Ministria e Arsimit e ka pranuar këtë letër dhe ka sqaruar të gjithë studentët se është në mbështetje të studentëve, por në këtë rast ata duhet të paraqesin ankesat për lëndët online që kanë shqetësime pranë universiteteve për leksione shtesë dhe të përcaktohen sallat se ku mund të mbahet mësimi sipas protokolleve të sigurisë anticovid.

Studentët kanë kërkuar anulim të tarifës vjetore universitare për dy arsye, tërmeti dhe pandemia, që nuk kanë lejuar që ato të frekuentojnë auditorët në mënyrë të rregullt. Për këtë ata i dërguan më 17 qershor 2020 letër që të anulonin tarifën akademike për 2019-2020.

Ministria e Arsimit e ka pranuar këtë letër dhe ka sqaruar të gjithë studentët se është në mbështetje të studentëve, por në këtë rast ata duhet të paraqesin ankesat për lëndët online që kanë shqetësime pranë universiteteve për leksione shtesë dhe të përcaktohen sallat se ku mund të mbahet mësimi sipas protokolleve të sigurisë anticovid.

Pra Ministria e Arsimit ka lënë të kuptohet se nuk do të ketë anulim të tarifave akademike dhe se kjo është në dorë të vetë universiteteve, por ka shtuar se përmes paktit për universitetin këtë vit janë alokuar fondet pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë për subvencionimin e përgjysmimit të tarifave dhe bursat për ekselentët (për mbi 90% të studentëve); duke negociuar me bashkitë për çështjen e pagesës së konvikteve; si dhe duke kontribuar në vendimin për shtyrjen e qerasë së studentëve gjatë periudhës së pandemisë.

Njoftimi i Plotë

“Përgjigjja për shkresën “Mbi anulimin e tarifave për vitin akademik 2019-2020”:

Të nderuar,

Pas një proteste para Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) më datë 17.06.2020, u pranua dhe u protokollua letra e pa firmosur me titull: “Mbi anulimin e tarifave për vitin akademik 2019-2020.”

MASR është gjithmonë në mbështetje të studentëve dhe angazhohet plotësisht në funksion të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së arsimit të lartë. Kjo është dëshmuar qartë edhe me politikën e “Paktit për Universitetin”, një prej sipërmarrjeve më domethënëse të MASR si në aspektin financiar, shkencor dhe administrativ – e përkthyer ndryshe – një prej dëshmive më të mira të qasjes dhe mbështetjes së zërit dhe përmirësimit të jetës studentore, përfitues direkt të së cilit është edhe grupi i studentëve që protestoi më datë 17 qershor.

Përkundër dëmeve dhe kostove të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit dhe pandemia COVID-19, MASR duke e konsideruar si një politikë të rëndësishme me fokus kryesor studentët, ka vazhduar “Paktin për Universitetin” duke ndjekur këtë vit alokimin e fondeve pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL-ve) për subvencionimin e përgjysmimit të tarifave dhe bursat për ekselentët (për mbi 90% të studentëve); duke negociuar me bashkitë për çështjen e pagesës së konvikteve; si dhe duke kontribuar në vendimin për shtyrjen e qerasë së studentëve gjatë periudhës së pandemisë.

MASR ka shlyer që në janar detyrimet financiare ndaj të gjithë IAL-ve nga buxheti i shtetit. Viti 2020-të është edhe viti më i mirë deri tani për sa i përket kontributit të buxhetit të shtetit në subvencionimin e kostos së studentit, përqindja e së cilit është në fashën 75-98% në IAL-të publike.

Shqetësimin e studentëve e mirëkuptojmë duke marrë parasysh që jo çdo lëndë është zhvilluar në të njëjtin nivel qëkur mësimi ka kaluar online. Ankesat e disa studentëve që na kanë ardhur në ministri për departamente apo lëndë të caktuara, ne i kemi dërguar menjëherë në universitete duke u kërkuar që të marrin masa për akomodimin e tyre dhe kthyer ata nëpër auditorë, gjithmonë në respektim të rregullave të distancimit fizik dhe kushteve higjieno-sanitare me qëllim realizimin e konsultimeve të nevojshme para provimeve.

