Fijet me ngjyrë të purpurt që janë të përshkruara në Bibël dhe të veshura nga mbretërit e Izraelit, përfshirë Davidin dhe Solomonin, u zbuluan në disa pëlhura 3,000 vjeçare në vendin ikonik të Timna në Negev, raporton abcnews.al.

Davidi ose Dauti apo Solomoni ose Sulejmani sipas muslimanëve njihen si profetë nga librat e shenjtë të besimeve monoteiste dhe ky zbulim përbën një ngjarje të rendësishme për të gjitha ata.

«Mbreti Solomon ndërtoi një karrocë; e cila ishte e ndërtuar nga dru i marrë nga Libani. Shtyllat ishin prej argjendi, bazat prej ari, ndërsa pjesa e brendshme ishte e veshur me ngjyrë të purpurt.

Sipas burimeve të ndryshme, gjithashtu Jezusi ishte i veshur me të njëjtën ngjyrë. Ngjyra e purpurt-konsiderohej një simbol i elitave në shoqëritë antike në jug të Levantit.

Sipas studiuesve në një intervistë për The Jerusalem Post, ky studim është shumë i rëndësishëm për disa arsye.

Së pari, sendet antike që kanë këtë ngjyrë janë të rralla dhe kjo është hera e parë që zbulojmë të tilla që datojnë që nga epoka e hekurit. ”

“Zbulimi gjithashtu na tregon më shumë për njerëzit që jetonin në Timna, duke na ofruar prova se elita banonte atje,” shtoi njëra prej tyre.

“Ngjyra e purpurt ishte ngjyra më e preferuar nga elitat. Ndërsa nuk mund të themi se kujt i përkisnin fijet e pëlhurave, një gjë është e sigurt: nëse do të kishim mundur të kishim veshjet e mbretit David ose mbretit Salomon, do të kishim zbuluar rroba me këtë ngjyrë “.

Ngjyra e purpurt është nxjerrë nga molusqet në Detin Mesdhe përmes një procesi shumë të ndërlikuar.

The purple threads that are described in the Bible and worn by the kings of Israel, including David and Solomon, were discovered in some 3,000-year-old fabrics in the iconic site of Timna in the Negev, reports abcnews.al.

David or David or Solomon or Solomon according to Muslims are known as prophets from the holy books of monotheistic beliefs and this revelation constitutes an important event for all of them.

“King Solomon built a chariot; which was built of wood taken from Lebanon. The pillars were of silver, the bases of gold, and the inner part was of purple.

According to various sources, Jesus was also dressed in the same color. The color purple — was considered a symbol of elites in ancient societies south of the Levant.

According to researchers in an interview with The Jerusalem Post, this study is very important for several reasons.

First, antique items that have this color are rare and this is the first time we discover such that date back to the Iron Age. ”

“The discovery also tells us more about the people who lived in Timna, providing evidence that the elite lived there,” added one.

“Purple was the favorite color of the elites. “While we can not say to whom the threads belonged, one thing is certain: if we could have had the garments of King David or King Solomon, we would have discovered clothes of this color.”

The purple color is extracted from mollusks in the Mediterranean Sea through a very complicated process.