Fation Dautaj, është 36-vjeçari shqiptar i cilësuar si person i rrezikshëm në Britani, i cili humbi në Komisionin e Apelit për Emigracionin Special.

Sipas Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA) ai është cilësuar person i aftë për dhunë ekstreme dhe një anëtar me ndikim në një rrjet kriminal shqiptar me qendër në Londër i përfshirë në importimin e kokainës, prodhimin e kanabisit, trafikim të njerëzve dhe pastrimit të parave.

Sipas Express.co.uk, ai është një gangster, i pretenduar “pa gjurmë financiare” në Mbretërinë e Bashkuar që ka një “Piano Bar” në Shqipëri.

Dauti, i cili njihet gjithashtu si Fation Dautaj, iu dha qëndrimi i përkohshëm në vitin 2012, sepse ai ishte i martuar me një shtetas të BE-së, letoneze.

Ai u bë qytetar i përhershëm në gusht 2017, por “Home Office” e revokoi atë në shtator të 2019-ës, bazuar në inteligjencën nga NCA, e cila po hetonte rrjetin e tij, por nuk kishte qenë në gjendje ta akuzonte atë.

Dauti mohon përfshirjen në krim dhe argumentoi gjatë apelit që ai thjesht e njeh shoqërisht ose ishte në lidhje me disa anëtarë të tjerë të bandës që po hetohej.

Këtu përfshihej kushëriri Alket Dauti, 33 vjeç, i cili u arrestua nga oficerët e NCA në qershor të 2018-ës në Penge, në jug të Londrës, dy muaj pasi u takua me Dautinm, para se të ekstradohej në Belgjikë në janar të vitit 2019 për të vuajtur një dënim prej 10 vitesh.

Në mars, gjykatësit pranuan përfaqësimet e “Home Office” dhe NCA se Dauti ishte i përfshirë në krim dhe përbënte një “kërcënim serioz për sigurinë dhe sigurinë publike”, nëse lejohej të qëndronte atje.

Apeli dëgjoi se ai kishte vetëm një llogari bankare në Mbretërinë e Bashkuar, financuar nga pagesa parash dhe fitime të kufizuara nga një kompani papafingo, por shijonte klube të natës, produkte dhe automjete të nivelit të lartë, duke përfshirë një Bentley, Range Rover dhe Jaguar, ndërsa zhvillonte tregti droge.

Apeli dëgjoi prova në lidhje me një sulm ndaj një bullgari jashtë një klubi nate në orët e para të 21 tetorit të vitit 2012, kur roja u godit me thikë pranë zemrës, por arriti të mbijetonte.

Dauti tregoi se ai ishte përleshur me bullgarin dhe u kthye në Shqipëri menjëherë pas sulmit.

Ai u arrestua dhe u akuzua pas kthimit të tij, por deklaratat u tërhoqën mes pretendimeve që ata kishin frikë nga Dauti dhe ishin paguar që të mos bashkëpunonin me policinë.

Dauti u paraqit në “Blackfriars Croën Court” i akuzuar për në lidhje me goditjen me thikë në Mars të vitit 2013, por prokuroria u tërhoq për shkak të mungesës së provave.

Dauti tha në seancën dëgjimore të SIAC se ai ishte atje gjatë natës, por nuk ishte i përfshirë në përpleshje me thika.

Ai argumentoi se ndalimi nga policia i shkakton atij dhe gruas së tij shqetësim të madh dhe ai dëshiron të rifillojë jetën e tij me të në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa ai tani është në Tiranë ku ai zotëron një “Piano Bar”.

Fotografitë e Dautit me një kallashnikov dhe pistoletë izraelite u gjetën në telefonin e tij gjatë një kontrolli kufitar në Dover.

Martin Matthews, Menaxheri i Operacioneve të NCA, i tha seancës dëgjimore në vitin 2017 se Dauti u vlerësua të ishte “koka” e rrjetit shqiptar.

Ai tha se u bënë disa arrestime, pas kilogramëve kokainë të kapura dhe emigrantë të paligjshëm të ndaluar, gjatë hetimeve në rrjet, por nuk kishte prova të mjaftueshme për të arrestuar Dautin.

Matthews përshkroi Dautin si të identifikuar në vitin 2017 si një subjekt me interes, duke u vlerësuar të jetë udhëheqësi, i një grupi shqiptar etnik të krimit të organizuar, i cili ishte i angazhuar në mënyrë aktive në importimin e drogës, pastrimin e parave dhe kontrabandimin e migrantëve në të gjithë Evropën.

Dauti shkoi në Mbretërinë e Bashkuar në moshën 14 vjeç.

Pas rastit të goditjes me thikë, ai u kthye për pak kohë në Tiranë, ku bëri një përpjekje për të rifilluar jetën e tij duke hapur një “Piano Bar” më 15 shtator 2013, ku u qëllua në këmbë.

