Electric vehicle changing on street parking with graphical user interface, Future EV car concept
Deri në vitin 2030, Britania do të ndalojë shitjen e makinave të reja me benzinë ​​dhe naftë.

Ishte Kryeministri Boris Johnson që bëri premtimin, si pjesë e planeve për një “revolucion të gjelbër industrial” me anë të së cilit, pretendohet të krijohen deri në 250,000 vende pune në energji, transport dhe teknologji.

Qeveria e vendit tha se shitjet e makinave dhe furgonëve të rinj me benzinë ​​dhe naftë do të përfundojnë në 2030. Plani i Johnson është më ambicioz sesa ai i njoftuar nga guvernatori i Kalifornisë në Shtator, i cili do të shohë ndalimin e automjeteve me gaz deri në vitin 2035.

Ndërkohë, prodhuesit e automjeteve kanë shprehur shqetësim në lidhje me këto plane, duke thënë se qëllimi i mëparshëm ishte viti 2040, kurse tani është shumë shpejtë.

Planet e gjelbra të qeverisë britanike, përfshijnë gjithashtu investime në energjinë e hidrogjenit dhe teknologjinë e kapjes së karbonit, si dhe ambicie për të gjeneruar energji të mjaftueshme të erës për të furnizuar çdo shtëpi në Mbretërinë e Bashkuar deri në vitin 2030.

Në plane përfshihet edhe ndërtimi i një brezi të ri të termocentraleve bërthamore.

Shtytja mjedisore është pjesë e përpjekjeve të Johnson për të lëvizur përtej pandemisë së koronavirusit dhe daljes përçarëse të Britanisë nga Bashkimi Evropian, si dhe për të sjellë punë të reja në ish-rajonet industriale të Anglisë qendrore dhe veriore.

Britania e Madhe pritet të mbajë konferencën globale të klimës COP26 vitin e ardhshëm, pas një vonese 12-mujore për shkak të pandemisë së koronavirusit.

Electric vehicle changing on street parking with graphical user interface, Future EV car concept
By 2030, Britain will stop selling new cars with petrol and diesel.

It was Prime Minister Boris Johnson who made the promise, as part of plans for a “green industrial revolution” that would create up to 250,000 jobs in energy, transportation and technology.

The state government said sales of new cars and vans with gasoline and diesel would end in 2030. Johnson’s plan is more ambitious than the one announced by the governor of California in September, who will see the ban on vehicles with gas by 2035.

Meanwhile, vehicle manufacturers have expressed concern about these plans, saying that the previous goal was 2040, and now it is very fast.

The British government’s green plans also include investments in hydrogen energy and carbon capture technology, as well as ambitions to generate enough wind energy to supply every home in the UK by 2030.

The plans also include the construction of a new generation of nuclear power plants.

The environmental push is part of Johnson’s efforts to move beyond the coronavirus pandemic and Britain’s disruptive exit from the European Union, as well as to bring new jobs to the former industrial regions of central and northern England.

The UK is expected to host the COP26 global climate conference next year, after a 12-month delay due to the coronavirus pandemic.