Rrezikon të zhduket një nga Monumentet e Natyrës simbol për qytetin e Elbasanit.

Bëhet fjalë për Rrapin e Bezistanit mbetet si pikë orientuese kryesore në këtë qytet po aq sa Kulla e Sahatit.

Ka kohë që për këtë Monument Natyre nuk tregohet kujdesi i duhur, por sivjet ai ndodhet në ditët më të errëta të ekzistencës së tij.

Nga një vëzhgim i kryer rezulton se rrënjët kanë çarë betonin në anën veriore të drurit. Kjo ndoshta për shkak të peshës që ushtron trungu nga ana jugore e cila është gërmuar për shkak të bazilikës. Në këtë anë dherat bien vazhdimisht ndërkohë që duken rrënjë të thara, çfarë presupozon se Rrapi as nuk furnizohet më me ushqim nga kjo anë dhe as është në gjendje të mbajë peshën e drurit.

Por kusuret nuk mbarojnë me kaq për drurin simbol. Tabela që tregonte se ai ishte Monument Natyre është shkulur nuk dihet se për çfarë arsyeje. Ndërsa panorama përreth është e mjerë pasi “teveqelët” kanë thyer xhamin dhe kanë marrë edhe banerin që tregonte se çfarë fshihej poshtë bazilikës.

Emërtimi i Rrapit të Bezistanit lidhet me tregun e mbyllur, i quajtur ” Bezistan”, bërthamë e rëndësishme tregtare, ndërtuar në shekullin e XVII që përfshinte një numër të konsiderueshëm dyqanesh.

Përmasat tregojnë se Rrapi ka një moshë mbi 500 vjeçare.

Bashkia Elbasan është përpjekur shumë për të evidentuar historinë dhe kulturën e qytetit. Kjo pasi ky institucion e sheh zhvillimin e turizmit si një mundësi të artë për zhvillim.

Kujtojmë këtu se ishte bashkia ajo që akordoi dhjetëra milion lekë për të zbuluar Bazilikën e Bezistanit. Dhe vetëm kur ky projekt u bë realitet, Ministria e Kulturës dhe institutet e saj morën atributet duke rendur drejt Elbasanit e duke thënë se kjo është detyrë e tyre. Edhe tani bashkia u ka kërkuar publikisht instituteve që ta lejojnë që të investojë, por vazhdon të mbahet peng.

Lloj-lloj eksperimenti kanë bërë me bazilikën, qindra milion lekë u tha se janë akorduar për zbulimin dhe evidentimin e vlerave të saj. Çdo ministër kulture ka bërë premtime për këtë monument. Dhe që të gjithë kanë gënjyer e mashtruar. Në fakt kanë lënduar shumë një komunitet siç është Elbasani i cili ka një histori dhe kulturë të pasur. Pra thjesht janë tallur.

Edhe sot e kësaj dite, bazilika, Rrapi i Bezistanit dhe dhjetëra monumente të Kulturës e Natyrës mbahen peng nga Ministria përkatëse, ose nga institutet e saj. Arsyen e merrni vetë me mend. Ku ka ndonjë projekt ose lekë dalin njëmijë e një pengesa.

Por a duhet lejuar që bazilika të degradojë dhe Rrapi të thahet. Që mozaiku më i bukur paleokristian në Ballkan të përdhoset dhe ikonat murale të shfarosen. Tashmë, dhe për fat të keq, mjaft elementë të bazilikës janë shkatërruar dhe, nëse politikëbërësit janë të pa përgjegjshëm, këtë nuk duhet ta lejojmë ne…

One of the Natural Monuments, a symbol for the city of Elbasan, is in danger of disappearing.

It is about the Bezistan Plane remains as the main landmark in this city as much as the Clock Tower.

Proper care has not been taken for this Natural Monument for a long time, but this year it is in the darkest days of its existence.

From an observation carried out it turns out that the roots have cracked the concrete on the north side of the tree. This is probably due to the weight exerted by the trunk on the south side which has been excavated due to the basilica. On this side the soils are constantly falling while dry roots appear, which presupposes that the Maple is no longer supplied with food from this side nor is it able to support the weight of the wood.

But the leftovers do not end there for the symbol tree. The sign indicating that it was a Natural Monument has been uprooted it is not known for what reason. While the surrounding panorama is miserable because the “singles” have broken the glass and have taken the banner that showed what was hidden under the basilica.

The name of Bezistan Rrap is related to the closed market, called “Bezistan”, an important commercial nucleus, built in the 17th century that included a considerable number of shops.

The dimensions show that Rrapi is over 500 years old.

The Municipality of Elbasan has tried hard to identify the history and culture of the city. This is because this institution sees the development of tourism as a golden opportunity for development.

We recall here that it was the municipality that allocated tens of millions of ALL to discover the Basilica of Bezistan. And only when this project became a reality, the Ministry of Culture and its institutes took the attributes by running towards Elbasan and saying that this is their task. Even now the municipality has publicly asked the institutes to allow him to invest, but he continues to be held hostage.

They have done all kinds of experiments with the basilica, hundreds of millions of lek were said to have been allocated for the discovery and evidencing of its values. Every culture minister has made promises for this monument. And that everyone has lied and cheated. In fact, they have hurt a community such as Elbasan, which has a rich history and culture. So they are just being ridiculed.

Even today, the basilica, the Bezistan Maple and dozens of Natural and Cultural Monuments are held hostage by the relevant Ministry, or by its institutes. You guess the reason yourself. Where there is a project or money, a thousand and one obstacles arise.

But should the basilica be allowed to degrade and the Maple to dry out. That the most beautiful early Christian mosaic in the Balkans be desecrated and that the mural icons be exterminated. Already, and unfortunately, many elements of the basilica have been destroyed and, if policymakers are irresponsible, we should not allow this.