Detaje të tjera i mëshojnë akuzës se vrasësi i Carolinës, është bashkëshorti i saj. Një gjë të tillë e dëshmojnë dhe vetë fjalët e pilotit 32 vjeçar, i cili bie në kontradikta me dëshmitë e veta.

Sipas burimeve të policisë, burri i Caroline ra në kontradiktat e mëposhtme:

Ai kishte dëshmuar se ishte i lidhur në një shtyllë, ndërsa u zbulua se ai ishte i lidhur në një pozicion tjetër.

Ai dëshmoi se i ra të fikët, por hetimi provoi se ai po përdorte celularin e tij.

Ai e mbylli dhe e zhbllokoi celularin disa herë, ndërsa supozohej të ishte pa ndjenja dhe i lidhur me një shtyllë.

Kamera në katin përdhes regjistroi në mesnatën e 11 majit, 32-vjeçarin me fëmijën në krahë. Në orën 1:19 të mëngjesit kamera në katin e parë u ndërpre përgjithmonë. Grabitësit erdhën shumë më vonë sipas asaj që ka dëshmuar vetë piloti.

Caroline donte të largohej nga shtëpia me fëmijën Ka gjithashtu informacione se Caroline kohët e fundit donte të largohej nga shtëpia me fëmijën dhe po kërkonte të gjente një hotel për të qëndruar. Në fakt, nga sms-të që kanë shkëmbyer, duket se çifti kishte fërkime. Informacioni thotë se edhe natën e vrasjes, duket se ata ishin grindur me viktimën që ishte në papafingo dhe pilotin në katin përdhes.

Other details add to the accusation that Carolina’s killer is her husband. This is evidenced by the words of the 32-year-old pilot, who contradicts his own testimony.

According to police sources, Caroline’s husband fell into the following contradictions:

He had testified that he was tied to a pole, while it was discovered that he was tied to another position.

He testified that he fainted, but the investigation proved that he was using his cell phone.

He locked and unlocked the cell phone several times while presumably unconscious and tied to a pole.

The camera on the ground floor recorded at midnight on May 11, the 32-year-old with the child in his arms. At 1:19 a.m. the camera on the ground floor was permanently interrupted. The robbers came much later according to what the pilot himself testified.

Caroline wanted to leave the house with the baby There is also information that Caroline recently wanted to leave the house with the baby and was looking to find a hotel to stay. In fact, from the text messages they exchanged, it appears that the couple had friction. The information says that even on the night of the murder, it seems that they had quarreled with the victim who was in the attic and the pilot on the ground floor.