Kemi udhëtuar në Belsh, ku takuam bashkëshortët Kostandin dhe Afërdita Zela. Ata kanë paguar në dorë kontributet për vitet 2005-2007 Afërdita dhe 2005-2013 bashkëshorti i saj Kostandini.

Paratë ia kanë dhënë punonjësit të Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore Belsh, Mustafa Tafani. Ky i fundit, prej vitit 2013 nuk është më në punë dhe nuk përgjigjet për paratë, që nuk i ka derdhur në arkën e Sigurimeve Shoqërore të Elbasanit.

Bëhet fjalë për një total prej 10 vjetësh kontribute në vlerën e 1 milionë e 900 mijë lekëve të vjetra. Bashkëshortët e kanë firmosur librezën dhe kërkojnë njohjen e dokumenteve të tyre të kontributeve.

“Deri në 2005 janë të rregullta, kurse nga 2005 deri në 2013 dalin të pa derdhura kontributet në financa. Pagesën e kemi bërë te Inspektori i zonës, Mustafa Tafani. Ai i mori lekët, vuri dhe vulën, regjistroi edhe në regjistër. Ndërsa tani kur interesohem më thanë a ke mandat, tek Sigurimet Shoqërore. Unë i thashë mandatin nuk e kam, sepse kanë kaluar pak vite, por ama kur bëhen regjistrimet në regjistër e di që ka një numër mandati, bëhen verifikime të rregullta, kam edhe një librezë me firmë dhe vulë të zotërisë”, tregon Kostandin Zela.

“Pas 2005-s nuk na njihet asnjë lloj shifre. Vlera është 1 milionë e 900 mijë lekë të vjetra, 10 vite kontribute. 8 i ka burri im dhe 2 vite i kam unë. Kërkesa jonë është që tek libreza të njihen siç janë derdhur. Nuk kërkojmë as nga shteti, as nga Mustafai, ku i kemi derdhur. Thjeshtë ne duam që ne të na njihen libreza. Me Mustafain kemi vajtur, e kemi marrë dhe në telefon, nuk na del dhe na thotë nuk ju njoh. Kjo gjë na shtyu që t’ju drejtoheshim stafit tuaj”, thotë zonja Afërdita.

Gazetarja e Stop provoi të kontaktonte në telefon me ish-punonjësin e Sigurimeve të Belshit, Mustafa Tafani, por ai nuk u përgjigj.

“Siç ju thashë edhe unë më parë, atij i ka vajtur informacioni që ne kemi ardhur këtu, kështu që ai nuk përgjigjet. Këtë e dija të sigurt”, u shpreh denoncuesi.

Në Agjencinë e Sigurimeve Shoqërore Belsh, inspektori i aktual i të vetëpunësuarve, Florian Lleshi, shpjegon se gjurmë në regjistër ka lënë, ashtu si në libreza, por kontributet nuk janë në financën e sigurimeve të Elbasanit, gjë që i bën pagesat të pavlefshme për drejtorinë.

“E kam marrë detyrën më 18 Qershor të 2016-s, jam Inspektor pranë njësisë administrative Belsh. Veprimet janë hedhur në regjistër, nga 2006 deri në 2012-n pjesa e mëparshme është e konstatuar dhe e gjetur në Financë. Ndërsa pjesa 2006-2012 nuk figuron në financat e Sigurimeve Shoqërore. Në regjistër figuron shumë e saktë. Akt konstatimet që kemi ne, që ka bërë koordinatori, dega e kontributeve në Elbasan, verifikon që kjo periudhë sigurimi që bëhet fjalë dhe personi ankohet nuk figuron në financë të Sigurimeve Shoqërore. Zonja, në regjistër figuron periudha 1994-2007. Faktikisht 1994-2005 janë edhe në regjistër, edhe në financë. Periudha 2006-2007 nuk është. Në regjistër është, në financë jo. Edhe në librezë po e njëjta procedurë.”

Në Sigurimet Shoqërore të Elbasanit, Kryetari i Degës së Kontributeve, Shaban Kumria thotë se është bërë kallëzim në prokurori për rastin dhe njohjen e librezës, do ta vendosë gjykata.