Theksojmë se ky është një proces që duhet të ndodhë në çdo IAL. Studentët duhet të çojnë atje ankesat për lëndë specifike në mënyrë që universiteti të akomodojë ata studentë që kanë hasur vështirësi me mësimin online duke u ofruar leksione shtesë.

MASR vijon të jetë mbështetësja më besnike e studentëve dhe sa më shumë që të konkretizohet angazhimi i tyre në universitet dhe për universitetin, aq më shumë do të rriten gjasat në përmirësimin e mëtejshëm të gjendjes në universitet.

Rruga e Durrësit, nr. 23, mirëpret studentët në çdo kohë: qoftë si vizitorë, si praktikantë apo si protestues, dhe i garantojmë se janë gjithmonë të mirëseardhur. Por, ndryshimi që studentët dhe MASR duan ta shohin në universitet, do të ndodhë vetëm kur angazhimi i studentëve për ndryshim të fillojë të përqendrohet më shumë në universitet se sa para MASR.

 

The Ministry of Education has accepted this letter and clarified to all students that it is in support of students, but in this case they must file complaints about online subjects that have concerns at universities for additional lectures and determine the halls where they can be held. teaching according to anticovid security protocols.

Students have demanded the cancellation of the annual university fee for two reasons, the earthquake and the pandemic, which have not allowed them to attend auditoriums on a regular basis. For this they sent a letter on June 17, 2020 to cancel the academic fee for 2019-2020.

The Ministry of Education has accepted this letter and clarified to all students that it is in support of students, but in this case they must file complaints about online subjects that have concerns at universities for additional lectures and determine the halls where they can be held. teaching according to anticovid security protocols.

So the Ministry of Education has hinted that there will be no cancellation of academic fees and that this is in the hands of the universities themselves, but added that through the pact for the university this year funds have been allocated to Higher Education Institutions to halve halving tuition fees and scholarships for excellent students (for over 90% of students); negotiating with municipalities on the issue of dormitory payments; as well as contributing to the decision to defer student rent during the pandemic period.

Full Notice

“Response to the letter” On the cancellation of fees for the academic year 2019-2020 “:

Ladies and gentlemen,

After a protest in front of the Ministry of Education, Sports and Youth (MASR) on 17.06.2020, the unsigned letter was accepted and recorded with the title: “On the cancellation of fees for the academic year 2019-2020.”

MASR is always in support of students and is fully committed to continuously improving the quality of higher education. This is clearly evidenced by the policy of the “Pact for the University”, one of the most significant enterprises of MASR in financial, scientific and administrative terms – translated differently – one of the best evidence of access and voice support and improvement of life. student, the direct beneficiary of which is also the group of students who protested on June 17.

Despite the damage and costs caused by the November 26 earthquake and the COVID-19 pandemic, MASR, considering it an important policy with students as its main focus, has continued the “University Pact” following this year the allocation of funds to the Education Institutions of Higher (HEIs) for subsidizing halving fees and scholarships for excellent students (for over 90% of students); negotiating with municipalities on the issue of dormitory payments; as well as contributing to the decision to defer student rent during the pandemic period.

MASR has paid off its financial obligations to all HEIs from the state budget since January. The year 2020 is also the best year so far in terms of the state budget contribution to subsidizing student costs, the percentage of which is in the band 75-98% in public HEIs.

We understand the students’ concern by considering that not every subject has been developed to the same level since the lesson took place online. Complaints of some students who have come to the ministry for certain departments or subjects, we have immediately sent to the universities asking them to take measures for their accommodation and return them to the auditoriums, always in compliance with the rules of physical distance and hygienic-sanitary conditions in order to carry out the necessary consultations before the exams.

We emphasize that this is a process that must happen in every HEI. Students must submit complaints to specific subjects in order for the university to accommodate those students who have encountered difficulties with online learning by offering additional lectures.

MASR continues to be the most loyal supporter of students, and the more their commitment to the university and to the university materializes, the more likely it is that the situation at the university will improve.

Durrës Street, no. 23, welcomes students at all times: whether as visitors, as practitioners or as protesters, and we guarantee that they are always welcome. But the change that students and MASR want to see at the university will only happen when students’ commitment to change begins to focus more on the university than before MASR.