Të kthyer tashmë në një rutinë të përditshme bisedat ne telefon me kandidatët, kryeministri Edi Rama ka ndarë me ndjekësit e tij në Facebook bashkëbisedimin me ministren e Arsimit Evis Kushin, e cila kandidon në Elbasan.Gjatë bisedës Rama kërkon të informohet nga Kushi për situatën në terren. Kjo e fundit ndër të tjera thotë se sipas saj situata është shumë mirë dhe se ka optimizëm nga qytetarët.

E pyetur ng Rama se çfarë po ndodh me të LSI-së, Kushi thotë se një pjesë u janë bashkuar atyre dhe një pjesë kanë shkuar te PD. Megjithatë, kryeministri nuk heziton t’i japë një këshillë: “Kujdes dhe ki parasysh metodat e fundit se dihet çfarë presim është habi e madhe tamam bërtet hajduti kape hajdutin. ‘Do u presin duart atyre që prekin votat’ i bie që të dalin pa duar që nga ai dhe plot të tjerë”.

Biseda:

Edi Rama: O zysha ku je se ngela duke i ra telefonit.

Evis Kushi: Jam në terren, në fushatë.

Edi Rama: Si shkojnë punët?

Evis Kushi: Elbasani është mirë, jemi çdo ditë me njerëzit. Situata duket mirë. Kanë besim se rezultati do të jetë kuptimplotë këtë herë.

Edi Rama: Edhe unë këtë ndjesi kam. Sondazhet janë fantastike në Elbasan. Problemi është se nuk duhet me u marrë me sondazhet por me njerëzit.

Evis Kushi: Ne jemi çdo ditë me njerëzit. Duan të na bashkohen në takime por ne respektojmë rregullat. Edhe tek të djathtët trokasim dhe na e hapin derën.

Edi Rama: Çfarë thonë?

Evis Kushi: Një pjesë janë larguar edhe prej atyre. Pjesa tjetër diskutojmë kërkojnë. Ngjarja e fundit e aeroportit ishte këmbanë alarmi edhe për rrezikun.

Edi Rama: Ajo ishte një çmenduri, por njerëzit duhet ta kenë parasysh se janë po ata. Janë ati shtet.

Evis Kushi: Edhe mësuesit kur i takoj e kanë të qartë çfarë do të thotë të kthehen pas.

Edi Rama: Po këta xhakajdurët e kontrollit tokësor të presidentit çfarë bëjnë?

Evis Kushi: Një pjesë e mbështetësve të LSI po na bashkohen, një pjesë shkojnë edhe te PD me thënë të drejtën.

Edi Rama: Janë ata që i kanë marrë dhe i kanë rekrutuar me vende pune.

Evis Kushi: Pjesa më e madhe nuk kanë kuptuar se nuk kanë çfarë presin më nga LSI.

Edi Rama: Kujdes dhe ki parasysh metodat e fundit se dihet çfarë presim është habi e madhe tamam bërtet hajduti kape hajdutin. ‘Do u presin duart atyre që prekin votat’ i bie që të dalin pa duar që nga ai dhe plot të tjerë.

Already turned into a daily routine telephone conversations with candidates, Prime Minister Edi Rama has shared with his followers on Facebook the conversation with the Minister of Education Evis Kushi, who is running in Elbasan. During the conversation Rama asks Kushi to be informed about the situation in terren. The latter, among other things, says that according to her the situation is very good and that there is optimism from the citizens.

Asked by Rama what is happening with the SMI, Kushi says that some have joined them and some have gone to the DP. However, the Prime Minister does not hesitate to give him a piece of advice: “Be careful and keep in mind the latest methods, because it is known what we are waiting for. “They will cut off the hands of those who touch the votes. It is up to them to come out without him and many others.”

Conversation:

Edi Rama: O zysha, where are you?

Evis Kushi: I am on the ground, in the campaign.

Edi Rama: How are things going?

Evis Kushi: Elbasan is good, we are with people every day. The situation looks good. They are confident that the result will be meaningful this time.

Edi Rama: I also have this feeling. The polls are fantastic in Elbasan. The problem is that we do not have to deal with polls but with people.

Evis Kushi: We are with people every day. They want to join us in meetings but we follow the rules. We also knock on the right and they open the door for us.

Edi Rama: What do they say?

Evis Kushi: Some of them have left as well. The rest we discuss require. The latest airport incident was the alarm bell for danger as well.

Edi Rama: It was a madness, but people should keep in mind that they are the same. They are the father of the state.

Evis Kushi: Even the teachers when I meet them are clear what it means to go back.

Edi Rama: What do these idiots of the president’s land control do?

Evis Kushi: Some of the SMI supporters are joining us, some of them go to the Democratic Party to be honest.

Edi Rama: They are the ones who took them and recruited them with jobs.

Evis Kushi: Most of them have not realized that they do not have what they expect from the SMI.

Edi Rama: Be careful and keep in mind the latest methods, because it is known what we are waiting for, it is a big surprise, the thief just yells, catch the thief. “They will cut off the hands of those who touch the votes” and it comes out of him and many others.