Minister Edi Rama canceled two concessions of the businessman and shut down his television, Agon Channel.

The Italian businessman sued Albania in arbitration and won a compensation of 107 million euros.
Albania has refused to pay this amount.

For this reason, the sequestration of Albanian assets in the world has begun.

In Belgium, Beckett has received the green light to confiscate Albanian money from the large European company, Eurocontrol.

Albania is one of the 41 member countries of Eurocontrol, a European institution responsible for collecting, among other things, payments from airlines flying to different territories.

These amounts are then redistributed to member states as calculated. Exactly these amounts have been seized.

In December, 170 thousand euros were seized, which is not a big amount because the pandemic crisis has reduced flights.

But Beckett’s lawyer said that in one case, more than 11m euros were seized from Romania by Eurocontrol.

With the addition of flights, the amount confiscated will increase.

Albania opposes

The Albanian state, protected by Jean-François Goffin and Jean-Luc Hagon (CMS) has stated that it will oppose this confiscation.

The issue of jurisdictional immunity will be at the center of debates. Albania’s lawyers believe that the royalties paid by Eurocontrol to its Albanian counterpart (Albcontrol) are subject to this immunity and therefore cannot be confiscated.

Francesco Becchet’s lawyers do not read it that way. They say these royalties are used to finance commercial services and can therefore be confiscated. The case will be brought before a Foreclosure judge on Thursday.