Qeveria ka miratuar kriteret baze të sektorëve që do të mbështeten dhe masën e financimit nga Fondi i Programit për Bujqësinë për vitin 2020.

Sipas vendimit, fondi do mbështesë rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimeve blegtorale, të prodhimeve bujqësore në mjedise të mbrojtura dhe uljen e kostove të prodhimit, nëpërmjet pagesave të kafshëve të matrikulluara e subvencionimit të çmimit të plastmasës.

Po ashtu, mbështetje do të jepet për shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bimë mjekësore dhe aromatike, certifikimin e produkteve bujqësore dhe fermave organike si dhe diversifikimit të aktiviteteve ekonomike në zonat rurale. Financimi do të variojë sipas sektorëve dhe madhësisë së aktivitetit.

Për fermat bujqësore llogaritet sipërfaqe e mbjellë, ndërsa për ato blegtorale numri i krerëve të kafshëve. Përfitues do të jenë fermerët, personat fizikë, personat juridikë dhe Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor-të.

Para do te jepen edhe ngritjen ose rikonstruksionin e ambienteve për veprimtari të turizmit rural, ku përfitues janë subjektet, të cilat nuk mund të mbështeten nga programi IPARD II.

The government has approved the basic criteria of the sectors to be supported and the amount of funding from the 2020 Agriculture Program Fund.

According to the decision, the fund will support increasing the competitiveness of livestock products, agricultural products in protected environments and lowering production costs, through payments of matriculated animals and subsidizing the price of plastics.

Support will also be provided for the increase of areas planted with medicinal and aromatic plants, certification of agricultural products and organic farms, as well as diversification of economic activities in rural areas. Funding will vary by sector and size of activity.

For agricultural farms is calculated the planted area, and for livestock the number of heads of animals. Beneficiaries will be farmers, natural persons, legal entities and Agricultural Cooperative Societies.

Priority will be given to the establishment or reconstruction of the premises for rural tourism activities, where the beneficiaries are entities that cannot be supported by the IPARD II program.