Të gjitha valutat e huaja kanë shënuar rënie në tregun e brendshëm valutor gjatë ditës së sotme. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 123.04 lekë, që është niveli më i ulët i këtij viti.

Përveçse pak ditëve në dhjetor 2020, kur tradicionalisht valutat zhvlerësohen për shkak të prurjeve të emigrantëve dhe turistëve, euro nuk ka qenë në këto nivele që përpara fillimit të pandemisë.

Më rënie ishte dhe dollari, duke zbritur me 0.27 lekë, në 104.2 lekë, nivelet më të ulëta të një jave. Paundi u nënçmua me 0.43 lekë, në 144.9 lekë. Tendencë në rënie kishin dhe të gjitha valutat e tjera.

Aktorët e tregut pohojnë se në momentin që të gjitha valutat kanë trend rënës, shpjegimi lidhet me kërkesë ofertën në tregun e brendshëm. Sipas tyre oferta për valuta është e lartë duke çuar në nënçmimin e monedhës kryesore, euro, që ka tërhequr dhe valutat e tjera.

Rënia e euros ka filluar që javën e kaluar, ndonëse në bursa ajo është rikuperuar, duke u këmbyer me 1.18 USD nga 1.72 në fund të marsit. Aktorët e tregut pohojnë se prej vitesh ata kanë konstatuar një tendencë nënçmuese të valutave e fillimin e fushatave zgjedhore, që lidhet me përdorimin e valutave për fushatë, duke rritur ofertën në treg. Në tregun valutor gjatë ditës së sotme euro nuk këmbehet më shumë se me 122.8 lekë.

Kjo tendencë pritet të vijojë gjatë javëve në vijim.

Në zgjedhjet e vitit 2017, me fillimin zyrtar të fushatës, pas arritjes së marrëveshjes Rama-Basha, euro zbriti nga 135 lekë, në 132 lekë deri në ditën që u shpall fituesi, duke u këmbyer në nivelin më të ulët të atij viti. /Monitor

All foreign currencies have declined in the domestic foreign exchange market today. According to the official exchange rate of the Bank of Albania, one euro was exchanged today at 123.04 lek, which is the lowest level of this year.

Except for a few days in December 2020, when currencies traditionally depreciate due to inflows of migrants and tourists, the euro has not been at these levels since before the pandemic began.

The dollar was also declining, dropping by 0.27 lek, to 104.2 lek, the lowest levels in a week. The pound depreciated by 0.43 lek, to 144.9 lek. All other currencies also had a downward trend.

Market players claim that at the moment that all currencies have a downward trend, the explanation relates to supply and demand in the domestic market. According to them, the supply of currency is high, leading to the depreciation of the main currency, the euro, which has attracted other currencies.

The euro has been falling since last week, although on the stock market it has recovered, trading at $ 1.18 from $ 1.72 at the end of March. Market players claim that for years they have noticed a depreciating trend of currencies and the start of election campaigns, which is related to the use of currencies for the campaign, increasing the supply in the market. In the foreign exchange market today, the euro is not exchanged for more than 122.8 lek.

This trend is expected to continue in the coming weeks.

In the 2017 elections, with the official start of the campaign, after reaching the Rama-Basha agreement, the euro dropped from 135 lek, to 132 lek until the day the winner was announced, being exchanged at the lowest level of that year. / Monitor