“Kam njoftuar dhe kryeministrin”, Besa Shahini bën deklaratën e befasishme: S’do marr pjesë në fushatë, do largohem në Kosovë

Ministrja e Arsimit, Besa Shahini deklaroi se nuk do të jetë pjesë e fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 prillit të 2021-it.

Shahni dha deklaratën e befasishme gjatë një intervistë me Ilva Taren. Madje ajo pohoi se këtë vendim ia ka komunikuar edhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa theksoi se ka vendosur që të largohet nga Shqipëria drejt Kosovës.

“Unë tashmë kam njoftuar edhe kryeministrin Rama që kam marrë një vendim. Nuk do të vazhdoj të qëndroj në Shqipëri përtej këtij mandati, rrjedhimisht nuk do të përfshihem në zgjedhje. Ishte një vendim i vështirë për shkak se mua më pëlqen angazhimi politik dhe se unë e adhuroj Shqipërinë.”, tha Shahini.

Pjesë nga intervista:
Çfarë ndjesie ju jep të jeni në qendër të punës, por edhe diskutimeve për t’i larguar nga qeveria?

Besa Shahini: Këto janë diskutime normale kur jemi futur zyrtarisht në vit parazgjedhor. Këtu reflektohen të gjitha dëshirat, vullnetet, ambiciet brenda partisë dhe besoj se kjo është e shëndetshme. Kjo tregon që është një parti dinamike.

Mendoni që dalin nga partia këto zëra për largimin tuaj?
Besa Shahini: Unë besoj që dalin nga gjithandej. Është një diskutim që nuk ndodh vetëm për PS, por ndodh për të gjitha partitë, por është e rëndësishme për ne tani për shkak se jemi duke qeverisur.

A është e vërtetë që do të ketë një largim tuajin?

Besa Shahini: Unë tashmë kam njoftuar edhe kryeministrin Rama që kam marrë një vendim. Nuk do të vazhdoj të qëndroj në Shqipëri përtej këtij mandati, rrjedhimisht nuk do të përfshihem në zgjedhje. Ishte një vendim i vështirë për shkak se mua më pëlqen angazhimi politik dhe se unë e adhuroj Shqipërinë.

Mund ta dimë pse e keni marrë këtë vendim?
Besa Shahini: Jeta ime është pakëz e paqëndrueshme në Shqipëri. E gjithë familja ime jeton në Kosovë dhe përkundër afrimit që kemi bërë prapë jemi dy shtete të ndara. Në këto momente kur ka këto probleme prapëseprapë e sheh se nëse jeton me familjen larg është pak e vështirë të mirëmbahet puna që është mbingarkesë e madhe. I kam thënë kryeministrit të shërbej për sa kohe sa jam vlerë për ndërtimin e politikave arsimore dhe zbatimin e tyre.

 

“I also informed the Prime Minister”, Besa Shahini makes the surprising statement: I will not participate in the campaign, I will leave Kosovo

The Minister of Education, Besa Shahini stated that she will not be part of the electoral campaign for the elections of April 25, 2021.

Shahni made the surprise statement during an interview with Ilva Taren. She even claimed that she has communicated this decision to Prime Minister Edi Rama, while emphasizing that she has decided to leave Albania for Kosovo.

“I have already informed Prime Minister Rama that I have made a decision. I will not continue to stay in Albania beyond this mandate, consequently I will not be involved in the elections. “It was a difficult decision because I like political engagement and I adore Albania,” said Shahini.

Excerpts from the interview:
How does it feel to be at the center of work, but also of discussions to get them out of government?

Besa Shahini: These are normal discussions when we officially entered the pre-election year. This reflects all the desires, wills, ambitions within the party and I believe this is healthy. This shows that it is a dynamic party.

Do you think these rumors about your departure are coming out of the party?
Besa Shahini: I believe they come from everywhere. It is a discussion that does not happen only for the SP, but it happens for all parties, but it is important for us now because we are governing.

Is it true that there will be a departure of yours?

Besa Shahini: I have already informed Prime Minister Rama that I have made a decision. I will not continue to stay in Albania beyond this mandate, consequently I will not be involved in the elections. It was a difficult decision because I like political engagement and I adore Albania.

Can we know why you made this decision?
Besa Shahini: My life is a bit unstable in Albania. My whole family lives in Kosovo and despite the rapprochement we have made, we are still two separate countries. In these moments when he has these problems he still sees that if he lives with his family far away it is a bit difficult to maintain the work which is a big overload. I have told the Prime Minister to serve as long as I am valued for building educational policies and implementing them.