Komunikata e Shtabit të Emergjencave në Prefekturë:

Mbremjen e djeshme dhe deri ne oret e para te mengjesit ne qarkun Elbasan kemi pasur reshje debore me intensitet te mesem e te ulet te shoqeruara me erera te forta. Temperaturat kane qene nen zero grade gje qe ka sjelle pranine e ngricave ne akset rrugore nacionale, rurale dhe ne rruget e brendshme te bashkive te qarkut.

Gjate nates eshte nderhyre ne 2 raste urgjente ku rrezikohej jeta e shtetasve. Ne fshatin Xibrake te Nj.A Labinot Fushe mjeti autoambulance i thirrur nga nje shtetas ngeci ne rruge. U nderhy nga ana e bashkise me mjetet e saj dhe u mundesua transportimi i shtetasit ne spital. Ne fshatin Gjyrale te Nj.A Gostime si pasoje e mungeses se energjise elektrike u mundesua nga ana e bashkise Cerrik dergimi i nje gjeneratori per nje te semure me Covid-19 i cili perdorte aparature oksigjeni.

Ne aksin rrugor nacional Elbasan-Rrogozhine (ne Balldren), Elbasan-Belsh (ne Shales), Elbasan-Gramsh (ne Banje) mengjesin e sotem kemi pasur bllokime te pjesshme nga prezenca e madhe e akullit. U njoftuan firmat kontraktuese per hedhjen e kripes ne keto pika. Ne akset Elbasan-Qafe Thane e Elbasan-Gjinar trashesia e debores ka arritur mbi 20 cm trashesi por tashme kjo eshte nen ndikimin e temperaturave te uleta gje qe ka krijuar ngrica.

Ne aksin rrugor Librazhd-Stebleve nje pjese e aksit eshte e bllokuar ne segmentin Fushe Studen-Klenje ku kemi nje prezence debore deri 70 cm trashesi. Po punohet per hapjen e rruges nga firma kontraktuese.
Ne bashkine Elbasan kemi bllokim te akseve Elbasan-Labinot Mal dhe Elbasan-Funare ku ne terren po punohet per hapjen e tyre. Gjithashtu po punohet edhe ne rruget e brendshme te bashkise me hedhjen e kripes per lehtesimin e qarkullimit te mjeteve.

Ne furnizimin me energji elektrike kemi probleme ne Nj.A Gjergjan, Shales, Shushice, Tregan, Funar te bashkise Elbasan, ne Nj.A Oorenje, Hotolisht, te bashkise Librazhd ne Nj.A Mollas te bashkise Cerrik dhe Nj.A Grekan bashkia Belsh. Po punohet nga grupet e OSHE per riparimin e defekteve.

Communication of the Emergency Headquarters in the Prefecture:

Yesterday evening and until the first hours of the morning in the region of Elbasan we had snowfall of medium and low intensity accompanied by strong winds. Temperatures have been below zero degrees, which has led to the presence of frost on national, rural road axes and inland roads of the county municipalities.

During the night, 2 urgent cases were intervened where the lives of the citizens were endangered. In the village of Xibrake in NJ Labinot Fushe, an ambulance called by a citizen got stuck on the road. The municipality intervened with its vehicles and enabled the transportation of the citizen to the hospital. In the village of Gjyrale, NJA Gostime, due to the lack of electricity, the municipality of Cerrik made it possible to send a generator for a patient with Covid-19 who used oxygen equipment.

In the national road axis Elbasan-Rrogozhine (in Balldren), Elbasan-Belsh (in Shales), Elbasan-Gramsh (in Banje) this morning we had partial blockages due to the large presence of ice. Contracting firms were notified of the salt dumping at these points. In the axes Elbasan-Qafe Thane and Elbasan-Gjinar the thickness of the snow has reached over 20 cm thickness but now this is under the influence of low temperatures which has created frost.

In the road axis Librazhd-Stebleve a part of the axis is blocked in the segment Fushe Studen-Klenje where we have a presence of snow up to 70 cm thick. Work is underway to open the road by the contracting firm.
In the municipality of Elbasan we have blockade of the axes Elbasan-Labinot Mal and Elbasan-Funare where in the field work is being done for their opening. Work is also being done on the internal roads of the municipality by throwing salt to facilitate the circulation of vehicles.

In the supply of electricity we have problems in Gjergjan, Shales, Shushice, Tregan, Funar of Elbasan municipality, in Oorenje, Hotolisht, of Librazhd municipality in Mollas of Cerrik and of Grekan, Belsh . Work is being done by OSHE groups to repair the defects.