Gjykatësi më i lartë i Bradford po kërkon përgjigje se pse shqiptarët të “trafikuar” të kapur në fermat e kanabisit në qytet papritmas mund të përballojnë përfaqësimin ligjor privat.

Regjistruesi i qytetit, Gjykatësi Richard Mansell QC, ka shprehur publikisht shqetësimet e tij se bandat e organizuara kriminale (OCG) mund të qëndrojnë pas një serie lëvizjesh për të ndryshuar përfaqësimin ligjor nga firmat lokale të avokatisë në ato me bazë në Londër dhe Birmingham.

Gjykatësi Mansell foli pasi refuzoi një kërkesë për të revokuar urdhrin e përfaqësimit të një shtetasi shqiptar adoleshent.
Egzon Kortoci, 19 vjeç, është në paraburgim në HMP Doncaster, South Yorkshire, në pritje të gjyqit në Prill i akuzuar për prodhimin e kanabisit në Bradford më 1 korrik.

Kortoci, nga Ascot Parade, Horton Bank Top, Bradford, po ndjek një mbrojtje që ai ishte trafikuar në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar dhe i detyruar të punonte për një bandë kriminale.

Gjykatësit Mansell tha që familjarët dhe anëtarët e komunitetit në Shqipëri, Evropën Juglindore, ishin mbledhur për të paguar përfaqësimin ligjor privat.

Por ai pyeti se si mund të ndodhte që Kortoci dhe të tjerët në një pozicion të ngjashëm, të cilët ishin trafikuar në vend në pjesën e pasme të një kamioni për të bërë një jetë më të mirë për veten e tyre, të kishin papritur të paguanin fatura të shtrenjta ligjore.

“Ka diçka shumë, shumë shqetësuese në lidhje me këtë,” tha ai.

Shqiptarët pretenduan se ishin shfrytëzuar nga kriminelë të organizuar, por më pas aplikuan për t’u hequr Ndihmën Juridike me premisën se ata kishin para në shtëpi për të financuar mbrojtjen e tyre.

“Ose ata kanë para të zhvatura prej tyre ose po vijnë nga vetë bandat kriminale,” tha gjykatësi Mansell.

“Unë jam duke referuar disa raste për të parë se çfarë po ndodh këtu,” tha ai.

Pas çështjes, deputeti i Shipley, Philip Davies, i bëri jehonë thirrjes së Recorder për një hetim mbi aktivitetet e bandave të trafikimit që sillnin shqiptarët në mënyrë të paligjshme në vend për të punuar në fabrikat e kanabisit.
Kohët e fundit ka pasur një varg sulmesh policie në shtëpi, mullinj dhe depo në Bradford ku janë ngritur ferma të sofistikuara të barnave dhe shtetasit shqiptarë janë arrestuar dhe mbajtur në paraburgim.

Në fillim të këtij viti, një hetim i një gazete kombëtare pretendoi se ‘zotërit’ e drogës shqiptare trafikonin njerëz të pambrojtur, përfshirë fëmijë, në Britani, ku ata janë detyruar të skllavërojnë në tregun e drogës në Mbretërinë e Bashkuar.

Ajo pretendoi se disa janë kontrabanduar këtu me kamionë, shumë sigurojnë pasaporta false dhe hyjnë me makinë ose traget.

Bradford’s top judge is seeking answers as to why “trafficked” Albanians caught on cannabis farms in the city can suddenly afford private legal representation.

The city registrar, Judge Richard Mansell QC, has publicly expressed his concerns that organized crime gangs (OCGs) may be behind a series of moves to change legal representation from local law firms to those based in London and Birmingham.

Judge Mansell spoke after rejecting a request to revoke the representation order of a teenage Albanian citizen.
Egzon Kortoci, 19, is in custody at HMP Doncaster, South Yorkshire, awaiting trial in April on charges of cannabis production in Bradford on July 1.

Kortoci, from Ascot Parade, Horton Bank Top, Bradford, is pursuing a defense that he was illegally trafficked to the UK and forced to work for a criminal gang.

Judge Mansell said family members and members of the community in Albania, Southeast Europe, had gathered to pay for private legal representation.

But he asked how it could be that Kortoci and others in a similar position, who had been trafficked into the country in the back of a truck to make a better life for themselves, had suddenly paid expensive legal bills.

“There is something very, very disturbing about this,” he said.

The Albanians claimed to have been exploited by organized criminals, but then applied to have their legal aid revoked on the grounds that they had money at home to fund their defense.

“Either they have money extorted from them or they are coming from the criminal gangs themselves,” Judge Mansell said.

“I am referring to some cases to see what is happening here,” he said.

Following the case, Shipley MP Philip Davies echoed Recorder’s call for an investigation into the activities of trafficking gangs that illegally brought Albanians to the country to work in cannabis factories.
There have been a series of recent police raids on homes, mills and warehouses in Bradford where sophisticated drug farms have been set up and Albanian nationals have been arrested and detained.

Earlier this year, an investigation by a national newspaper claimed that Albanian drug ‘masters’ trafficked vulnerable people, including children, into Britain, where they were forced into slavery in the UK drug market.

She claimed that some have been smuggled here by truck, many provide fake passports and enter by car or ferry.