Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, Genti Gazheli, priti në një takim autoritetet e “Border Force International”, të Britanisë së Madhe, në kuadër të bashkëpunimit që kanë autoritetet doganore me Border Force International. Në kuadër të kësaj vizite Autoritetet e Border Force International i dhuruan Administratës Doganore Shqiptare tre pajisje kontrolli “Agilent”, në funksion të luftës kundër trafiqeve të paligjshme.

Agilent Technologies udhëheq industrinë me instrumente të fuqishëm që ofrojnë aftësinë për të konfirmuar dhe vlerësuar mijëra substanca narkotike.

Por si funksionon?

Analizuesi i substancave të ndryshme quhet “Handheld Raman” dhe identifikon mijëra substanca narkotike dhe kimike që mund të jenë të paketuara në materiale të ndryshme. Me pak fjalë me anë të kësaj pajisje, pakot e dyshuara nuk kanë nevojë që të hapen, por me një skanim të thjeshtë të “Raman”, mund të zbulohet çfarë ka brenda tyre.

Raman i prodhuar nga kompania gjigante “Agilent” mundëson identifikimin e shpejtë të eksplozivëve, narkotikëve, kimikateve toksike industriale, agjentëve kimikë të luftës dhe materialeve të tjerë edhe përmes kontejnerëve të mbyllur e të paqartë për tu zbuluar me sy të lirë.

The General Director of Customs, Genti Gazheli, received in a meeting the authorities of “Border Force International”, of Great Britain, in the framework of the cooperation that the customs authorities have with Border Force International. In the framework of this visit, the authorities of Border Force International donated to the Albanian Customs Administration three control devices “Agilent”, in order to fight against illegal trafficking.

Agilent Technologies leads the industry with powerful instruments that offer the ability to confirm and evaluate thousands of narcotic substances.

But how does it work?

The various substances analyzer is called “Handheld Raman” and identifies thousands of narcotic and chemical substances that may be packaged in different materials. In short, with this device, the suspected packages do not need to be opened, but with a simple scan of “Raman”, it is possible to discover what is inside them.

Raman produced by the giant company “Agilent” enables the rapid identification of explosives, narcotics, toxic industrial chemicals, war chemical agents and other materials even through closed and obscure containers to be detected with the naked eye.