Shërbimet e Policisë, gjatë kontrolleve të në gjithë vendin, për respektimin e masave anticovid, kanë ndëshkuar me masë administrative, 612 qytetarë dhe 20 administratorë lokalesh, pasi nuk i respektuan këto masa.

Kontrollet intensive kanë vijuar edhe pas orës 22:00, për monitorimin e zbatimit të masave shtesë për kufizimin e lëvizjes.

Strukturat e Policisë, krahas përmbushjes së detyrave funksionale për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë, kanë vijuar kontrollet në terren në të gjithë vendin, për të monitoruar zbatimin e masës së re për parandalimin e përhapjes së COVID-19, mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse, e cila është detyrim për të gjithë qytetarët, që në momentin që dalin nga shtëpia.

Si rezultat i këtyre kontrolleve, gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë vendin, Patrullat e Përgjithshme dhe ato të Policisë Rrugore kanë evidentuar dhe ndëshkuar me masën administrative 3.000 lekë secili, 612 qytetarë që janë konstatuar duke lëvizur pa maskat mbrojtëse.

Gjithashtu, gjatë kontrolleve, shërbimet e Policisë kanë konstatuar 20 lokale, në ambientet e të cilëve kishte muzikë pas orës 20:00 dhe nuk respektoheshin protokollet e sigurisë. Secili prej administratorëve të këtyre lokaleve është ndëshkuar me masën administrative 1.000.000 lekë.

Gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e Policisë në të gjithë vendin, 7 shtetas që nuk kanë pranuar t’i tregojnë punonjësve të Policisë dokumentin e identifikimit, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit, janë ndëshkuar me masën administrative 3.000 lekë dhe më pas janë lënë të lirë.

Në zbatim të dy urdhrave të Ministrisë së Shëndetësisë, për shtimin e masave kufizuese, shërbimet e Policisë kanë vijuar kontrollet intensive në rrugë dhe në ambiente të ndryshme në të gjithë vendin, prej orës 22:00 deri në orën 06:00.

Gjatë kontrolleve të ushtruara në këtë fashë orare, shërbimet e Policisë kanë konstatuar se përgjithësisht qytetarët i kanë zbatuar urdhrat për kufizimin e lëvizjeve, ndërsa disa qytetarë janë këshilluar për shkak se ishin të paqartë për rregullat e lëvizjes.

Policia e Shtetit falënderon qytetarët që respektojnë masat kufizuese dhe bën thirrje që qytetarët të mos dalin nga banesat e tyre pas orës 22:00 deri në orën 06:00.

Strukturat e Policisë së Shtetit janë në shërbim të qytetarëve, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e tyre, ndaj dhe është i rëndësishëm zbatimi i masave kufizuese, pasi kanë si qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.

Police services, during the controls throughout the country, for the observance of anticovid measures, have punished with administrative measures, 612 citizens and 20 local administrators, because they did not respect these measures.

Intensive controls continued even after 22:00, to monitor the implementation of additional measures to restrict movement.

Police structures, in addition to fulfilling their functional duties to prevent, detect and crack down on illegality, have continued on-site inspections throughout the country, to monitor the implementation of the new measure to prevent the spread of COVID-19, mandatory masking protection, which is an obligation for all citizens, from the moment they leave home.

As a result of these controls, during the last 24 hours, throughout the country, the General Patrols and those of the Traffic Police have identified and punished with the administrative measure 3,000 ALL each, 612 citizens who were found moving without protective masks.

Also, during the controls, the Police services found 20 bars, in whose premises there was music after 20:00 and security protocols were not observed. Each of the administrators of these premises was punished with the administrative measure 1,000,000 ALL.

During the checks, 7 citizens were escorted to the Police premises throughout the country who refused to show the identification document to the Police officers, who after presenting the identification document, were punished with the administrative measure 3,000 ALL and then were leave free.

Pursuant to two orders of the Ministry of Health, to increase the restrictive measures, the Police services have continued intensive controls on the streets and in various facilities throughout the country, from 22:00 to 06:00.

During the controls exercised in this time zone, the Police services have ascertained that generally the citizens have implemented the orders for restriction of movements, while some citizens have been advised because they were unclear about the rules of movement.

The State Police thanks the citizens who respect the restrictive measures and calls on the citizens not to leave their apartments after 22:00 until 06:00.

The structures of the State Police are at the service of the citizens, to protect their life and health, therefore it is important to implement restrictive measures, as they aim to prevent the spread of COVID-1