Ndërsa ekonomia italiane po fundoset, si rezultat i masave për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, mafia ka përfituar nga kjo krizë, raporton e përditshmja zvicerane Blick.

Italia është ndër vendet më të prekura nga koronavirusi në botë dhe pritet që ekonomia e këtij vendi të përballet me probleme serioze në të ardhmen. Pandemia koronavirus ka zhytur ekonominë italiane në humnerë dhe shumë kompani nuk do t’i mbijetojnë krizës.

Krimi i organizuar, megjithatë, i fërkon duart. “Mafia italiane mund t’i kthejë kërcënimet në mundësi,” tha Giuseppe Governale, kreu i agjencisë antimafia. Më shumë se 12,000 njerëz në Itali kanë vdekur tashmë nga efektet e virusit korona, dhe ekonomia e tretë më e madhe në eurozonë është shkatërruar. Sipas ekspertëve italianë, 65 për qind e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përballen me falimentimin. Krimi i organizuar, megjithatë, e ndjen fitimin.

“Duhet të shikoni vetëm portofolin e grupeve mafioze për të parë se sa mund të fitojnë nga pandemia”, tha autori dhe eksperti Roberto Saviano.

“Në dekadat e kaluara, ata kanë investuar në ndërmarrje shërbimi për mensa, pastrim dhe dezinfektim, në riciklimin e mbeturinave, transportin, shtëpitë e varrimit dhe logjistikën për naftë dhe ushqim”, shton ai.”Mafia do të fitojë para me të,” thotë Saviano, duke kujtuar epideminë e fundit të madhe në Itali.

Kur shpërtheu kolera në Napoli në 1884, më shumë se gjysma e popullsisë vdiq. Shuma e madhe e parave që shpenzoi qeveria për pastrimin dhe rindërtimin hynë direkt në xhepat e fisit të familjes kriminale Camorra.

Mafia tashmë po planifikon me kujdes për kohën kur ekonomia do të rindërtohet, thanë gjithashtu hetuesit. Në të njëjtën kohë, epidemia po e vështirëson luftën kundër krimit të organizuar. Disa gjithashtu kanë frikë nga rebelimet e nxitura nga mafia. Shërbimi sekret ka paralajmëruar qeverinë për trazira të mundshme në jug të Italisë nëse epiqendra duhet të lëvizë atje, shkruan gazeta “La Stampa”.

Sipas organizatës Antigone, e cila punon për të drejtat e të burgosurve, më shumë se 2.500 të burgosur janë liruar që nga fundi i shkurtit me qëllim të zvogëlimit të mbipopullimit të institucioneve dhe kështu rrezikut të infeksionit. Midis tyre janë të burgosur të lidhur me Ndrangheta, thotë prokurori Gratteri. “Ky është shumë shqetësues dhe një rrezik i vërtetë,” shprehet ai.

While the Italian economy is sinking, as a result of measures to prevent the spread of coronavirus, the mafia has benefited from this crisis, reports the Swiss daily Blick.

Italy is among the countries most affected by coronavirus in the world and the country’s economy is expected to face serious problems in the future. The coronavirus pandemic has plunged the Italian economy into the abyss and many companies will not survive the crisis.

Organized crime, however, rubs his hands. “The Italian mafia can turn threats into opportunities,” said Giuseppe Governale, head of the anti-mafia agency. More than 12,000 people in Italy have already died from the effects of the corona virus, and the third largest economy in the eurozone has collapsed. According to Italian experts, 65 percent of small and medium enterprises face bankruptcy. Organized crime, however, feels profitable.

“You just have to look at the portfolio of mafia groups to see how much they can make from pandemics,” said author and expert Roberto Saviano.

“Over the past decades, they have invested in canteen service, cleaning and disinfection services, waste recycling, transportation, funeral homes and logistics for oil and food,” he added. “The mafia will make money with it.” says Saviano, recalling the last major epidemic in Italy.

When cholera broke out in Naples in 1884, more than half of the population died. The large amount of money the government spent on cleaning and rebuilding went directly into the pockets of the Camorra criminal family tribe.

The mafia is already carefully planning the time when the economy will be rebuilt, investigators said. At the same time, the epidemic is making it harder to fight organized crime. Some also fear rebel-instigated rebellions. The secret service has warned the government of possible unrest in southern Italy if the epicenter is to move there, writes the newspaper “La Stampa”.

According to the Antigone organization, which works for the rights of prisoners, more than 2,500 prisoners have been released since the end of February in order to reduce the overcrowding of institutions and thus the risk of infection. Among them are prisoners linked to Ndrangheta, says prosecutor Gratteri. “This is very worrying and a real danger,” he said.