Mijëra familje shqiptare po vuajnë jo vetëm nga sëmundja COVID-19, e cila ka sakatuar ekonominë dhe ka shkaktuar deri më sot së paku 1681 të vdekur, por edhe nga shpenzimet e konsiderueshme të lidhura me blerjen e pajimeve farmaceutike apo për kryerjen e analizave, të cilat në përgjithësi kryhen në sektorin privat.

Shoqata “Together for Life”, një organizatë shqiptare kreu disa dhjetëra intervista me familje të personave të prekur nga sëmundja dhe zbuloi se kostot e mëdha të lidhura me kurimin rëndojnë buxhetet e një pjese të madhe të familjeve.

Raporti vëren gjithashtu se sistemi aktual i qeverisë për rimbursimin e ilaçeve të të sëmurëve me COVID-19 është i pamjaftueshëm dhe i cunguar.

Sipas raportit, vendimi i qeverisë për rimbursimin e shpenzimeve të të sëmurëve “nuk përfshin në rimbursim analizat laboratorike dhe ekzamimet imazherike për diagnostikim dhe monitorim të ecurisë klinike të pacientit.”

Kostoja më e lartë duket se lidhet me nevojën për të kryer analiza të shumta, që të gjitha të kryera nëpër qendra diagnostikimi private ku analizat më bazë për trajtimin e sëmundjes mund të kushtojnë sa një rogë mujore.

“Kostot e diagnostikimit, në rastet kur nuk bëhen nga sektori publik, arrijnë në 35-70 mijë lekë të reja me një mesatare prej 41 mijë lekësh,” vëren raporti.

Raporti vëren se numri i testimeve nga sektori publik në Shqipëri është i ulët se se shpesh qytetarët i drejtohen sektorit privat për të kryer testimin për konfirmim diagnoze pasi janë të sëmurë, me një kosto që në kohën e studimit kushtonte 12 mijë lekë.

Shqipëria autorizoi laboratorët privatë gushtin e kaluar të kryejnë testime për qëllime administrative, pra për rastet kur qytetarët duan të udhëtojnë dhe në kufi u kërkohet një test negativ. Por në shumë raste testimet në sektorin privat po paguhen nga qytetarët jo aq shumë për efekt dokumentesh udhëtimi se sa si pasojë e testimeve të pakta të sektorit publik.

Përveç konfirmimit të diagnozës, qytetarëve u kërkohet të kryejnë analiza të ndryshme për të parë parametrat shëndetësorë, përfshirë analiza të njohura si D-Dimer, PCR etj., të cilat kushtojnë sëbashku rreth 11 mijë lekë. Për më tepër ka shumë raste kur qytetarët duhet t’i nënshtrohen diagnostikimit me skaner, i cili kushton 15 deri në 25 mijë lekë.

Arsyeja kryesore e kryerjes së analizave në sektorin privat është aksesi i ulët dhe koha e gjatë e pritjes për kryerjen e analizave më sektorin publik.

“Që të kryesh një analize gjaku specifike në poliklinikat e Tiranës sipas sistemit të referimit dhe të rezervimit, duhet të presësh një muaj. Të kryesh një skaner -CT duhet të presësh më gjatë. Kështu që pacientët janë të detyruar të kryejnë këto ekzaminime në institucionet shëndetësore private,” shkruhet në raport.

Në Shqipëri aktualisht është zhvilluar një treg i konsiderueshëm pajisjesh mjekësore si dhe shërbimesh në shtëpi për të sëmurët me COVID-19. Shqipëria ka një nga normat më të ulëta të hospitalizimit, gjë që sugjeron se një pjesë e mirë e shqiptarëve zgjedhin të kurohen në shtëpi.

“Sipas statistikave botërore, 10% e personave të prekur me Covid kanë nevojë për kujdes spitalor,” vëren raporti duke nënvijëzuar se norma e hospitalizimit në Shqipëri është vetëm 3 për qind, gjë që sugjeron se një numër i konsiderueshëm të sëmurësh qëndrojnë në shtëpi edhe kur duhet në fakt të shtrohen në spital.

Kostot e trajtimit janë veçanërisht më të rënda për të sëmurët nga rrethet pasi menaxhimi i pandemisë në Shqipëri u krye në spitale të pozicionuara në Tiranë.

Një pjesë jo e vogël e të sëmurëve që trajtohen në shtëpi kanë nevojë jo vetëm për ilaçe por edhe për shërbime infermierike si dhe për shërbime të furnizimit të të sëmurit me oksigjen, për të cilat është krijuar një treg privat.

“Një bombolë 8-litroshe oksigjeni kushton 13,000 lekë. Kosto e shërbimit të infermierit në Tiranë ka shkuar deri në 10,000 lekë në ditë. Në rastet kur infektohet e gjithë̈ familja, kostot shumëfishohen. Për 4 anëtarë duhet të kesh mënjanë rreth 800 mijë lekë për të përballuar trajnimin kundra infektimit me COVID-19”, citojnë gjetjet e raportit mbi barrën e rëndë financiare që kanë të infektuarit me COVID.

