Xi Jinping po bën presion për një sistem global gjurmimi Covid-19 duke përdorur kodet QR, për të ndihmuar udhëtimimet e shpejta ndërkombëtare dhe biznesin gjatë pandemisë së koronavirusit .

Kina urdhëroi përdorimin e gjerë të certifikatave shëndetësore të bazuara në QR në fillim të këtij viti. Sistemi, i cili përdor një barkod elektronik për të ruajtur historinë e udhëtimit dhe shëndetit të një personi, është vlerësuar se ka ndihmuar në frenimin e përhapjes së virusit.

Kodi u lëshon përdoruesve një sinjal me ngjyra bazuar në ekspozimin e tyre të mundshëm ndaj koronavirusit. Ngjyrat janë si semaforët, jeshilja është më e sigurta, pastaj portokalli dhe së fundmi e kuqja.

Duke folur në takimin e udhëheqësve virtualë të G20 të Shtunën, Xi tha se për të siguruar “funksionimin e qetë” të ekonomisë botërore gjatë pandemisë, vendeve u duhej të koordinonin një grup uniform të politikave dhe standardeve.

“Kina ka propozuar një mekanizëm global mbi njohjen reciproke të certifikatave shëndetësore bazuar në rezultatet e provave të acidit nukleik në formën e kodeve QR të pranuara ndërkombëtarisht. Shpresojmë që më shumë vende të bashkohen me këtë mekanizëm”, tha Xi.

Xi nuk tha në mënyrë të qartë se çfarë lloji të aplikacionit ose sistemit të kodit QR po sugjeronte ose kush do ta projektojë dhe drejtojë atë.

Disa vende kanë futur teknologjinë e aplikacioneve për të ndjekur lëvizjet e qytetarëve dhe ekspozimin e mundshëm ndaj Covid-19, duke përfshirë Australinë, Japoninë dhe Singaporin , por nuk ka asnjë koordinim midis sistemeve dhe ato kanë pasur shkallë të ndryshme të suksesit.

Një studim nga Universiteti i Oksfordit në Prill zbuloi se nëse edhe vetëm 56% e popullsisë së një vendi do të përdorte një aplikacion gjurmimi, mund të ndalohej përhapja e Covid-19.

Por aplikacionet e koronavirusit janë ndjekur nga shqetësimet mbi privatësinë, veçanërisht në demokracitë perëndimore. Allison Gardner, lektor në shkencat kompjuterike në Universitetin Keele, tha se popullatat në Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë kishin hezituar të përdornin aplikacionet e koronavirusit, pasi informacioni i tyre personal ruhej më shumë nga jashtë nga jashtë sesa në telefonin e tyre.

Dhe duke pasur parasysh shqetësimin në rritje nga vendet të ndryshme rreth përdorimit të teknologjisë kineze në industritë të ndjeshme, ka të ngjarë të ketë pyetje serioze se si do të funksiononte një sistem QR i koordinuar me Pekinin.

Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shtyrë aleatët e saj të ngushtë në Evropë, Amerikën e Veriut dhe Paqësorin të braktisin teknologjinë kineze 5G të furnizuar nga gjigandi i komunikimit Huaëei, ndërsa aplikacioni i njohur kinez TikTok është përballur me ndalime në Indi dhe SH.B.A.

Xi Jinping is pushing for a global Covid-19 tracking system using QR codes, to help fast international travel and business during the coronavirus pandemic.

China ordered widespread use of EA-based health certificates earlier this year. The system, which uses an electronic barcode to preserve a person’s travel and health history, is estimated to have helped curb the spread of the virus.

The code issues users a color signal based on their potential exposure to the coronavirus. The colors are like traffic lights, green is safer, then orange and finally red.

Speaking at the G20 virtual leaders’ meeting on Saturday, Xi said that to ensure the “smooth functioning” of the world economy during the pandemic, countries needed to coordinate a uniform set of policies and standards.

“China has proposed a global mechanism for mutual recognition of health certificates based on the results of nucleic acid tests in the form of internationally accepted QR codes. “We hope that more countries will join this mechanism,” Xi said.

Xi did not explicitly say what type of application or QR code system he was suggesting or who would design and run it.

Several countries have introduced application technology to track citizen movements and potential exposure to Covid-19, including Australia, Japan and Singapore, but there is no coordination between the systems and they have had varying degrees of success.

A study from Oxford University in April found that even if only 56% of a country’s population were to use a tracking app, the spread of Covid-19 could be stopped.

But coronavirus applications have been followed by privacy concerns, especially in Western democracies. Allison Gardner, a lecturer in computer science at Keele University, said populations in the UK and France had been reluctant to use coronavirus applications, as their personal information was stored more from the outside than from their phone.

And given the growing concern from various countries about the use of Chinese technology in sensitive industries, there are likely to be serious questions about how a QR-coordinated QR system would work.

The U.S. government has pushed its close allies in Europe, North America and the Pacific to abandon Chinese 5G technology supplied by communications giant Huawei, while the popular Chinese app TikTok has faced bans in India and the US.