Nga: Elton Qyno

Efektivi i policisë Damiraldo Heta, që shërbente pranë sektorit të Trafiqeve dhe Narkotikëve në Policinë e Durrësit, dyshohet se furnizonte me ushqime, Arbër Balliun, të riun nga Burreli, i cili prej vitit 2019, ishte shpallur në kërkim nga prokuroria për akuzën e “Vrasjes me dashje të mbetur në tentativë”, kryer në bashkëpunim.

Nga ndjekja në teren, që i kanë bërë agjentët e sektorit të SHÇBA-së, Heta rezultojnë dyshime të forta se efektivi i policisë, ka hyrë në një piceri, ku ka blerë një picë dhe më pas mendohet, se ka shkuar në një apartament në katin e dytë, që ndodhet në kompleksin “Kontakt”.

Pikërisht në këtë banesë është arrestuar nga blutë e Tiranës, personi në kërkim Arber Balliu, i cili akuzohet për tentativën e vrasjes së Enea Ramës, ngjarje kjo e ndodhur në 14 mars 2019.

Ndërkohë pak më vonë, është arrestuar dhe punonjësi i policisë së Dibrës, Damiraldo Heta. Për këtë të fundit prokuroria e Tiranës, ditën e nesërme do kërkojë caktimin e masës së sigurisë “arrest në burg”, si person i dyshuar për akuzën e “Përkrahjes së autorit të krimit”. Ndërsa vetë punonjësi i policisë, Damiraldo Heta, në deklarimin e tij dhënë në polici, ka pretenduar se është bërë falsifikimi i dokumentave të ngjarjes, pasi në procesverbalin e shërbimit, ka treguar se nuk është arrestuar në banesën e personit në kërkim Arbër Balliu.

Por ndalimi nga policia sipas tij, është realizuar në afërsi të një lokali. “…nuk më kanë kapur në banesë, por jam ndaluar në një lokal për të pirë kafe, që ndodhet në banesën time…”, ka shkruar oficeri.

Më tej në procesverbalin e pyetjes si person nën hetim, Damiraldo Heta thotë se: ”…nuk jam kapur në banesën e shtetasit Arbër Balliu, por jam kapur në oborrin e pallatit të kompleksit “Kontakt”.

Më tej, Damiraldo Heta, ka treguar se raportet e shërbimit dhe kapjes së tij në flagrancë, nuk janë hartuar nga punonjësit e policisë, që kanë bërë arrestimin në oborrin e kompleksit “Kontakt”.

Për të hedhur më tepër dritë mbi këtë ngjarje dhe implikimin e policit Heta në ndihmën që i jepte të kërkuarit Arbër Balliu, tashmë policia dhe prokuroria e Tiranës, janë duke verifikuar komunikimet në aparatin e telefonit “Samsung Galaxy S9”.
By: Elton Qyno

Police officer Damiraldo Heta, who served at the Trafficking and Narcotics Sector in the Durrës Police, is suspected of supplying food to Arbër Balliu, a young man from Burrel, who since 2019 had been declared wanted by the prosecution on charges of “Murder”. intentionally remaining in the attempt “, carried out in collaboration.

From the field pursuit, made by the agents of the US sector, Heta, strong suspicions result that the police officer entered a pizzeria, where he bought a pizza and then it is thought that he went to an apartment in second floor, located in the complex “Contact”.

Exactly in this apartment, the wanted person Arber Balliu was arrested by the Tirana police, who is accused of the attempted murder of Enea Rama, an event that took place on March 14, 2019.

Meanwhile, a little later, the Dibra police officer, Damiraldo Heta, was arrested. For the latter, the Tirana prosecutor’s office, the next day, will request the imposition of the security measure “prison arrest”, as a person suspected of the accusation of “Supporting the perpetrator of the crime”. While the police officer, Damiraldo Heta, in his statement given to the police, claimed that the documents of the event were falsified, because in the minutes of the service, he showed that he was not arrested in the apartment of the wanted person Arbër Balliu.

But the stop by the police, according to him, was carried out near a bar. “I was not caught in the apartment, but I was stopped in a bar to drink coffee, which is located in my apartment…”, the officer wrote.

Further in the record of the question as a person under investigation, Damiraldo Heta says that: ”I was not caught in the apartment of the citizen Arbër Balliu, but I was caught in the courtyard of the palace of the” Contact “complex.

Further, Damiraldo Heta, has shown that the reports of the service and his capture in flagrante delicto, were not drafted by the police officers, who made the arrest in the yard of the “Contact” complex.

To shed more light on this event and the involvement of police officer Heta in the assistance provided by the wanted Arbër Balliu, now the police and the prosecution of Tirana, are verifying the communications on the phone “Samsung Galaxy S9”.