Prokuroritë e rretheve janë përfshirë nga një valë transferimesh të prokurorëve dhe drejtuesve, pasi anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kanë vendosur të miratojnë 17 ndryshime.

Kryesisht janë prekur prokurorë që ushtrojnë funksionin e tyre pranë prokurorive të Durrësit, Korçës, Tiranës, Shkodrës, Krujës dhe Elbasanit.

Artur Ismailukaj, i cili drejtonte prokurorinë e Tropojës, është transferuar në prokurorinë e Elbasanit si prokuror i thjeshtë. Prokurorisë së Elbasanit, i është bashkuar dhe prokurori Ervin Beqiri, i cili më parë ka shërbyer në prokurorinë e rrethit të Korçës.

Është transferuar prokurori i Shkodrës Xhevahir Lita, i cili kohët e fundit ishte angazhuar në hetimin e vrasjes me 79 plumba të Bardhok Planaj në Dobraç të Shkodrës.

Lita, është transferuar në prokurorinë e Tiranës. Ndërsa prokurori i Tiranës, Etien Kapo, është larguar pas shumë vite në detyrë në këtë institucion, duke u emëruar si prokuror pranë prokurorisë së Apelit në Durrës.

Në të njëjtën prokurori, është transferuar dhe prokurori, Elvin Gokaj, i cili kaloi me sukses verifikimin në vetting dhe më pas shërbeu si prokuror Apeli në Shkodër.

Gokaj, transferohet tashmë në Apelin e Durrësit, për të vijuar dhe përfaqësuar akuzën në gjyq pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Në Apelin e Shkodrës, emërohet në krye të prokurorisë Lazer Çardaku. Anëtarët e KLP, kanë larguar nga posti i drejtimit të prokurorisë së Lezhës, prokurorin Milan Laska, i cili është transferuar si prokuror i thjeshtë, në prokurorinë e Tiranës.

Në vendin e drejtuesit të prokurorisë së Lezhës, është caktuar prokurori, Erjon Shehu. Një tjetër emër që “braktis” prokurorinë e Lezhës është, Arben Agovi, i cili transferohet në prokurorinë e Tiranës.

Kësaj prokurorie i bashkohet dhe magjistratja, Ornela Rrumbullaku, që më parë ka shërbyer pranë prokurorisë së Kavajës.

Nga Kavaja është larguar dhe Edina Kurti, e cila është transferuar në prokurorinë e Durrësit.

Për shkak të vendeve vakante në prokurorinë e Tiranës është transferuar dhe prokurorja e Lushnjës, Rovena Bozo.

Ndërsa, vendin e saj në Lushnjë e zë, Edmond Karriqi, i cili është transferuar në këtë detyrë nga prokuroria e Kukësit.

Por pavarësisht këtij transferimi, Karriqi është komanduar nga KLP si drejtuesi i prokurorisë së Kukësit, për periudhën nga 27 prilli deri në 26 tetor 2021. Nga posti i drejtuesit është larguar dhe prokurori i Vlorës, Erion Çela, i cili është emëruar prokuror pranë prokurorisë së Apelit në Vlorë.

 

District prosecutors have been swept by a wave of transfers of prosecutors and executives, as members of the High Prosecution Council have decided to approve 17 changes.

Prosecutors exercising their function at the prosecutor’s offices of Durrës, Korça, Tirana, Shkodra, Kruja and Elbasan are mainly affected.

Artur Ismailukaj, who headed the Tropoja prosecutor’s office, has been transferred to the Elbasan prosecutor’s office as a simple prosecutor. The Elbasan Prosecutor’s Office was joined by Prosecutor Ervin Beqiri, who previously served in the Korça District Prosecutor’s Office.

Shkodra prosecutor Xhevahir Lita has been transferred, who was recently engaged in the investigation of the 79-bullet murder of Bardhok Planaj in Dobraç, Shkodra.

Lita was transferred to the Tirana prosecutor’s office. While the prosecutor of Tirana, Etien Kapo, has left after many years in office in this institution, being appointed as a prosecutor at the Appellate Prosecution in Durrës.

The prosecutor, Elvin Gokaj, was transferred to the same prosecutor, who successfully passed the vetting and then served as the Appellate Prosecutor in Shkodra.

Gokaj is already transferred to the Durrës Appeal, to continue and represent the accusation in court at the Durrës Court of Appeal.

In the Shkodra Appeal, Lazer Çardaku is appointed head of the prosecution. The members of KLP have removed from the post of head of the Lezha prosecutor’s office, the prosecutor Milan Laska, who has been transferred as a simple prosecutor to the Tirana prosecutor’s office.

The prosecutor, Erjon Shehu, has been appointed to the position of the head of the Lezha prosecutor’s office. Another name that “abandons” the Lezha prosecutor’s office is Arben Agovi, who is transferred to the Tirana prosecutor’s office.

This prosecution is joined by the magistrate, Ornela Rrumbullaku, who previously served at the Kavaja prosecutor’s office.

Edina Kurti also left Kavaja, and was transferred to the Durrës prosecutor’s office.

Due to the vacancies in the Tirana prosecutor’s office, the prosecutor of Lushnja, Rovena Bozo, has also been transferred.

Whereas, her place in Lushnja is taken by Edmond Karriqi, who has been transferred to this position by the Kukes prosecutor’s office.

But despite this transfer, Karriqi was commanded by KLP as the head of the Kukes prosecutor’s office, for the period from April 27 to October 26, 2021. The prosecutor of Vlora, Erion Çela, also resigned from the post of director, and was appointed prosecutor at the prosecutor’s office of Appeal in Vlora.