Fiks Fare denoncoi mbrëmjen e së enjtes një tjetër problematikë në Burgun e Peqinit, i cili është i sigurisë së lartë. Burgu “drejtohet” nga të dënuarit, të cilët pasi dalin për xhiro në zonën e ish-bllokut në Tiranë, mund të bëjnë të njëjta aktivitete si në liri. Megjithëse pas datës 1 janar 2019 hyri në fuqi vendimi për ndalimin e basteve sportive në të gjithë Shqipërinë, në këtë burg mund të luash në liri të plotë.Kjo liri duket se i ka “rehabilituar” këta të dënuar, që veprojnë sikur të mos iu ishte hequr liria. Ndryshe nga mijëra lokale në Shqipëri që janë mbyllur, burgu është kthyer në një kazino të madhe, ku të dënuarit për krime të rënda argëtohen duke plotësuar skedina.

Në redaksinë e emisionit “Fiks Fare” mbërriti një informacion se në këtë burg, të dënuarit luajnë me baste sportive. Madje, gjithçka është e organizuar, ku të burgosurit kanë edhe kuota mujore. Ata paguajnë shitësin e dyqanit të burgut, i cili ka edhe një kompjuter ku hedh pikërisht bastet sportive. Më pas biletat ua dërgon të burgosurve në qeli. “Kemi kuotë mujore. Ne kemi disa karta banke dhe çdo muaj i kalojmë shitësit nga 40 apo 50 mijë lekë (te vjetra) për baste. I themi që kjo është për baste”,- thotë një i burgosur që telefonoi nga numri i kabinës së burgut.

Pas këtij informacioni, një i afërm i një të burgosuri përgatit një biletë me ndeshjet e kampionateve të futbollit në Europë. Ndeshjen Sauthempton kundër Lesterit, e vendos dysh, pra fiton Lesteri. Në Francë, luante Nantë me Monakon, ku parashikon se mund të ketë 3 ose më shumë gola. Në Gjermani luhej Mainzi kundër Këlnit, për të cilën vendos se do të ketë 2 deri në 3 gola. Në të njëjtën ditë luhej edhe ndeshja e Serisë A, Verona me Sasuolon, ku parashikon se fitonte Verona. Në Spanjë parashikoi se Vilareali do të fitonte kundër Alaveshit.

Këtë biletë qytetari e dërgon në burgun e Peqinit. Ai shkoi vetë ku para derës së burgut të Peqinit takoi shitësin që ka dyqan brenda dhe jashtë burgut.Qytetari i jep 5 mijë lekë të reja shitësit që i afërmi i tij brenda në burg të hedhë baste, ndërkohë që i kërkon që të vërë edhe vetë një skedinë me 1000 lekë të reja. Shitësi i thotë se hedh baste vetëm për të burgosurit, ndërsa pranon edhe ndeshjet që ka përgatitur qytetari.

Pasi e shikon biletën, i thotë të afërmit të burgosurit se një nga ndeshjet që kishte përgatitur, ajo e Bundesligës mes Mainzit dhe Këlnit nuk mund ta hidhte 2 deri në 3 gola. Shitësi i sugjeroi ta vendoste 2 ose më shumë gola, pasi me atë parashikim që kishte bërë qytetari nuk mund të vendosej bast. Ai thotë se biletat i dërgon në qelitë e të burgosurve.

Disa ditë pas kësaj bisede, qytetari merr nga i burgosuri biletën e ndeshjeve që kishte parashikuar. Në këtë biletë, ai hodhi 1000 lekë të reja me koefiçent 20 dhe fitimi i mundshëm ishte rreth 200 mijë lekë të vjetra. Fatkeqësisht për të burgosurin, bileta nuk ishte fituese!

Ndërkohë, në redaksinë e emisionit Fiks Fare mbërritën edhe dhjetëra bileta të tjera, ku të burgosurit kishin harxhuar miliona lekë.

Fixed Fare denounced Thursday night another issue at the Peqin Prison, which is of high security. The prison is “run” by the convicts, who, after going out on laps in the former block area of ​​Tirana, can do the same activities as at liberty. Although the decision to ban sports betting throughout Albania came into force after January 1, 2019, you can play in complete freedom in this prison. freedom had been taken away. Unlike the thousands of local bars in Albania that have been closed, the prison has turned into a large casino, where convicts of serious crimes have fun filling in files.

The newsroom of the program Fixed Fare received information that in this prison, the prisoners play sports betting. Even everything is organized, where prisoners also have monthly quotas. They pay the jail store salesman, who also has a computer where he bets on sports betting. He then sends the tickets to the prisoners in the cells. “We have a monthly quote. We have several bank cards and every month we spend 40 or 50 thousand leks (old) to the seller for bets. We tell him this is for betting, ”said one inmate who called from the prison booth.

Following this information, a relative of a prisoner prepares a ticket to the football championship matches in Europe. The Sauthempton match against Leicester decides twice, so Leicester wins. In France, Nantes played Monaco, where he predicts he may have 3 or more goals. In Germany, Mainz played against Cologne, which decides he will have 2 to 3 goals. The same day Serie A match Verona with Sasuolo was played, where he predicts that Verona would win. In Spain he predicted that Villarreal would win against Alavesh.

The citizen sends this ticket to Peqin prison. He went himself where he met the shopkeeper inside and outside the prison in front of the Peqin prison door. a tab with 1000 new leks. The seller tells him that he only bets on the inmates and accepts the matches the citizen has prepared.

After looking at the ticket, he tells relatives that one of the matches he had prepared, the Bundesliga match between Mainz and Cologne, could not score 2 to 3 goals. The seller suggested that he set 2 or more goals, as the prediction made by the citizen could not be settled. He says he sends the tickets to the prisoners’ cells.

A few days after this conversation, the citizen receives from the prisoner the match ticket he had anticipated. In this ticket, he threw 1000 new ALL with a coefficient of 20 and the possible profit was about 200 thousand ALL. Unfortunately for the prisoner, the ticket was not a winner!

Meanwhile, the newsroom of Fixed Fare also received dozens of other tickets, where prisoners had spent millions of lek.