Rritja e rasteve me COVID-19 në Elbasan po shoqërohet me kontrolle të institucioneve përgjegjëse për respektimin e masave të vendosura për këtë qëllim.

Heja e karantinës u shoqërua me shkujdesje qytetare duke u rikthyer si në gjendjen para vendosjes së saj. Pjesa dërmuese e qytetarëve nuk respektojnë distancimin social dhe nuk marrin masa mbrojtëse për vendosjen e maskave, apo dorezave.

Në mjaft njësi tregtare, bare e lokale mungon rregulli dhe protokolli i vendosur.

Për këtë arsye, gjatë këtyre ditëve në terren janë intensifikuar edhe kontrollet e inspektorateve.

Kështu Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Elbasan, nga kontrollet e ushtruara ka vendosur 9 masa adminsitrative dhe ka mbyllur një fast food për mos respektimin e masave anti-kovid.

Bledi Musaj, Kryeinspektor ISHSH Elbasan shprehet se si pasojë e situatës së krijuar është krijuar një task forcë duke krijuar grupe të përbashkëta kontrolli. Sipas tij tani në vazhdim toleranca do të jetë zero.

Në fokus kanë qenë edhe qendrat shëndetësore dhe spitalet në shkallë qarku.

Numri i personave të infektuar që nga nisja e pandemisë në Elbasan ka arritur në 27.

The increase of cases with COVID-19 in Elbasan is being accompanied by controls of the institutions responsible for respecting the measures imposed for this purpose.

The quarantine was accompanied by civil negligence, returning to the status quo. The vast majority of citizens do not respect social distancing and do not take protective measures to put on masks or gloves.

In many commercial units, bars and bars lack the established order and protocol.

For this reason, inspections of the inspectorates have intensified during these days in the field.

Thus, the State Health Inspectorate of Elbasan, from the controls exercised, has imposed 9 administrative measures and has closed a fast food for non-compliance with anti-kovid measures.

Bledi Musaj, Chief Inspector of ISHSH Elbasan says that as a result of the situation created a task force has been created by creating joint control groups. According to him, now tolerance will be zero.

The focus has also been on health centers and hospitals at the county level.

The number of infected people since the start of pandemics in Elbasan has reached 27.