Në seancën e së Premtes, Kuvendi në Shqipëri ka miratuar ndryshime në kodin rrugor. Më së shumti bëhet fjalë për sjelljet agresive në rrugë. Ky ndryshim është shtuar sëfundmi dhe drejtuesit e mjeteve duhet të bëjnë kujdes, pasi janë ashpërsuar edhe gjobat.

Por çfarë nëkupton “sjelllja agresive në rrugë”?

“Rastet kur drejtuesi i mjetit, në rrugë inter-urbane kryesore e dytësore ushtron presion, ose agresion me sistemet e ndriçimit dhe nuk ruan distancën e sigurisë, duke vënë në rrezik serioz përdoruesit e rrugës para tij”, sqaroi deputetja e PS-së, Vasilika Hysi

Kjo do të thotë se drejtuesit duhet të bëjnë kujdes edhe kur sinjalizojnë me drita drejtuesit e mjeteve përballë, për t’i “ndihmuar” se përpara kanë një patrullë të Policisë Rrugore, pasi mund të bëhen subjekt i kësaj shkeljeje dhe të gjobiten.

In Friday’s session, the Albanian Parliament approved changes to the road code. It is mostly about aggressive behaviors on the street. This change has recently been added and drivers should be careful, as fines have also been toughened.

But what does “aggressive behavior on the street” mean?

“Cases when the driver of the vehicle, on the main and secondary inter-urban road exerts pressure, or aggression with the lighting systems and does not maintain the safety distance, putting the road users in front of him in serious danger”, explained the SP deputy, Vasilika Hysi

This means that drivers should be careful even when they signal light to the drivers in front of them, to “help” them that they have a Traffic Police patrol in front, as they may become the subject of this violation and be fined.