Një incident qesharak për nga rrethanat, por shqetësues për mesazhin që jep, ka ndodhur natën mes të enjtes dhe të premtes mes një grupi policësh të Rajonit 1 të Tiranës dhe turnit të natës të gazetës DITA. Ngjarja ka nisur rreth orës 02.30 në një lokal të vogël në zonën e Pazarit të ri ku ofrohet ushqim gjatë natës.

Sipas dëshmisë së një prej punonjësve të gazetës i dhunuar nga policia, grupi ka qenë i ulur në lokal duke konsumuar ushqim, kur brenda ka hyrë një punonjëse dhe një punonjës policie të Rajonit nr.1. Megjithëse me uniformë dhe në orar pune, ata janë ulur për të ngrënë, një veprim që u ndalohet nga rregullorja e institucionit që përfaqësojnë.

Në pritje për t’ju ardhur ushqimi i porositur, punonjësja femër e policisë është kthyer nga tavolina ku ndodhej grupi i gazetës dhe me ton urdhërues i ka kërkuar njërit prej tyre, të mos… shfrynte hundët (!)

Pasi ka marrë një reagim habie, në mënyrë demonstrative ajo është çuar në këmbë nervoze dhe i ka kërkuar personit të shkojë në banjo të shfryjë hundët (!). Deri këtu gjithcka duket qesharake por ajo që ndodhi më pas është alarmante nëse shihet si dëshmi e një policie që i ka keqkuptuar kufijtë e detyrës, të drejtat dhe detyrimet përballë qytetarit.

Pasi bashkëpunëtori i gazetës DITA ka refuzuar të shkojë në banjo, duke i thënë punonjëses së policisë se “me këtë logjikë edhe ajo duhej të shkonte aty sepse kur kishte hyrë në lokal kishte kruar hundën” policja nervoze në kulm ka kërkuar ti paketohet ushqimi dhe bashkë me kolegun kanë dalë nga lokali.

Në hyrje të tij ata kanë thirrur përforcime duke raportuar në radio rast “kundërshtimi me dhunë të policisë”! Të paktën 6 makina me sirena dhe rreth 30 punonjës policie kanë mbërritur përballë lokalit pas disa minutash.

Duke qenë se bëhej fjalë për punonjës të medias pa asnjë rrezikshmëri, të cilët kanë pritur me qetësi mbërritjen e zhurmshme të kolegëve të së fyerës, e gjithë ajo armatë e pajustifikuar policie është një shpërdorim më vete i taksave (në orë pune policore, përdorje forcash, karburant) etj. Nuk mbaroi me kaq.

Një nga policët është shfaqur vecanërisht i ndjeshëm ndaj pretendimeve të koleges së tij. Pasi ka mbushur me ulërima tarzani në 3 të natës Pazarin e Ri ai ka shtyrë, goditur dhe sharë kriminelin që ofendoi rëndë me qurret e tij policen në detyrë.

Pas interesimit të gazetës mësohet se bëhet fjalë për oficerin e policisë të rajonit numër 1, Behar Ganci. Kolegia dhe mikja e tij e fyer quhet Olmira Shehaj, polici shoqërues i saj quhet Algert Mollajmeri (të dy në fotot përbri makinës lart)

Kur një nga bashkëpunëtorët e gazetës ka tentuar ta sqarojë oficer Beharin se – e para policja nuk ishte në detyrë por duke ngrënë dhe e dyta i fyeri ishte ai dhe jo policja, – Behari ka kaluar në nivel reagimesh që do tia kishte zili edhe Çak Norris.

Fjalisë pasuese se po godet pa asnjë shkak një punonjës të medias, Behari i është përgjigjur me fjalinë: “Nuk më plas k.. çfarë je” dhe ka urdhëruar disa herë futje dhe dalje në makinë të të goditurit pa dhënë shpjegime pse duhej përsëritur ai veprim.

Në të njëjtën kohë, Olmira e pa të arsyeshme të afrohej tek qytetari i dhunuar dhe t’i thoshte se “kishte dy vëllezër” dhe kjo punë nuk mbaronte me kaq.

Një prej punonjësve të gazetës u është afruar duke treguar dokumentin identifikues dhe duke u kërkuar të ndalonin trajtimin poshtërues. Pyetjes së tij për çfarë po akuzohemi, oficer Behari i është përgjgjur syshkëndijë: “për kundërshtim të forcave të rendit”.

Beharit i është thënë më pas kjo fjali: “Zotëri, kemi respekt për uniformën që ke veshur, por kjo sjellje duket krejt personale dhe e padenjë për atë çfarë përfaqëson ajo uniformë. Këtu nuk kundërshtoi askush asnjë polic. Ti si polic mund të më futesh në shtëpi dhe të më thuash dua të fle me gruan tënde e unë të të them jo, po kjo nuk është kundërshtim i policisë”.

