Ambasada greke në vendin tonë ka reaguar pas situatës kaotike të krijuar në Kakavijë nga radha kilometrike e shqiptarëve që presin të kalojnë në tokën helene.

Ambasada ka njoftuar në pikën kufitare të Kakavijës do të lejohen të kalojnë 750 persona në ditë , ndërsa në Kapshticë 300 persona.

Sipas vendimit të qeverisë Greke i dates 13.08.20 të përjashtuar nga ky kufizim jane: Personat qe kane pasaportë Greke, Kartën e Identitetit të Posaçëm të Homogenit dhe lejen e qëndrimit, personat që kanë vendbanimin e tyre kryesor në Greqi dhe të gjithë ata që kane marre leje për nevoja absolutisht të nevojshme.

Ata që do të shkelin këtë rregull do të ndëshkohen me 5000 euro gjobë.

“Sipas nr. D1a / G.P.oik. 51236/13.08.2020 (Gazeta e Qeverisë B ‘ 3397) Vendimi i Qeverisë greke, kufizimet për hyrjen në Greqi nga Shqipëria shtrihen deri më 31 gusht 2020.

Sipas nr. D1a / G.P.oik. 51244 / 13.08.20 (Gazeta e Qeverisë B ‘ 3399) Vendimi i Qeverisë greke, përjashtim nga hyrja në Greqi është mbajtësi i pasaportë / identitetit grek, EDTO dhe leje qëndrimi, ata që kanë rezidenca kryesore e tyre në Greqi dhe ata që hyjnë, pas lejes, për arsye profesionale absolutisht të domosdoshme. Sa më sipër lejohet hyrja në stacionet kufitare të Kakavisë, me kufi kalimi ditor prej 750 vetash, dhe Krystallopigi, me limit ditor 300 vetash, nga ora 7 deri në 11, ose me ajër (fluturimi Tiranë – Athinë) sipas nr. D1a / AI. familje. 50682 / 11.08.20 (Gazeta qeveritare B ‘ 3362) Vendim.

Sipas nr. D1a / G.P.oik. 50896/14.08.2020 (Gazeta qeveritare B ‘ 3402) Vendim, nga dita e diel 16.08.2020 në ora 00:01, për ata që hyjnë në Greqi, aplikohet arrest shtëpiak (7) ditë pas mbërritjes (shoferët e kamionëve të përjashtuar).
Personat që shkelin masën e karantinës, dhe pa cënuar sanksionet penale të parashikuara, do t ‘ i vihet asnjë shkelje, me akt të arsyetuar të autoritetit kompetent, gjobë administrative prej pesë mijë (5.000) euro.

Nga data 17 deri më 31 gusht, të gjithë ata që hyjnë në Greqi duhet të sigurojnë:
1) testi negativ i COVID me metodën PCR brenda 72 orëve të fundit para mbërritjes, me publik ose të certifikuara nga autoritetet shqiptare laboratoret private (nuk shqetëson shoferët e kamionëve që transportojnë mallra dhe fëmijë të lindur nga viti 2011 e tutje))
2) certifikata përkatëse e diagnozës në gjuhën angleze, me emër të plotë dhe pasaportë / numër identiteti i personit
3) formulari PLF i vlefshëm, me kodin QR (nga https://travel.gov.gr )

Ata që hyjnë në Greqi për lëvizje profesionale absolutisht të domosdoshme dhe largohen nga ajo, nuk do të mund të kthehen në territorin grek deri më 31 gusht.
//
NJOFTIM
Sipas vendimit të qeverisë greke nr. Δ1α/Γ.Π.οικ.51236 /13.08.2020 (ΦΕΚ Β’3397), kufizimet për hyrjen në Greqi nga Shqipëria shtyhen deri më datë 31 gusht 2020.

Sipas vendimit të qeverisë greke nr. Δ1α/Γ.Π.οικ.51244 /13.08.20 (ΦΕΚ Β’ 3399), përjashtohen nga kufizimet poseduesit e pasaportes greke, të Kartës së Posaçme të Identitetit të Homogjenit dhe lejes së qëndrimit, personat që e kanë vendbanimin e tyre kryesor në Greqi dhe te gjithë ata që hynë pas marrjes se lejës përkatëse për nevoja profesionale absolutisht të domosdoshmë. Hyrja e personave të mësipërm nga pikat kufitare te Kakavisë, që lejohet të hynë 750 persona në ditë, dhe të Kapshticës që lejohet të kalojnë 300 persona në ditë, nga ora 07:00 deri në orën 23:00, ose me aeroplan (fluturimi Tiranë – Athinë), sipas vendimit nr. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50682/11.08.20 (ΦΕΚ Β’ 3362)

Sipas vendimit nr Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/14.08.2020 (ΦΕΚ Β’3402), nga dita e diel 16.08.2020 ora 00:01 deri më 31.08.2020 ora 23:59, të gjithë ata që hynë në Greqi zbatohet karantinimi 7 ditor që prej mbërritjes së tyre (përjashtohen shoferat e kamionëve).
Personat të cilat shkelin masën e karantinës, përvec sanksioneve penale të parashikuara, dënohen më gjobë në masën 5.000 euro.

