Një grua në Tiranë, e cila e trádhtoi burrin gjatë kohës që ai jetonte jashtë vendit, është detyruar jo vetëm t’i tregojë atij për lidhjen jashtëmartesore, por me të për krahu ka përfunduar në pòlici. I denòncuar nuk ishte bashkëshorti, por ish i dashuri i gruas. Të dy ata u njohën përmes rrjeteve sociale, në llogaritë përkatëse të “Facebook”. Kur gruaja u bind se duhej t’i jepte fund trádhtisë, i dashuri i fshehtë nuk e ka pranuar mbylljen e kapitullit dhe ka nisur nga kèrcënimet, aq sa në një moment ai ka kánosur se do t’i merrte lopën apo makinën.

Kallèzimi i pabesueshëm është mbajtur nga oficeri i pòlicisë, Arjan Boci pranë komisariatit numër një. Denòncuesja quhet E.V., e martuar, ndërsa personi me të cilin gruaja trádhtoi bashkëshortin E.T. “Jam e martuar, kam dy fëmijë. Në nëntor 2019 pas tre viteve trádhti, lidhja përfundoi. Nuk dëshiroja ta takoja më, pasi im shoq mësoi për lidhjen jashtëmartesore. E.T kërkonte doemos takim pas këtij vendimi dhe disa herë erdhi në shtëpi”. Siç tregohet më tej, i dashuruari gòdiste me gurë banesën dhe disa herë i ka bërë prèsion dhe shántazh nëpërmjet telefonit.

Në këto kushte, gruaja është detyruar të mbyllë telefonin. Por, i dashuruari ka vazhduar me prèsione me mesazhe deri edhe te burri, vjehrra dhe vjehrri. “Ai më kèrcënoi se po mos të dilja në takim, do më vríste, do më merrte pèng fëmijët në shkollë, ose se do vríste mua dhe bashkëshortin tim”, thotë gruaja. Ka dyshime se i riu, me status beqar e ka gjurmuar gruan herë pas here.

E.T në një rast shkoi në shtëpinë e denòncueses, ku pasi hyri në ambientet e verandës, ai takoi vjehrrën e të dashurës. Ai e sháu dhe e ofèndoi, së cilës i kërkoi një shumë parash në formë detyrimi. “Dua tre milionë lekë, lopën ose makinën që e keni të parkuar në oborr”, ka kèrcënuar më tej ish-partneri i nuses së saj.

Ndonëse pòlicia ka dyshime të paverifikuara se kònflikti mund të jetë agravuar për shkak të ndonjë shume, ende nuk ka prova ta vërtetojë këtë opsion. Për momentin oficerët do besojnë pretendimin e gruas së martuar, që këmbëngul se është përndjekur që nga muaji tetor 2019 dhe deri në fund të majit 2020, ditën kur ajo u bind se duhet të njoftonte pòlicinë.

“Ndihem e fríkësuar, kam ndryshuar stilin e të jetuarit”, i tregoi pòlicisë ajo. Sa i takon lidhjes jashtëmartesore, gruaja pranoi se bashkëshorti ishte vënë në dijeni. “Lidhja íntime zgjati pothuajse tre vjet. Marrëdhënia ishte e fshehtë deri në momentin që bashkëshorti mori telefonin tim dhe lexoi të gjitha mesazhet dhe komunikimet tona.

Njohja jonë me E. filloi nëpërmjet telefonit, kur pasi u prezantuam në ‘Facebook’ dhe komunikuam për njëfarë kohe, ai më telefonoi. Këtë numër nuk e posedoj më, pasi e kam mbyllur gjatë shqetësimeve disamujore, bezdisjeve dhe agrèsivitetit. Pas rreth gjashtë muajsh, e gjendur në një situatë të tillë, kur ai më shántazhonte edhe me fotografi dhe më kèrcënonte, u detyrova ta takoj dhe u detyrova të krijoj një lidhje íntime që zgjati tre vite”.

Edhe pse gruaja këmbëngul se ishte detyruar ta trádhtonte bashkëshortin për shkak të fotografive që i kishte nisur të panjohurit, pòlicia thotë se ka dyshime të forta që ajo e trádhtoi me vullnet të plotë partnerin.

Megjithatë, gruaja shton “ai më kèrcënoi se do iu tregonte të gjithëve, dhe e gjendur në këto kushte shkova me E.T, sa herë kërkonte ai”. Sipas pòlicisë, referuar qëndrimit të kallèzueses, i riu shkonte në banesën e saj private që gjendet në periferi të Tiranës dhe e takonte. “Ndonëse kallèzuesja jetonte edhe me vjehrrin e vjehrrën, ata nuk kanë kuptuar asgjë”, shprehet një burim që po e heton partnerin zemërthyer për përndjèkje.

Rezulton se rreth një muaj më parë, pasi bashkëshorti u kthye në Shqipëri për shkak të Còvidit, ai gjeti telefonin e partneres që e kishte lënë mbi lavatriçe. “Im shoq gjeti të gjitha mesazhet në telefon dhe nga kjo arsye më pyeti kush ishte dhe çfarë kishte ndodhur. Ndërpreva çdo komunikim me të, hoqa telefonin sepse ma kërkoi im shoq, ndaj E.T nuk kishte ku të më telefononte”. Pòlicia bën me dije se çifti që ka dy fëmijë, një të moshës 12 vjeç dhe tjetrin të moshës 8 vjeç është përpjekur që kjo çështje mos të kuptohej nga dy të moshuarit që jetojnë me ta.