E dini përgjigjen e oficer Beharit për atë që i tha këtë fjali? Urdhëroi ti bëhej test alkooli. U fye rëndë dhe Behari. Incidenti është i parëndësishëm në vetvete, çdo teprim do kallzohet dhe ndiqet sipas ligjit, por ai ngre një çështje që meriton vëmendje.

Rastet e arbitraritetit në terren të policisë janë shtuar. Kjo frymë e një institucioni që ligji ia përcakton qartë kufijtë shton depresionin shoqëror në rritje dhe mund të prodhojë shumë shpejt dhunë që do na dëmtojë të gjithëve.

Ka disa denoncime dhe hetime administrative edhe për komplote të vogla nga grupe policësh të rinj që shfrytëzojnë mundësitë që u jep uniforma për të larë hesape me bashkëmoshatarë të tyre për çështje personale.

Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme dhe vendim-marrës afër policisë duhet të tregojnë vëmendjen dhe përgjegjësinë e duhur përballë një situate që nuk duhet t’u dalë nga kontrolli./ DITA

A ridiculous incident in terms of circumstances, but disturbing for the message it gives, occurred on the night between Thursday and Friday between a group of police officers of Region 1 of Tirana and the night shift of the newspaper DITA. The event started around 02.30 in a small bar in the area of ​​the new Bazaar where food is offered at night.

According to the testimony of one of the employees of the newspaper raped by the police, the group was sitting in the bar consuming food, when an employee and a police officer of Region No. 1 entered. Although in uniform and during working hours, they are seated to eat, an action prohibited by the regulation of the institution they represent.

While waiting for the ordered food to arrive, the female police officer returned from the table where the newspaper group was and in a commanding tone asked one of them not to poke her nose (!)

After receiving an astonishing reaction, she demonstratively led to nervous legs and asked the person to go to the bathroom to blow their noses (!). So far everything seems ridiculous but what happened next is alarming if seen as evidence of a police officer who has misunderstood the boundaries of duty, rights and obligations to the citizen.

After the collaborator of the newspaper DITA refused to go to the bathroom, telling the police officer that “by this logic she also had to go there because when she entered the bar she scratched her nose” the nervous policeman at the top asked for the food to be packed and together with the colleague they left the bar.

At his entrance, they called for reinforcements, reporting on the radio a case of “violent opposition by the police”! At least 6 cars with sirens and about 30 police officers arrived in front of the bar after a few minutes.

Since it was about media employees without any danger, who calmly waited for the noisy arrival of the insulted colleagues, all that unjustified police army is a separate abuse of taxes (during working hours, use of force) , fuel) etc. It did not end there.

One of the officers appeared particularly sensitive to his colleague’s claims. After the Tarzan filled the New Bazaar with screams at 3 o’clock at night, he pushed, hit and cursed the criminal who seriously offended the police officer on duty with his jaws.

Following the newspaper’s interest, it is learned that it is about the police officer of region number 1, Behar Ganci. His insulted colleague and friend is called Olmira Shehaj, her accompanying police officer is called Algert Mollajmeri (both in the photos next to the car above)

When one of the newspaper’s contributors tried to explain to officer Behari that – the first policeman was not on duty but eating and the second insulted was him and not the policeman, – Behari went to the level of reactions that would be the envy of Chuck Norris .

To the next sentence that he is hitting a media employee for no reason, Behari responded with the sentence: “I do not want to explode .. what are you” and ordered several times to get in and out of the car of the victim without giving explanations why he had to repeat action.

At the same time, Olmira saw fit to approach the abused citizen and tell him that “he had two brothers” and that this was not the end of the matter.

One of the newspaper employees approached them showing the identification document and asking them to stop the humiliating treatment. To his question about what we are being accused of, Officer Behari answered bluntly: “for opposing law enforcement”.

Behar was later told this sentence: “Sir, we have respect for the uniform you are wearing, but this behavior seems completely personal and unworthy of what that uniform represents. Here no one objected to any policeman. You as a policeman can enter my house and tell me I want to sleep with your wife and I will tell you no, but this is not the opposition of the police “.

Do you know officer Behar’s response to what he said this sentence? He ordered an alcohol test. Behari was also severely insulted. The incident is insignificant in itself, any excess will be reported and prosecuted according to the law, but it raises an issue that deserves attention.

Cases of police arbitrariness on the ground have increased. This spirit of an institution whose boundaries are clearly defined by law adds to the growing social depression and can very quickly produce violence that will harm us all.

There are also some denunciations and administrative investigations into small plots by groups of young police officers who take advantage of the opportunities given to them by uniforms to settle accounts with their peers for personal matters.

Interior Ministry officials and decision-makers close to the police must show due diligence and responsibility in the face of a situation that should not get out of control.