Parashikime të frikshme vijnë nga Italia për përhapjen e koronavirusit. Ekspertët atje parashikojnë që pandemia e koronavirusit të përfundojë në Itali të paktën edhe për tre muaj, ndërkohë që vaksina nuk do të mund të futet në qarkullim para verës.

Parashikimi i errët bëhet nga Massimo Galli, shef i departamentit të sëmundjeve infektive të spitalit Sacco në Milano.

Mjeku ka saktësuar: “Shpresa ime është që të mund të shpëtojmë nga ky virus në jo më shumë se tre muaj nga momenti i zbatimit të rregullave të caktuara. Nuk është dhe nuk do të jetë një gjë e shkurtër, nëse ikën shpejt unë do të jem i pari që do të bëj festë ”.

Galli foli edhe për shpresën e një vaksine kundër Covid-19: “Vaksina është një shpresë. Shpresoj se në deklaratat e ndryshme që ndjekin njëra-tjetrën ka pak a shumë pak të vërteta në të gjitha. Sigurisht që diçka do të dalë, por dyshoj se ne jemi në gjendje ta kufizojmë dhe kufizojmë epideminë dhe ta kapërcejmë atë duke pritur vaksinën. Vaksina, po të jemi me fat do të arrijë pas verës, jo më parë. Shkurt, ne jemi vetëm në betejat e para të një lufte që do të zgjasë”,- shtoi ai, raporton “Il Giornale”.

Sa për pikun e epidemisë, eksperti thotë gjithmonë, për t’iu përgjigjur: “Ne nuk po numërojmë të gjithë personat e infektuar me koronavirus por zgjedhjen e personave që kanë simptoma më të rënda. Dhe kjo nga një këndvështrim epidemiologjik nuk na vë në pozitë të kemi besim absolute në vlerësimin e të dhënave të vëzhguara për të përcaktuar kur do të ndodhë kulmi”.

Mjeku gjithashtu informoi në lidhje me përdorimin e disa ilaçeve – kundër malaries, ebola ose artritit – dhe rezultatet e marra në luftën kundër koronavirusit.

“Me ilaçet ne bëjmë prova. Përdorim chloroquine, një ilaç antimalarial, e bëjmë gjithmonë në mungesë të ndonjë gjëje tjetër, për të provuar të kuptojmë nëse funksionon. Jemi duke pritur për indikacione nga Kina sepse ata u përballën me këtë virus para nesh”. Në fund, Galli tha: “Me ilaçin Remdesivir filluam eksperimentimin për të mësuar me të vërtetë më shumë Pyetja është kujt dhe kur tja japim atë dhe të kuptojmë nëse mund të funksionojë në të vërtetë”.

Scary predictions come from Italy about the spread of coronavirus. Experts there predict that the coronavirus pandemic will end in Italy for at least another three months, while the vaccine will not be available before summer.

The dark prediction is made by Massimo Galli, head of the infectious diseases department at Sacco Hospital in Milan.

The doctor specified: “My hope is that we can get rid of this virus in no more than three months from the moment the rules are implemented. It is not and will not be a short one, if it goes away I will be the first to celebrate. ”

Gall also spoke of the hope of a Covid-19 vaccine: “The vaccine is a hope. I hope that in the various statements that follow one another there is more or less truth in all. Of course something will come up, but I suspect we are able to limit and limit the epidemic and overcome it by waiting for the vaccine. The vaccine, if we are lucky will arrive after the summer, not before. In short, we are only in the first battles of a war that will last, “he added, reports Il Giornale.

As for the peak of the epidemic, the expert always says, to answer: “We are not counting all people infected with coronavirus but choosing the ones who have the most severe symptoms. And this from an epidemiological point of view does not put us in the absolute confidence of evaluating the observed data to determine when the peak will occur. ”

The doctor also informed about the use of certain medicines – against malaria, Ebola or arthritis – and the results obtained in the fight against coronavirus.

“With the medicines we do the tests. We use chloroquine, an antimalarial drug, we always do in the absence of anything else to try to figure out if it works. We are waiting for indications from China because they faced this virus before us. ” In the end, Gall said: “With Remdesivir we started experimenting to really learn more. The question is to whom and when to give it and figure out if it can really work.”