Nga data 17 gusht deri më 31 gusht, të gjithë ata që hyjnë në Greqi duhet të paraqesin:
1) Testin negativ për COVID-19 (me metodën PCR), i cili duhet të jetë kryer deri 72 orë para mbërritjes në pikën e kalimit kufitar, nga laboratorët publike ose private të certifikuara në Shqipëri, (nuk vlen për shoferët e kamionëve që transportojnë mallra dhe fëmijët e lindur nga 2011 e tutje)
2) Vërtetim diagnozë në anglisht (në të cilën duhet të jenë të shënuara emri, mbiemri dhe numri i pasaportës / numri i kartës së identitetit të individit
3) Vërtetimin e plotësimit të formularit të posaçëm PLF, me kodin QR (nga adresa elektronike https://travel.gov.gr).

Ata që hyjnë në Greqi për udhëtime profesionale absolutisht të nevojshme dhe me pas dalin nga shteti grek”, thuhet në deklaratën e ambasadës greke.

The Greek Embassy in our country has reacted after the chaotic situation created in Kakavija by the kilometer queue of Albanians waiting to cross into Hellenic land.

The embassy has announced that 750 people will be allowed to cross the Kakavija border crossing per day, while 300 people will be allowed to cross in Kapshtica.

According to the decision of the Greek government dated 13.08.20, excluded from this restriction are: Persons who have a Greek passport, Homogeneous Special Identity Card and residence permit, persons who have their main residence in Greece and all those who have obtain permission for absolutely necessary needs.

Those who violate this rule will be fined 5,000 euros.

“According to no. D1a / G.P.oik. 51236 / 13.08.2020 (Government Gazette B ‘3397) Decision of the Greek Government, restrictions on entry into Greece from Albania extend until 31 August 2020.

According to no. D1a / G.P.oik. 51244 / 13.08.20 (Government Gazette B ‘3399) Decision of the Greek Government, except for entry into Greece is the holder of the Greek passport / identity card, EDTO and residence permit, those who have their main residence in Greece and those who enter, after permission, for professional reasons absolutely necessary. The above is allowed to enter the border stations of Kakavia, with a daily crossing limit of 750 people, and Krystallopigi, with a daily limit of 300 people, from 7 to 11, or by air (flight Tirana – Athens) according to no. D1a / AI. family. 50682 / 11.08.20 (Government Gazette B ‘3362) Decision.

According to no. D1a / G.P.oik. 50896 / 14.08.2020 (Government Gazette B ‘3402) Decision, from Sunday 16.08.2020 at 00:01, for those entering Greece, house arrest is applied (7) days after arrival (excluded truck drivers) .
Persons who violate the quarantine measure, and without violating the criminal sanctions provided, will be imposed any violation, by a reasoned act of the competent authority, an administrative fine of five thousand (5,000) euros.

From 17 to 31 August, all those entering Greece must ensure:
1) negative COVID test by PCR method within the last 72 hours before arrival, with public or private laboratories certified by the Albanian authorities (does not bother truck drivers transporting goods and children born from 2011 onwards))
2) Relevant diagnosis certificate in English, with full name and passport / identity number of the person
3) valid PLF form, with QR code (from https://travel.gov.gr)

Those who enter Greece for absolutely necessary professional movement and leave it, will not be able to return to Greek territory until August 31st.
//
NOTIFICATION
According to the decision of the Greek government no. Δ1α / Γ.Π.οικ.51236 /13.08.2020 (ΦΕΚ Β’3397), the restrictions on entry into Greece from Albania are postponed until 31 August 2020.

According to the decision of the Greek government no. Δ1α / Γ.Π.οικ.51244 /13.08.20 (ΦΕΚ Β ‘3399), are exempted from the restrictions the holders of the Greek passport, the Special Identity Card of Homogeneity and the residence permit, the persons who have their main residence in Greece and all those who entered after obtaining the relevant permit for absolutely necessary professional needs. Entry of the above persons from the border points of Kakavia, which is allowed to enter 750 people per day, and Kapshtica which is allowed to pass 300 people per day, from 07:00 to 23:00, or by plane (flight Tirana – Athens), according to decision no. Δ1α / ΓΠ.οικ. 50682 / 11.08.20 (Government Gazette B ‘3362)

According to the decision no Δ1α / Γ.Π.οικ.50896 / 14.08.2020 (ΦΕΚ Β’3402), from Sunday 16.08.2020 at 00:01 until 31.08.2020 at 23:59, all those who entered Greece 7-day quarantine applies from their arrival (excluding truck drivers).
Persons who violate the quarantine measure, in addition to the criminal sanctions provided, are fined in the amount of 5,000 euros.