Deri në 22 shkurt 2021, 101 mijë shqiptarë ose më shumë se 3.5% e popullsisë janë sëmurë nga COVID-19.

Për më tepër, sipas dëshmive të shumë qytetarëve, ka pasur raste që Shërbimi Kombëtar i Urgjencës 127 nuk u është përgjigjur, ose që marrja e tamponit ka vonuar disa ditë, duke u ndikuar kështu edhe në rezultatet përfundimtare.

Duhet theksuar se shumica e pacientëve që ndodhen në stadin e parë, të dytë apo të tretë të infektimit, pasi kryejnë ekzaminimet fillestare, trajtohen më pas në kushte shtëpie, ku shpeshherë bëhen shkak edhe për infektimin e pjesëtareve të tjerë të familjes.

“Trajtimi në shtëpi, duke blerë barnat dhe çdo nevojë tjetër si puls-oksimetër, oksigjeno-terapi, e të tjera, po u kushton pacientëve dhe familjeve shqiptare pothuajse të ardhurat mujore vetëm të një jave për një pacient, duke i vënë seriozisht në vështirësi financiare”, përfundon raporti duke vënë sërish theksin në pasojat e keqmenaxhimit të fondeve publike shëndetësore.

Thousands of Albanian families are suffering not only from the COVID-19 disease, which has crippled the economy and caused to date at least 1681 deaths, but also from the significant costs associated with the purchase of pharmaceutical equipment or for the performance of tests, which are generally carried out in the private sector.

The association “Together for Life”, an Albanian organization conducted several dozen interviews with families of people affected by the disease and found that the high costs associated with treatment burden the budgets of many families.

The report also notes that the current government system for reimbursing medicines to patients with COVID-19 is inadequate and truncated.

According to the report, the government’s decision to reimburse patients’ expenses “does not include reimbursement of laboratory tests and imaging examinations to diagnose and monitor the patient’s clinical progress.”

The higher cost seems to be related to the need to perform multiple tests, all of which are performed in private diagnostic centers where more basic tests to treat the disease can cost as much as a monthly salary.

“Diagnostic costs, in cases when they are not made by the public sector, reach 35-70 thousand new lekë with an average of 41 thousand lekë,” the report notes.

The report notes that the number of tests by the public sector in Albania is so low that citizens often turn to the private sector to perform tests to confirm diagnosis as they are ill, at a cost that at the time of the study cost 12 thousand ALL.

Albania authorized private laboratories last August to conduct tests for administrative purposes, ie for cases when citizens want to travel and are required to take a negative test at the border. But in many cases the tests in the private sector are being paid by the citizens not so much for the effect of travel documents as as a result of the few tests of the public sector.

In addition to confirming the diagnosis, citizens are required to perform various tests to see health parameters, including tests known as D-Dimer, PCR, etc., which together cost about 11 thousand. Moreover, there are many cases when citizens have to undergo a diagnostic scanner, which costs 15 to 25 thousand ALL.

The main reason for conducting analyzes in the private sector is the low access and long waiting time for conducting analyzes with the public sector.

“To perform a specific blood test in Tirana polyclinics according to the referral and reservation system, you have to wait a month. To perform a -CT scanner you have to wait longer. “So patients are obliged to perform these examinations in private health institutions,” the report reads.

There is currently a significant market in Albania for medical equipment and home services for patients with COVID-19. Albania has one of the lowest hospitalization rates, which suggests that a good proportion of Albanians choose to be treated at home.

“According to world statistics, 10% of people affected by Covid need hospital care,” the report notes, noting that the hospitalization rate in Albania is only 3 percent, which suggests that a significant number of patients stay at home as well. when they should actually be hospitalized.

The costs of treatment are particularly heavy for patients from the districts as pandemic management in Albania was carried out in hospitals located in Tirana.

A large part of the patients treated at home need not only medicines but also nursing services as well as oxygen supply services for the patient, for which a private market has been created.

“An 8-liter oxygen cylinder costs 13,000 ALL. The cost of the nurse service in Tirana has gone up to 10,000 ALL per day. In cases where the whole family is infected, the costs multiply. For 4 members you have to set aside about 800 thousand ALL to afford the training against infection with COVID-19 “, cite the findings of the report on the heavy financial burden that those infected with COVID have.

As of February 22, 2021, 101 thousand Albanians or more than 3.5% of the population are ill with COVID-19.

Moreover, according to the testimonies of many citizens, there have been cases when the National Emergency Service 127 did not respond, or that the receipt of the tampon was delayed for several days, thus affecting the final results.

It should be noted that most patients who are in the first, second or third stage of infection, after performing the initial examinations, are then treated at home, where they often become the cause for infection of other family members.

“Treatment at home, buying medicines and any other need such as pulse oximeter, oxygen therapy, etc., is costing Albanian patients and families almost monthly income of only one week per patient, putting them in serious difficulty. financial ”, the report concludes, emphasizing again the consequences of mismanagement of public health funds.