Në një studim i fundit, Kina ka ngritur dyshime të forta dhe ka akuzuar Italinë se është ajo shkaktrare e koronavirusit. Por Pekini gjithashtu ka fajësuar më parë Spanjën për shkaktimin e shpërthimit botëror të Covid për të shmangur fajin, ndërsa këmbëngul “Kina nuk është fajtori i këtij virusi”. Rasti më i hershëm i raportuar në Wuhan, i cili konsiderohet si epiqendra fillestare e shpërthimit, ishte në fillim të dhjetorit, 2019. Por, një letër e botuar nga Instituti Italian i Kancerit (INT) raporton gjetjen e antitrupave neutralizues ndaj sëmundjes në gjakun e marrë nga pacientë të shëndetshëm në Itali në tetor të vitit të kaluar, gjatë një testi të kancerit të mushkërive.

Zhao Lijian, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze, tha:

Kjo tregon edhe një herë se gjurmimi i burimit të virusit është një pyetje komplekse shkencore dhe analiza e mëtejshme e origjinës së saj “duhet t’u lihet shkencëtarëve”.
Sidoqoftë në Itali, një ekspert i përfshirë në studim i tha The Times se gjetjet e tij nuk eliminuan virusin duke filluar në Kinë. “Ne e dimë që Kina vonoi njoftimin e shpërthimit të tij, kështu që nuk ka asnjë kuptim kur filloi atje dhe Kina ka lidhje shumë të forta tregtare me Italinë veriore,” tha Giovanni Apolone, në Institutin Kombëtar të Kancerit në Milano. Kujtojmë se Kina ka arritur ta vërë nën kontroll përhapjen e infeksioneve dhe rasteve të reja. Nëse të dhënat e INT provohen të sakta, kjo do të ndryshonte historinë e pandemisë dhe do të ngrinte pyetje se kur dhe nga u përhap virusi.

 

In a recent study, China has raised strong suspicions and accused Italy of being the cause of the coronavirus. But Beijing has also previously blamed Spain for causing the global Covid eruption to avert guilt, while insisting “China is not to blame for this virus.” The earliest reported case in Wuhan, which is considered to be the initial epicenter of the outbreak, was in early December, 2019. But a paper published by the Italian Cancer Institute (INT) reports finding antibodies neutralizing the disease in the blood of taken from healthy patients in Italy in October last year, during a lung cancer test.

Zhao Lijian, spokesman for the Chinese Foreign Ministry, said:

This shows once again that tracing the source of the virus is a complex scientific question and further analysis of its origin “should be left to scientists”.
In Italy, however, an expert involved in the study told The Times that his findings did not eliminate the virus starting in China. “We know that China delayed the announcement of its outbreak, so it makes no sense when it started there and China has very strong trade ties with northern Italy,” said Giovanni Apolone, at the National Cancer Institute in Milan. Recall that China has managed to control the spread of new infections and cases. If the INT data proves accurate, this would change the history of the pandemic and raise questions about when and where the virus spread.