Është thënë disa herë se Kosova mund të bëjë si valutë zyrtare Lekun e Shqipërisë. Madje, lideri i Vetëvendosje Albin Kurti, që drejtoi qeverinë për disa muaj, pati thënë Kosova do të heqë dorë nga Euroja dhe si valutë të përdoret Leku. Për këtë çështje ka dhënë një përgjigje guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti. Ai ka treguar se a mund të ndodhë kjo.

Kosova dhe Shqipëria, njihen si dy shtete vëllazërore dhe se qytetarët e këtyre dy shteteve i ndanë veç një kufi formal. Mirëpo, shtetet vëllazërore kanë edhe një dallim mes tyre. Kosova dhe Shqipëria nuk e përdorin paranë e njëjtë.

Shqipëria tash e shumë vite e ka paranë e vet, Lekun. Kurse, Kosova që nga viti 2001 përdor Euron, derisa vite me parë qytetarët e Kosovës kanë përdorur valutën tjetër Marka. E gjatë vitit të kaluar ishte hedhur ideja që Kosova të heq dorë nga paratë e tjera dhe si valutë zyrtare të bëjë Lekun e Shqipërisë.

Por, a mund të ndodhë kjo?

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një deklarim për “Monitor” i ka dhënë fund kësaj dileme.

Ai ka thënë se qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë ta përdorin Euron si valutë zyrtare.

“Shfrytëzimi i euros-s si valutë zyrtare në Kosovë ka bërë që të kemi një valutë të qëndrueshme me ndikim shumë të rëndësishëm në stabilitetin makroekonomik dhe financiar. Po ashtu, duke qenë se partneri kryesor tregtar i Kosovës është Eurozona, përderisa partnerë shumë të rëndësishëm janë edhe vendet e rajonit të cilat në përgjithësi kanë kurs mjaft stabël të këmbimit kundrejt euros, ne vlerësojmë se euroizimi i ka sjellë Kosovës mjaft përfitime edhe në aspektin e lehtësimit të tregtisë me vendet tjera”, ka thënë Mehmeti.

Ai ka bërë me dije se Kosova ka qëllim që të bëhet pjesë e Bashkimit Europian dhe Eurozonës. “Kosova, ashtu edhe si vendet tjera të rajonit, synon integrimin sa më të shpejtë në Bashkimin e Evropian dhe natyrshëm edhe në Eurozonë, me çka synojmë të bëhemi anëtar i barabartë me të gjitha shtetet tjera që shfrytëzojnë euron si valutë zyrtare”, ka thënë guvernatori i BQK-së.

Monitor për idenë e ngritur nga Albin Kurti, se Kosova do të përdorë Lekun si valutë zyrtare kishte raportuar edhe gjatë vitit të kaluar.

Atë kohë kishim treguar se si mund të ndodhte kjo, dhe se cila ishte ideja konkrete e ish-kryeministrit Kurti. Albin Kurti që drejton aktualisht Vetëvendosjen, parti kjo që kishte dalë fituese në zgjedhjet e tetorit, dhe se më vonë Kurti u bë shef qeveria, pati dhëne një deklaratë publike duke thënë se nëse ai vjen në pushtet e ka synim që ta bëjë Lekun valutë të Kosovës, si Shqipëria.

“Duhet të jemi të vetëdijshëm se Bashkimi Evropian mundet të na e pezullojë në çdo moment të drejtën për ta përdorur euron. Sigurisht se kjo është një hipotezë pak e mundshme, por duhet ta kemi në mendje, sepse nuk kemi asnjë zotërim mbi këtë monedhë. Ndoshta do të ishte më e matur, më e sigurt, ta përdorim Lekun shqiptar”, kishte thënë Kurti në një intervistë për portalin francez, Politique-Internationnale.

Në faqen zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se është përgjegjëse për sigurimin e një furnizimi të duhur të Kosovës me kartëmonedha dhe monedha euro, për kryerjen e transaksioneve me para të gatshme në ekonomi.

Në BQK tregohet se kontingjenti i parë me euro (rreth 100 miliona Euro) u soll në Kosovë në dhjetor të vitit 2001. Gjatë periudhës dhjetor 2001 – janar/shkurt 2002 janë eksportuar gjithsej mbi 1 miliard Marka gjermane, ndërsa janë importuar mbi 350 miliona Euro. Njëkohësisht, janë riatdhesuar afër 10 miliona monedha të Markës gjermane, ndërsa janë importuar rreth 7 miliona Euro monedha që në aspektin logjistik reflektonte një operacion transporti të monedhës në peshë mbi 100 tonelata./Fatos Shala për Monitor.al/.

It has been said several times that Kosovo can make the Albanian Lek the official currency. Even the leader of Vetëvendosje Albin Kurti, who led the government for several months, had said that Kosovo would give up the Euro and use the Lek as currency. The Governor of the Central Bank of Kosovo, Fehmi Mehmeti, gave an answer to this question. He has shown if this can happen.

Kosovo and Albania are known as two fraternal states and the citizens of these two states are separated only by a formal border. However, fraternal states also have a difference between them. Kosovo and Albania do not use the same money.

Albania has had its own money, the Lek, for many years now. Whereas, Kosovo since 2001 uses the Euro, while years ago the citizens of Kosovo used the other currency Marka. Last year, the idea was put forward for Kosovo to give up other money and make the Albanian Lek as its official currency.

But can this happen?

The Governor of the Central Bank of Kosovo, Fehmi Mehmeti, in a statement for “Monitor” has put an end to this dilemma.

He said that the citizens of Kosovo will continue to use the Euro as the official currency.

“The use of the euro as the official currency in Kosovo has made us have a stable currency with a very significant impact on macroeconomic and financial stability. Also, given that Kosovo’s main trading partner is the Eurozone, while very important partners are the countries of the region which generally have a very stable exchange rate against the euro, we believe that euroization has brought Kosovo many benefits in terms of of facilitating trade with other countries “, said Mehmeti.

He said that Kosovo intends to become part of the European Union and the Eurozone. “Kosovo, like other countries in the region, aims to integrate as soon as possible in the European Union and of course in the Eurozone, which aims to become an equal member with all other countries that use the euro as an official currency,” he said. the governor of the CBK.

Monitor on the idea raised by Albin Kurti, that Kosovo will use the Lek as an official currency had reported last year.

At that time we had shown how this could happen, and what was the concrete idea of ​​former Prime Minister Kurti. Albin Kurti, who currently leads Vetëvendosje, the party that won the October elections, and that Kurti later became head of government, made a public statement saying that if he comes to power he intends to make the Lek the currency of Kosovo, like Albania.

“We must be aware that the European Union can suspend our right to use the euro at any time. Sure this is a bit of a possible hypothesis, but we have to keep that in mind because we have no control over this currency. “Maybe it would be more prudent, safer, to use the Albanian Lek”, Kurti had said in an interview for the French portal, Politique-Internationnale.

The official website of the Central Bank of Kosovo states that it is responsible for ensuring a proper supply of Kosovo with euro banknotes and coins, for conducting cash transactions in the economy.

The CBK shows that the first contingent in Euros (about 100 million Euros) was brought to Kosovo in December 2001. During the period December 2001 – January / February 2002, a total of over 1 billion German Marks were exported, while over 350 million Euros were imported. . At the same time, close to 10 million German Mark coins were repatriated, while about 7 million Euro coins were imported, which in terms of logistics reflected a coin transport operation weighing over 100 tons./Fatos Shala for Monitor.al/.