Ra zilja. Hapa syrin magjik dhe pashë që një person me kasketë në dorë dhe me një kuti pice në dorë. I thashë bashkëshortit se është një picier”.

Kështu e përshkruan M. B skenën e dhunshme që ndodhi pak para mesnate në shtëpinë e tyre me adresë në rrugën “Gjergj Kastërioti”. Sipas burimeve të gazetës Si, burri i dhunuar ka inicialet J. G. i moshës 29 vjeç. Ai sapo dëgjoi partneren që e njoftoi se dikush ndodhej në derë të shtëpisë dhe kishte pica në dorë, u çua nga krevati.

“Hapa derën. Ishte një person i ri, djalë në moshë të re, me kaskë motori në kokë dhe me një kuti pice në dorë. Sapo e hapa derën më thotë: keni porositur picë. Ju përgjigja: keni ngatërruar adresë, nuk kemi porositur picë”.

Përgjigjja ka qenë befasuese për të zotin e shtëpisë. “Në këtë moment ky person më godet me shkelm. Në këtë çast dolën nga korridori edhe dy të tjerë, filluan të më qëllojnë pa folur, ata flisnin me njëri-tjetrin dhe më qëllonin. Kuptova që thoshin: shtyje. Ata nuk mundën të hyjnë dot në banesë”.

Pas këtij konfrontimi që është minimizuar nga reagimi i burrit që ka hyrë në banesë duke mbyllur derën, të tre picierët e rremë kanë zbritur me shpejtësi shkallët e korridorit duke u larguar. Ata e flakën kutinë e picës, përmes të cilës ekspertët shpresojnë të qëmtojnë gjurmë gishtash që do t’i çojnë tek sulmuesit, të dyshuar si grabitës që po përdorin një formulë të re sulmi për të hyrë në banesa e për të grabitur.

Kallëzuesi sipas burimeve të gazetës Si shton edhe tiparet e agresorëve: unë banoj në katin e shtatë të pallatit. Njëri nga personat kishte në dorën e djathtë një thikë të thjeshtë shtëpie ai e ngriti dorën për të më gjuajtur, por nuk më goditi dot. Personi që i kishte rënë i pari ziles, kishte në dorë një kuti pice, kasketë në kokë, xhup blu dhe xhinse në ngjyrë të errët, i treti ishte i veshur me të zeza.

Policia deklaron se nga verifikimet paraprake nuk rezulton që familja denoncuese pranë komisariatit numër tre të ketë konflikte apo mosmarrëveshje. Kjo thekson dyshimet se gjithçka ka ndodhur përpara për sa kohë çifti është në gjendje të mirë ekonomike.

E shoqja mbështet versionin e J. G që shpjegon se pa e tmerruar se si burri po përleshej me tre persona. Por pasi policia është njoftuar dhe janë këqyrur kamerat e sigurisë në hollin e vendpushimit të pallatit është sekuestruar një kuti pice me logon e një picerie me adresë në Babrru.

Policia sqaron se ajo çfarë u gjet në kutinë e kartonit shton dyshimet se sulmi ishte i organizuar, megjithëse ende nuk ka një pistë të përafërt. Në procesverbal shkruhet “në kutinë e kartonit që autorët e hodhën duke u larguar në sheshpushimin e pallatit, nuk kishte picë. Kutia është bosh.

Burimet e gazetës Si tregojnë detaje të mëtejshme nga hetimi ku shpjegojnë se kutia e picës është dërguar për këqyrje në policinë shkencore, me shpresën se aty do të evidentohen gjurmë daktiloskopike. Ndërkohë nga sekuestrimi i kamerave të sigurisë zbardhen detajet e picierëve të rremë. “Në orën 22.30 një person me kasketë motoristi me kuti pice në dorë, shfaqet në kamerat e katit të dytë kur ngjitet me ashensor. Pas tij gjenden dy të tjerë me kapele në kokë”.

Por pas pesë minutash kamera e sigurisë tregon “personi picier nuk e kishte më kutinë në dorë, ai vrapon dhe ndiqet nga dy të tjerët. Kutia e picës u flak prej tyre në sheshpushim dhe brenda saj nuk kishte picë”, përshkruajnë oficerët e hetimit të krimeve.

Ne dyshojmë shpjegoi një burim i gazetës Si se tre shpërndarësit e rremë të picave mund të jenë grabitës të dhunshëm, sa kohë nga kontrollet dhe të dhënat asnjëri nga partnerët nuk ka probleme apo konflikte me persona të tjerë.

The bell rang. I opened my magic eye and saw a person with a hat in his hand and a pizza box in his hand. “I told my husband he was a pizzeria.”

This is how M. B describes the violent scene that happened shortly before midnight in their house with an address on “Gjergj Kasterioti” street. According to sources in the newspaper Si, the abused man has the initials J. G. aged 29 years. He as soon as he heard his partner informing him that someone was at the door of the house and had pizza in his hand, got out of bed.

“I opened the door. It was a young person, a young boy, with a motorcycle helmet on his head and a pizza box in his hand. As soon as I opened the door he said to me: you ordered pizza. I replied: you confused the address, we did not order pizza “.

The response has been surprising to the landlord. “At this moment, this person kicks me. At that moment, two other people came out of the corridor, started shooting at me without speaking, they were talking to each other and shot me. I realized they were saying: push. “They could not enter the apartment.”

After this confrontation that was minimized by the reaction of the man who entered the apartment closing the door, the three fake pizzerias quickly went down the corridor stairs leaving. They threw the pizza box, through which experts hope to pick up fingerprints that will lead them to the attackers, suspected robbers who are using a new attack formula to enter the apartment and rob.

The whistleblower according to the newspaper sources As adds the features of the aggressors: I live on the seventh floor of the palace. One of the persons had in his right hand a simple household knife he raised his hand to shoot me, but could not hit me. The first person to ring the bell had a box of pizza in his hand, a helmet on his head, a blue sweatshirt and dark jeans, the third was dressed in black.

The police states that the preliminary verifications do not show that the reporting family at the police station number three has conflicts or disagreements. This highlights suspicions that everything has happened before as long as the couple is in good financial condition.

The wife supports J. G’s version which explains that without terrifying how the man was fighting with three people. But after the police were notified and the security cameras in the lobby of the palace resort were inspected, a pizza box with the logo of a pizzeria with an address in Babrru was seized.

Police clarify that what was found in the cardboard box adds to the suspicions that the attack was organized, although there is still no rough runway. The minutes say “in the cardboard box that the perpetrators threw while leaving the palace square, there was no pizza. The box is empty.

Sources of the newspaper Si show further details from the investigation where they explain that the pizza box has been sent for inspection to the scientific police, in the hope that there will be evidence of fingerprints. Meanwhile, the details of the fake pizzerias are revealed from the seizure of the security cameras. “At 10.30 pm, a person with a motorcycle helmet with a pizza box in his hand appears on the second floor cameras when he climbs into an elevator. “Behind him are two others with hats on their heads.”

But after five minutes the security camera shows “the pizzeria person no longer had the box in his hand, he runs and is followed by the other two. “The pizza box was thrown by them in the kitchen and there was no pizza inside it”, describe the crime investigation officers.

We suspect explained a source of the newspaper How that the three fake pizza distributors can be violent robbers, as long as from the checks and records none of the partners has no problems or conflicts with other persons.