Vaccination protection influenza

Rreth 20 mijë persona përllogaritet të vaksinohen kundër koronavirusit në Shqipëri dy muajt e parë të vitit.

10 mijë e 750 doza të vaksinës së Pfizer dhe Biontech pritet të mbërrijnë në vendin tonë javën e tretë të janarit, ndërsa 30 mijë e 250 të tjera në muajin shkurt.

Vaksina sipas menaxheres së Programit Kombëtar të Vaksinimit në Institutin e Shëndetit Publik, Erida Nelaj do të merret me dy doza.

Fillimisht do ta kryejnë mjekë e infermierë në vijën e parë të betejës me Covid-19, të moshuarit në qendrat rezidenciale dhe stafi që iu shërben atyre.

“Ne do t’i qëndrojmë strikt rregullave ndërkombëtare që kjo vaksinë do të jepet me dy doza dhe do të mundohemi të ruajmë afatin prej 21 ditësh”, tha ajo.

E pyetur se kur mund të vaksinohen qytetarët, Nelaj tha: “Sigurohet që fillohet me pak dhe me pas zgjerohen edhe grupet që do vaksinohen”, u shpreh Nelaj.

Vaksina do të jetë falas dhe jo me detyrim.

Atë mund ta kryejnë dhe ata që e kanë kaluar Covid 19, por jo gratë shtatzëna, fëmijët nën 16 vjeç pasi tek këto vaksina ende nuk është testuar.

“Në të gjitha rekomandimet nuk sugjerohet të bëhet një test nëse e ke kaluar apo ke antitrupa sepse ky është virus i ri dhe nuk dihet sa gjatë mund të mbajë kjo mbrojtje. Rekomandimet janë që pavarësisht se nëse e kanë kaluar apo jo mirë është që të vaksinohen”, u shpreh Nelaj.

Procesi i vaksinimit në fazën e parë të tij do të kryhet në këtë zonë të stadiumit “Air Albania”. Ndërkohë çdo person para injektimit të vaksinës duhet ti nënshtrohet një pyetësori.

“Ka një listë të produkteve për të cilët mund të jenë alergjikë që do të përjashtohen. Është e rëndësishme që vaksinimi të bëhet në ambiente të hapura”, tha më tej ajo.

Qeveria shqiptare ka nënshkruar me kompaninë Pfizer dhe Biontech marrëveshjen për 500 mijë doza vaksinë kundër Covid 19.

Ndërkohë është angazhuar financiarisht për të siguruar të tjera doza përmes mekanizimit COVAX.

About 20 thousand people are estimated to be vaccinated against coronavirus in Albania in the first two months of the year.

10 thousand 750 doses of Pfizer and Biontech vaccine are expected to arrive in our country in the third week of January, while another 30 thousand 250 in February.

The vaccine according to the manager of the National Vaccination Program at the Institute of Public Health, Erida Nelaj will be taken in two doses.

It will initially be performed by doctors and nurses on the front line of the battle with Covid-19, the elderly in residential centers and the staff serving them.

“We will strictly adhere to international rules that this vaccine will be given in two doses and we will try to meet the 21-day deadline,” she said.

Asked when the citizens can be vaccinated, Nelaj said: “It is ensured that it starts small and then expands the groups that will be vaccinated”, said Nelaj.

The vaccine will be free and not compulsory.

It can be done by those who have passed Covid 19, but not pregnant women, children under 16 years of age as these vaccines have not yet been tested.

“In all the recommendations it is not suggested to do a test if you have passed it or you have antibodies because this is a new virus and it is not known how long this protection can last. “The recommendations are that regardless of whether they have passed it or not, it is good to be vaccinated”, said Nelaj.

The vaccination process in its first phase will be carried out in this area of ​​the “Air Albania” stadium. Meanwhile, each person must undergo a questionnaire before being vaccinated.

“There is a list of products for which they may be allergic that will be excluded. “It is important that vaccination is done outdoors,” she said.

The Albanian government has signed with Pfizer and Biontech the agreement for 500 thousand doses of vaccine against Covid 19.

Meanwhile it is financially committed to provide other doses through the COVAX mechanism.