Vazhdojne reshjet e shiut ne gjithe qarkun Elbasan here me intesitet te lehte e here me intensitet mesatar.

Akset rrugore nacionale dhe akset e tjera rurale jane te gjitha funksionale dhe qarkullimi nuk eshte nderprere asnje moment.

Jane pastruar ne vazhdimesi inertet qe bien here pas here ne akset Elbasan-Qaf Thane dhe Gramsh-Molle Grabove.

Ne Pishkash jane prezent makineri dhe punonjes dhe punohet ne vijimesi per heqjen e masave te dheut qe bien here pas here.

Gjithashtu ne qarkun Elbasan nuk ka banesa apo ndertesa te cilat te jene te permbytura as siperfaqe toke te permbytura.

Niveli i ujerave te Lumenjve Shkumbin e Devoll eshte larg pikes se rrezikut. Perroi i Zaranikes bashkia Elbasan dhe perrejte e tjere malore kane prurje me te vogla .

Nuk rezultojne probleme persa i perket furnizimit me energji elektrike perveç nje lagje ne fshatin Polis Vale Nj. A Shushice, Bashkia Elbasan, ku jane rrezuar dy shtylla nga gerryerja e perroit Gostime dhe neser do te rikthehet energjia. Kanalet e kullimit te fushave funksionojne normalisht.

Rainfall continues throughout the region of Elbasan, sometimes with light intensity and sometimes with moderate intensity.

The national road axes and other rural axes are all functional and the traffic is not interrupted at any moment.

The inerts that fall from time to time in the axes Elbasan-Qaf Thane and Gramsh-Molle Grabove are continuously cleaned.

In Pishkash are present machinery and workers and work is ongoing to remove soil masses that fall from time to time.

Also in the district of Elbasan there are no dwellings or buildings that are flooded or flooded land.

The water level of the Shkumbin and Devoll Rivers is far from the danger point. Zaranika stream, Elbasan municipality and other mountain streams have smaller inflows.

There are no problems with electricity supply except in a neighborhood in the village of Polis Vale Nj. A Shushice, Municipality of Elbasan, where two pillars have been knocked down by the erosion of the Gostime stream and tomorrow the energy will be restored. Field drainage channels operate normally.