Mjeku i njohur Pëllumb Pipero deklaroi në një lidhje live me skype për emisionin OPEN në Top Channel se ka mbërritur në Shqipëri edhe ilaçi me i diskutuar i momentin që është klorokina.

Mjekimi i përdorur prej shumë kohësh me klorokinë kundër malaries ka treguar se është efikas edhe për shërimin nga koronavirusi.

“Prej ditësh ka mbërritur ilaçi që po bën namin në botë Chlorokina. Kemi rezultate fantastike, por është ende herët”, deklaroi Pipero.

Ilaçet e Covid 19 – A është Plaquenil zgjidhja?

Hydroxychloroquine, shpesh e shitur nën emrin e markës Plaquenil, përdoret zakonisht për të trajtuar malarjen, lupusin dhe disa lloje artriti.

Por, ai është konsideruar madje nga presidenti amerikan, Donald Trump, si i jashtëzakonshëm, bashkë me një ilac tjetër të ngjashëm, më toksik, anti malarje, chloroquine, në trajtimin e covid 19. Sipas një shkencëtari francez, të dy këto ilace ishin efikase në luftën kundër virusit dhe vendet në të gjithë botën tani po zgjerojnë aksesin tek mjekimi. Por, kërkimi, nuk është konfirmuar ende, dhe as nuk është botuar, dhe zyrtarët në Francë paralajmërojnë raste të toksicitetit kardiak të raportuara tek pacientë me simptoma që janë vetëmjekuar me ilaçin.

Të dy këto medikamente, janë forma sintetike të kininës, që vjen nga pemët konkona dhe që prej dekadash është përdorur për të trajtuar malarjen. Klorokina, që është më pak toksik, përdoret edhe si anti inflamator për të trajtuar gjendje si artrit reumatizmal dhe lupus. Franca dhe kina i kanë përdorur jo pak të dy medikamentet ndërsa Trump tha këtë javë se ishin një dhuratë nga zoti. Edhe pse ekspertët kërkojnë kujdes deri sa testime të besueshme të vlerësojnë efektivitetin e tyre. Kina e përdori chloroquinën tek 134 pacientë në shkurt dhe ajo reduktoi ashpërsinë e sëmundjes. Ndërsa në francë, një ekip i drejtuar nga Didier Raoult, tha javën e kaluar se kishin bërë një studim mbi 36 pacientë me covid 19 dhe kishin zbuluar se Hydroxychloroquine kishte reduktuar në mënyrë drastike ngarkesën virale në një grup që kish marrë ilacin.

Vecanërisht pasi ai ishte përdorur bashkë me azitromicinën, një antibiotik i zakonshëm që përdoret [për infektimet bakteriale sekondare. Në teste laboratorike, të dy këto ilace veprojnë kundër sars cov 2. Por ndërsa duket se në laborator ato funksionojnë, nuk ka ende rezultate të konfirmuara në realitet. Por, tendenca nuk do të thotë provë dhe studimet e vogla të kryera deri më tani, nuk mund të konsiderohen prova-thotë edhe Antoni Fauci shefi i sëmundjeve infektive në institutin kombëtar amerikan të shëndetësisë.

Well-known doctor Pellumb Pipero stated in a live skype link to the OPEN show on Top Channel that the most controversial drug of the moment, chloroquine, has arrived in Albania.

Long-term treatment with malaria chloroquine has been shown to be effective for coronavirus healing as well.

“It’s been days since the medicine that is making Chlorokina famous in the world has arrived. We have fantastic results, but it’s still early, ”Pipero said.

Covid 19 Medication – Is Plaquenil the Solution?

Hydroxychloroquine, often sold under the brand name Plaquenil, is commonly used to treat malaria, lupus and some types of arthritis.

But he is even regarded by US President Donald Trump as extraordinary, along with another similar, more toxic, anti-malarial, chloroquine drug in the treatment of covid 19. According to a French scientist, both drugs were effective. in the fight against the virus and countries around the world are now expanding access to medication. But the research has not yet been confirmed, nor has it been published, and officials in France warn of cases of cardiac toxicity reported to patients with symptoms that are self-medicating with the drug.

Both of these medications, are synthetic forms of quinine, derived from concoction trees and have been used for decades to treat malaria. Chloroquine, which is less toxic, is also used as an anti-inflammatory to treat conditions like rheumatoid arthritis and lupus. France and China have used both of these medications slightly, as Trump said this week that they were a gift from God. Although experts require caution until reliable testing assesses their effectiveness. China used chloroquine in 134 patients in February, and it reduced the severity of the disease. While in France, a team led by Didier Raoult said last week they had conducted a study of 36 covid 19 patients and found that Hydroxychloroquine had drastically reduced viral load in a group taking the drug.

Especially since it was used in combination with azithromycin, a common antibiotic used [for secondary bacterial infections. In laboratory tests, both of these drugs work against sars cov 2. But while they appear to work in the lab, there are no confirmed results in reality yet. But the trend does not mean evidence, and small studies so far cannot be considered evidence – says Anthony Fauci, chief of infectious diseases at the US National Institutes of Health.