Ditën e sotme në emisionin “Shqipëria Live” u fol në lidhje me temën e edukatës seksuale në shqoërinë shqiptare. Të ftuarit ishin nga fusha të ndryshme, si Profesori Edmond Tupja, pastori Akil Pano dhe gazetarja e seksit Zhaklin Lekatari. Në një moment gjatë debatit, lekatari u përplas keq me pastorin Pano pasi ky i fundit i tha: “Fëmijët të mësojnë nga ti duke parë videot në “Youtube” se si masturbohesh”. Pas kësaj deklarate, gazetarja e seksit u prek jashtë mase dhe iu kthye keq pastorit.

Ajo i tha:

Ju po flisni për turpin, jeni patriark i shpifur. Ju jeni kundër edukimit dhe më mjafton kaq. Në shekullin e XXI dhe një pastor flet kështu. Ju po më zhvlerësoni mua duke përdorur epitete seksuale. Kjo quhet hipokrizi. Sapo e bëri personale. Fëmijët le të mësojnë nga ti për masturbimin. Unë nuk besoj në përralla me zot, se nuk ka frikë nga vdekja si ju. Është më katolik se sa Papa. Pastori në Shqipëri më katolik se sa Papa, kjo është hipokrizi. Ju njoh nga buzëqeshja.
Ndërkohë pastori iu kthye:

Në rast se unë do të isha kundër edukimit, nuk do të isha këtu duke folur rreth kësaj teme. Fëmijët e mi nuk do të ishin me mastera. Jam kundër atij lloj edukimi pervers. Të risjellësh njerëzit brenda shpellës që njerëzit dhe feja është munduar ta largojë. Problemi i Zhaklin është se nuk dëgjon.

Today in the show “Albania Live” was talked about the topic of sexual education in Albanian society. The guests were from various fields, such as Professor Edmond Tupja, Pastor Akil Pano and sex journalist Jacqueline Lekatari. At one point during the debate, the leker clashed badly with Pastor Pano after the latter told him: “Children learn from you by watching videos on” Youtube “how to masturbate”. Following this statement, the sex journalist was overwhelmed and turned badly to the pastor.

She said:

You are talking about shame, you are a slandered patriarch. You are against education and that is enough for me. In the 21st century and a pastor speaks like that. You are devaluing me by using sexual epithets. This is called hypocrisy. Just made it personal. Let the children learn from you about masturbation. I do not believe in fairy tales with god, that there is no fear of death like you. He is more Catholic than the Pope. Pastor in Albania more Catholic than the Pope, this is hypocrisy. I know you by the smile.
Meanwhile the pastor turned to:

In case I would be against education, I would not be here talking about this topic. My kids would not be masters. I am against that kind of perverted education. To bring people back into the cave that people and religion have tried to drive away. Jacqueline’s problem is that she does not listen.