“Qytetari është paraqitur edhe pranë degës tonë të kontributeve për të verifikuar derdhjen e kontributeve. Shikuam edhe njëherë se mos ka ndonjë gabim tek regjistri, te baza jonë dhe pastaj ndërhymë është tek financa. Vumë re që këto lekë, për këto periudha nuk kanë ardhur pranë Sigurimeve Shoqërore. Këto lekë janë dhënë dorazi nga qytetari, i janë dhënë ish-inspektorit tonë Tafanit. Theksojmë që kjo gjë nuk lejohet, që dhe qytetari t’i japë lekë në dorë inspektorit, por edhe inspektori nuk duhet të pranonte kurrë marrjen e lekëve në dorë për derdhjen e kontributeve. Qytetari duhet të merrte nga inspektori jonë urdhër veprimi, me këtë urdhër duhet të shkonte në postë ose në bankë për të bërë derdhjet përkatëse dhe atëherë ishte çdo gjë në rregull. Duke u nisur nga gjithë kjo situatë, ne bëmë akt konstatimin dhe pastaj në bazë të këtij akt konstatimi ne kemi bërë denoncim në organet e prokurorisë për t’u ndjekur dhe për t’u sqaruar njëherë e mirë kjo punë dhe secili të marrë hakun e vet. “

Zotërinjtë kërkojnë njohjen e kontributeve, a është e mundur kjo gjë?

“Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore nuk ka tagër që të njohë këto lloj kontributesh. Janë organe të tjera kompetente, gjykata, që do vendosë si do të veprohet në këtë lloj rasti”./tvklan.al

We traveled to Belsh, where we met spouses Constantine and Aphrodite Zela. They paid for her contributions for 2005-2007 Aphrodite and her husband Constantine from 2005-2013.

The money was given to Belsh Social Security employee Mustafa Tafani. The latter has been out of work since 2013 and is not responsible for the money he has not deposited at the Elbasan Social Security office.

It is a total of 10 years of contributions in the amount of 1 million 900 thousand ALL. The spouses have signed the booklet and are requesting recognition of their contribution documents.

“By 2005 they are regular, and from 2005 to 2013 the contributions to finance have been unpaid. The payment was made to the Inspector of the area, Mustafa Tafani. He took the money, put it and stamped it, he also recorded it in the register. But now when I am interested, I am told you have a mandate in Social Security. I said I do not have the mandate, because a few years have passed, but when the registrations are done I know that there are a number of mandates, regular verifications are made, I have a booklet with the signature and stamp of the master ”, says Kostandin Zela.

“After 2005 we don’t know any figures. The value is 1 million 900 thousand ALL, 10 years of contribution. 8 is my husband and 2 years is me. Our request is for the booklets to be recognized as they are spilled. We do not ask either the state or Mustafa where we have dumped them. We just want us to get our booklets. We went with Mustafa, we got him on the phone, he didn’t call us and he didn’t know us. This has led us to reach out to your staff, ”says Ms Aphrodite.

Stop’s reporter tried to contact Belshit’s former security officer, Mustafa Tafani, over the phone, but he did not respond.

“As I told you earlier, he has received information that we have come here, so he does not respond. I knew for sure. ”

At Belsh Social Security Agency, the current self-employed inspector, Florian Lleshi, explains that he has left a footprint in the register, just like in the booklet, but the contributions are not in Elbasan’s insurance finance, which makes the payments invalid for the directorate. .

“I took office on June 18, 2016, I am an Inspector at the Belsh administrative unit. Actions are recorded, from 2006 to 2012 the previous portion is ascertained and found in Finance. While the part 2006-2012 does not appear in Social Security finances. It is very accurate in the register. The findings that we have, made by the coordinator, the Elbasan Contribution Branch, verify that this period of insurance in question and the person complaining does not appear in Social Security finance. Ladies, in the register is the period 1994-2007. Actually 1994-2005 are both in the register and in finance. The period 2006-2007 is not. In the register it is, in finance not. Same goes for the booklet. ”

In Elbasan’s Social Security, Contribution Branch President Shaban Kumria says the prosecution has filed a report on the case and recognition of the booklet, the court will decide.

“The citizen has also come to our contributions branch to verify the payment of contributions. We checked once again that there is something wrong with the registry, our database and then the interference is in finance. We noticed that these lek for these periods did not come to Social Security. These money were handed over by the citizen, given to our former inspector Tafani. We emphasize that this is not allowed for the citizen to give money to the inspector, but even the inspector should never accept to take money for the payment of contributions. The citizen had to get an action order from our inspector, this order had to go to the post office or the bank to make the appropriate spills and then everything was OK. Based on this situation, we made an ascertainment act and then based on this ascertainment act we have filed a complaint with the prosecutor’s office to prosecute and clarify this work and each to take revenge. We own. ”

Gentlemen demand recognition of contributions, is this possible?

“The Regional Directorate of Social Security has no right to recognize these kinds of contributions. It is the other competent bodies, the court, that will decide how to deal with this type of case ”./ tvklan.al