Temperaturat polare vazhdojnë të mbajnë të mbërthyer qarkun e Elbasanit.

Edhe gjatë natës së kaluar termometri ka shënuar disa gradë nën zero si në zonat malore dhe në qytet. Për pasojë ngricat kanë qenë të pranishme në të gjithë akset rrugore që lidhin Elbasanin me Librazhdin dhe Qafëthanën, Elbasanin me Peqinin, Elbasanin me belshin, Elbasanin me Gramshin dhe Elbasanin me Tiranën.

Në aksin Elbasan-Qafëthanë është hedhur vazhdimisht kripë dhe skorje dhe është përmirësuar ndjeshëm segmenti problematik Qukës-Pishkash Po ashtu edhe lartësitë e Qafëthanës janë monitoruar 24 orë diuke bërë të mundur qarkullimin vetëm me zinxhirë.

Në aksin rrugor Elbasan – TEG qarkullimi funksionon rregullisht pa zinxhirë.

Në askin rrugor Elbasan –Gjinar ka akoma probleme dhe qarkullimi mbetet i vështirë edhe me ndërhyrjen e firmës nënkontraktuese. Qarkullimi këshillohet me zinxhirë.

Ne aksin rrugor Cërrik-Gramsh ka pasur ngrica në kthesa të forta. Qarkullimi këshillohet vetëm me zinxhirë.

Ne askin rrugor Librazhd-Stëblevë po punohet për hapjen e segmentit Fushë Studen-Klenje. Qarkullimi me zinxhire.

Persa i përket rrugëve rurale po punohet në të 7 bashkitë për hapjen e akseve të bllokuara nëpër fshatra.

Në qytetin e Elbasanit vazhdon pastrimi dhe hedhja e kripës në rrugë për të lejuar qarkullimin e automjeteve dhe qytetarëve.

Në mjaft fshatra ka ndërprerje të energjisë elektrike si pasojë e këputjes së përcjellsave. Grupet e punës ndodhen në terren.

Polar temperatures continue to keep the Elbasan region stuck.

Even last night the thermometer recorded several degrees below zero both in mountainous areas and in the city. As a result, frosts have been present in all road axes that connect Elbasan with Librazhd and Qafëthana, Elbasan with Peqin, Elbasan with Belshi, Elbasan with Gramsh and Elbasan with Tirana.

In the Elbasan-Qafëthanë axis, salt and slag have been continuously dumped and the problematic segment Qukës-Pishkash has been significantly improved. Also, the heights of Qafëthanë have been monitored for 24 hours, enabling the circulation only with chains.

In the road axis Elbasan – TEG the traffic operates regularly without chains.

There are still problems on the Elbasan-Gjinjar road axis and the traffic remains difficult even with the intervention of the subcontracting firm. Circulation is advised with chains.

In the road axis Cërrik-Gramsh there were frosts in strong turns. Circulation is advised only with chains.

In the road axis Librazhd-Stëblevë, work is being done for the opening of the segment Fushë Studen-Klenje. Chain circulation.

In terms of rural roads, work is being done in all 7 municipalities to open blocked roads in the villages.

In the city of Elbasan, cleaning and dumping of salt on the streets continues to allow the circulation of vehicles and citizens.

In many villages there are power outages as a result of power outages. Working groups are located in the field.