Në vendin tonë numri i të infektuarve dhe viktimave nga Covid-19 vijon të rritet çdo ditë e më shumë duke shënuar dhe shifra rekord. Drejtori i Urgjencës Kombëtare Skënder Brataj ka paralajmëruar një shtrëngim të masave. Gjatë një interviste televizive, Brataj tha se me rritjen e numrit të të infektuarve, mund të zbresë ora e mbylljes, duke sjellë një zgjerim të fashës orare të izolimit. Brataj tha se mund të mbyllemi në orën 18:00 ose 20:00, nëse rriten rastet e infektimit me Covid-19.

Kjo mbetet për t’u parë, në varësi të gjendjes së sistemit shëndetësor. Nëse rastet shtohen shumë dhe spitalet mbushen dhe rrezikohen resurset, patjetër që do të ketë shtrëngim masash. Pra lehtësimi, shtrëngimi apo mbatja konstant e masave anti-covid varet nga vetë njerëzit. Nëse respektojnë masat atëherë shifrat nuk do të rriten dhe nuk do të ketë shtrëngime. Një rritje e tillë, duhet mbyllja patjetër, jo se them unë. Nuk mund të dalim kundër rregullave të natyrës. “Lock Down” është dhe orë policore. Mund të ulet ora. Mund të mbyllemi ne 18:00 ose 20:00, nëse rriten rastet. Mund të ndërhyhet. Këto janë zgjidhjet, ulja e orarit mbyllja e aktiviteteve dhe të ngelen ato esencialet, të domosdoshme.

In our country, the number of infected and victims of Covid-19 continues to increase every day, reaching record numbers. The director of the National Emergency, Skënder Brataj, has announced a tightening of measures. During a TV interview, Brataj said that with the increase in the number of infected, the closing time may decrease, bringing an extension of the isolation time band. Brataj said that we can close at 18:00 or 20:00, if the cases of Covid-19 infection increase.

This remains to be seen, depending on the state of the health system. If the cases increase a lot and the hospitals are full and resources are endangered, there will definitely be a tightening of measures. So the facilitation, tightening or constant holding of anti-covid measures depends on the people themselves. If they observe the measures then the figures will not increase and there will be no constraints. Such an increase, I should definitely close, not that I say. We can not go against the rules of nature. “Lock Down” is also a curfew. The clock can be lowered. We can close at 18:00 or 20:00, if the cases increase. Can be intervened. These are the solutions, the reduction of the schedule, the closure of the activities and the remaining essential ones, necessary.