Por diçka e tillë ka qenë e pamundur. Pas ndërprerjes së komunikimit, edhe pse gruaja pretendon se po përndiqej prej kohësh, partneri kishte shkuar befas në banesë. “Ai erdhi në shtëpinë tonë dhe filloi të më kánosë, filloi të ruajë të gjithë pjesëtarët e familjes, dhe t’i shqetèsonte të gjithë, bashkëshortin, kunatën, kunatin, nusen e kunatit, vjehrrin e vjehrrën.

Ai ju telefononte atyre dhe iu kërkonte që të më linin të dilja nga shtëpia”, thotë më tej gruaja në denòncim. Pòlicia ka pyetur si fillim vjehrrin dhe vjehrrën që tregojnë se si i riu i kèrcënoi nën pretendimin se nusja e tyre i kishte marrë një borxh, ndaj dhe ai do t’ju merrte lopën ose makinën. Ndërkohë pritet që të pyetet gjithë familja e telefonuar nga i dashuruari, përfshi kunetër e kunata, që të gjithë ata të telefonuar nga i riu./GazetaSi

A woman in Tirana, who stabbed her husband while he was living abroad, has been forced not only to tell him about the extramarital affair, but has ended up with him. Denounced was not the husband, but the wife’s ex-boyfriend. The two met on social media on their respective Facebook accounts. When the woman was convinced that she had to end the ordeal, the secret lover did not accept the closing of the chapter and started threatening, so much so that at one point he threatened to take her cow or car.

The incredible report was made by the police officer, Arjan Boci, at police station number one. The complainant is called E.V., married, while the person with whom the wife married her husband E.T. “I am married and have two children. In November 2019 after three years, the relationship ended. I didn’t want to meet her anymore, as my husband learned about extramarital affairs. E.T necessarily demanded a meeting after this decision and several times he came home “. As it is further shown, the lover was stoning the apartment and several times he made a presentation and blackmail over the phone.

Under these conditions, the woman was forced to hang up the phone. But, the lover has continued with messages with messages even to the husband, mother-in-law and father-in-law. “He threatened to kill me if I didn’t go out on a date, to take my children to school, or to kill me and my husband,” she said. There are suspicions that the young man, with a single status, has tracked down the woman from time to time.

E.T. on one occasion went to the house of the denouncer, where after entering the porch premises, he met his girlfriend’s mother-in-law. He sold it and offered it, to which he demanded a sum of money in the form of an obligation. “I want three million lek, the cow or the car you have parked in the yard,” her ex-partner’s partner further threatened.

Although the police have unverified suspicions that the conflict may have been aggravated by some amount, there is still no evidence to support this option. At the moment, officers will believe the claim of the married woman, who insists that she has been persecuted since October 2019 and until the end of May 2020, the day she was convinced that she should notify the police.

“I feel frightened, I have changed my lifestyle,” she told the police. As for the extramarital affair, the wife admitted that her husband had been informed. “The relationship lasted almost three years. The relationship was secret until the moment my husband picked up my phone and read all our messages and communications.

Our acquaintance with E. started over the phone, when after we introduced ourselves on Facebook and communicated for a while, he called me. I no longer have this number, as I have closed it during months of worries, annoyances and aggression. After about six months, in such a situation, when he also blackmailed me with photos and threatened me, I was forced to meet him and I was forced to establish a relationship that lasted for three years.

Although the woman insists that she was forced to marry her husband because of the photos she had taken of the stranger, the police say that there are strong suspicions that she willingly betrayed her partner.

However, the woman adds, “He threatened to tell everyone, and in these circumstances I went with E.T. whenever he asked.” According to the police, referring to the attitude of the complainant, the young man went to her private apartment located on the outskirts of Tirana and met her. “Although the complainant also lived with her mother-in-law and father-in-law, they did not understand anything,” said a source who is investigating the heartbroken partner for the persecution.

It turns out that about a month ago, after her husband returned to Albania because of Còvid, he found his partner’s phone on the washing machine. “My husband found all the messages on the phone and for that reason he asked me who he was and what had happened. I cut off all communication with him, I removed the phone because my husband asked me to, so E.T had nowhere to call me. ” Police say the couple, who have two children, a 12-year-old and an 8-year-old, have tried to keep the issue from being understood by the two elderly people living with them.

But such a thing has been impossible. After the communication was interrupted, although the woman claims that she had been persecuted for a long time, the partner had suddenly gone to the apartment. “He came to our house and started harassing me, he started guarding all the family members, and disturbing everyone, his husband, sister-in-law, brother-in-law, brother-in-law’s sister-in-law, father-in-law and mother-in-law.

But such a thing has been impossible. After the communication was interrupted, although the woman claims that she had been persecuted for a long time, the partner had suddenly gone to the apartment. “He came to our house and started harassing me, he started guarding all the members of the family, and disturbing everyone, his husband, his sister-in-law, his brother-in-law, his sister-in-law, his mother-in-law and mother-in-law.

He called them and asked them to let me leave the house, “the woman further said in a statement. Pòlicia first asked her mother-in-law and mother-in-law how the young man threatened them, claiming that their bride had borrowed money from him, so he would take your cow or car. Meanwhile, the whole family called by the lover is expected to be asked, including the brother-in-law and sister-in-law, that all of them be called by the young man.