Ai bëri bujë në media me gazetat që spekulonin se ishte i lidhur me goditjen me thikë, aktivitetet e krimit të organizuar në Londër, ose një gjakmarrje familjare.

Avokatët e Dautit argumentuan se megjithëse ai nuk ishte i përfshirë në krim të organizuar, nëse do të identifikohej, ata që gabimisht mund të besonin se ai ishte, do kthehej në një shënjestër të mundshme për kriminelë të mirëfilltë.

Gjithashtu u argumentua se ishte në interesin e publikut që identiteti i tij të dihej, për shkak të lidhjeve të supozuara me trafikim personash, të cilat mund ta lejonin atë të hynte sërish në vend në mënyrë të paligjshme dhe për shkak të emrit të tij që ishte në regjistrin publik në Shqipëri që nga viti 2013.

Sidoqoftë, Dauti nisi një apel të menjëhershëm në Gjykatën e Apelit, por nuk dha prova të tjera pse jeta e tij do të rrezikohej dhe gjykata refuzoi kërkesën sot.
Dauti ka nisur gjithashtu ankesë në Gjykatën e Apelit kundër refuzimit të SIAC për ta lejuar atë përsëri në vend.

Fation Dautaj, is a 36-year-old Albanian described as a dangerous person in Britain, who lost in the Special Immigration Appeals Commission.

According to the Home Office and the National Crime Agency (NCA), he is considered a person capable of extreme violence and an influential member of an Albanian criminal network based in London involved in cocaine imports, cannabis production, human trafficking and money laundering.

According to Express.co.uk, he is a gangster, claiming “no financial trace” in the UK who has a “Piano Bar” in Albania.

Dauti, also known as Fation Dautaj, was granted temporary residence in 2012 because he was married to a Latvian EU citizen.

He became a permanent citizen in August 2017, but the Home Office revoked him in September 2019, based on intelligence from the NCA, which was investigating his network but had not been able to prosecute him.

Dauti denies involvement in the crime and argued during the appeal that he simply knew her socially or was in a relationship with several other gang members being investigated.

This included cousin Alket Dauti, 33, who was arrested by NCA officers in June 2018 in Penge, south London, two months after meeting Dautinm, before being extradited to Belgium in January 2019. to serve a sentence of 10 years.

In March, judges acknowledged representations from the Home Office and the NCA that Dauti was involved in the crime and posed a “serious threat to public safety and security” if allowed to stay.

The appeal heard he had only one UK bank account, financed by cash payments and limited profits from an attic company, but enjoyed nightclubs, high-end products and vehicles, including a Bentley, Range Rover and Jaguar , while developing the drug trade.

The appeal heard evidence regarding an attack on a Bulgarian outside a nightclub in the early hours of October 21, 2012, when the guard was stabbed near the heart but managed to survive.

Dauti indicated that he had clashed with the Bulgarian and returned to Albania immediately after the attack.

He was arrested and charged upon his return, but the statements were withdrawn amid allegations that they feared Dauti and had been paid not to co-operate with police.

Dauti appeared in “Blackfriars Croën Court” accused of being stabbed in March 2013, but the prosecution withdrew due to lack of evidence.

Dauti told the SIAC hearing that he was there overnight but was not involved in the knife fight.

He argued that the ban by the police causes him and his wife great concern and he wants to resume his life with him in the UK, while he is now in Tirana where he owns a “Piano Bar”.

Pictures of Daut with an Israeli Kalashnikov and pistol were found on his phone during a border check in Dover.

Martin Matthews, NCA Operations Manager, told the 2017 hearing that Dauti was considered to be the “head” of the Albanian network.

He said several arrests were made, after kilograms of cocaine seized and illegal immigrants detained, during investigations into the network, but there was not enough evidence to arrest Daut.

Matthews described Daut as identified in 2017 as a stakeholder, being deemed to be the leader, of an ethnic Albanian organized crime group, which was actively engaged in drug importation, money laundering and smuggling. of migrants across Europe.

Dauti went to the UK at the age of 14.

After being stabbed, he returned to Tirana for a while, where he made an attempt to resume his life by opening a “Piano Bar” on September 15, 2013, where he was shot in the leg.

He caused a stir in the media with newspapers speculating that he was linked to stabbing, organized crime activities in London, or a family blood feud.

Daut’s lawyers argued that although he was not involved in organized crime, if he were identified, those who could mistakenly believe he was would become a potential target for genuine criminals.

It was also argued that it was in the public interest to have his identity known, because of alleged links to human trafficking, which could allow him to re-enter the country illegally, and because of his name being in the public register in Albania since 2013.

However, Dauti filed an immediate appeal in the Court of Appeals, but gave no further evidence as to why his life would be endangered, and the court rejected the request today.
Dauti has also filed an appeal in the Court of Appeals against SIAC’s refusal to allow him back into the country.