Kreu i koalicionit “Bardh e Zi”, në Malin e Zi, Dritan Abazović, ka dhënë një intervistë të bujshme për mediat serbe, ku ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga njohja e Kosovës si një shteti sovran dhe i pavarur.

Partia që ai përfaqëson votohet nga shumë serbë në Malin e Zi, ndërsa Abazoviç është shprehur se për sa i përket çështjes së Kosovës nuk do të jetë kurrë pjesë e diskutimeve me Serbinë dhe nuk ka ndërmend t’i rikthehet asaj teme.

Ndërkohë për sa i përket termit që shumë i thërrasin “Cetniku Shqiptar”, ai ka thënë se ndihet mirë. Sipas tij “Cetniku Shqiptar” është bërë sinonim i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe i vjen mirë që shumë njerëz që janë malazezë dhe serbë nga kombësia tani kanë filluar të thonë: “Unë jam një çetnik shqiptar.” Nëse çetniku shqiptar sipas tij është sinonim i ndryshimit, le të mbetet pjesë e kësaj fushate

Qeveria e e Malit të Zi do të formohet nga koalicionet “Për Ardhmërinë e Malit të Zi”, “Paqja është kombi ynë” dhe “Bardhë e Zi”. Pjesa nga intervista për gazetën “Kurir”:

Si ndiheni kur quheni “çetnik shqiptar”?

Ndihem gjithmonë mirë, si kur më vlerësojnë, ashtu edhe kur më sulmojnë. “Cetniku Shqiptar” është bërë sinonim i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe më vjen mirë që shumë njerëz që janë malazezë dhe serbë nga kombësia tani kanë filluar të thonë: “Unë jam një çetnik shqiptar.” Nëse çetniku shqiptar është sinonim i ndryshimit, le të mbetet pjesë e kësaj fushate

Si të pajtojmë Malin e Zi të grindur? Mali i Zi dhe Serbia?

Më së miri është të tregohet me shembuj personalë se njerëzit nuk po grinden, por që qeveria i ndan njerëzit për interesa personale. Nëse punojmë më shumë për integrimin, do ta kuptojmë lehtësisht njëri-tjetrin. Kur nuk ka propagandë të synuar mediatike kundër dikujt, kur ju shtrëngoni duart me njerëz që mendojnë ndryshe, qëllimi nuk është të luftoni për shqiptarët, serbët, malazezët, por për njerëzit.

Marrëdhëniet midis Malit të Zi dhe Serbisë janë të tensionuara sepse ky ishte interesi i partisë që ka qenë në pushtet deri më tani. Unë jam i sigurt se një nga interesat më të rëndësishëm kombëtar të Malit të Zi është që të ketë një politikë më të mirë të mundshme të fqinjësisë

Titujt në mediat e Beogradit sot – “Shqiptari Dritan Abazović vendos për të ardhmen e Malit të Zi”! Si ndiheni në këtë rol?

Nëse e kam atë përgjegjësi që nuk e prisja, se do të vendos për të ardhmen e Malit të Zi, unë e pranoj sfidën. Kam jetuar për një ditë që të ndodhë ndryshimi.

Cila është ëndrra jote?

Mali i Zi në Bashkimin Evropian, për tu pajtuar dhe për të pasur një standard jetese shumë më të lartë se tani. Jam i sigurt se kjo ëndërr mund të bëhet realitet nëse veprojmë me përgjegjësi në qeverinë e ardhshme të Malit të Zi.

Nëse çështja e tërheqjes së njohjes së Kosovës është në agjendë në qeverinë e ardhshme të Malit të Zi, si do të reagoni?

Sigurisht që ne do të jemi kundër, dhe unë mendoj se kjo çështje nuk do të jetë në rendin e ditës sepse është diçka që ne e kemi përfunduar, ne nuk duhet të kthehemi në të kaluarën. Unë madje pres që Beogradi dhe Prishtina të gjejnë një gjuhë dhe marrëveshje të përbashkët në të ardhmen e parashikueshme që do të qetësonte tensionet dhe mundësonte procesin e pajtimit. Paqja nuk ka çmim. Të gjithë këtu duan paqe, askush këtu nuk dëshiron luftë, por jeta, biznesi .…

The leader of the “Black and White” coalition in Montenegro, Dritan Abazović, gave a sensational interview to the Serbian media, where he stated that he would not withdraw from recognizing Kosovo as a sovereign and independent state.

The party he represents is being voted on by many Serbs in Montenegro, while Abazovic has said that as far as the Kosovo issue is concerned, he will never be part of the discussions with Serbia and does not intend to return to that topic.

Meanwhile, regarding the term that many call “Albanian Cetnik”, he said that he feels good. According to him, “Albanian Chetnik” has become synonymous with the fight against organized crime and corruption and he is glad that many people who are Montenegrins and Serbs by nationality have now started to say: “I am an Albanian Chetnik.” If, according to him, the Albanian Chetnik is synonymous with change, let it remain part of this campaign

The Government of Montenegro will be formed by the coalitions “For the Future of Montenegro”, “Peace is our nation” and “Black and White”. Excerpt from the interview for the newspaper “Kurir”:

How do you feel when you are called “Albanian Chetnik”?

I always feel good, both when I am appreciated and when I am attacked. “Albanian Chetnik” has become synonymous with the fight against organized crime and corruption, and I am glad that many people who are Montenegrins and Serbs by nationality have now begun to say: “I am an Albanian Chetnik.” If the Albanian Chetnik is synonymous with change, let it remain part of this campaign

How to reconcile quarrelsome Montenegro? Montenegro and Serbia?

It is best to show by personal examples that people are not arguing, but that the government divides people for personal interests. If we work harder for integration, we will easily understand each other. When there is no targeted media propaganda against someone, when you shake hands with people who think differently, the goal is not to fight for Albanians, Serbs, Montenegrins, but for the people.

Relations between Montenegro and Serbia are strained because this was the interest of the ruling party so far. I am sure that one of the most important national interests of Montenegro is to have a better possible neighborhood policy

Headlines in the Belgrade media today – “Albanian Dritan Abazović decides on the future of Montenegro”! How do you feel in this role?

If I have that responsibility that I did not expect, that I will decide on the future of Montenegro, I accept the challenge. I lived for a day for change to happen.

What is your dream?

Montenegro in the European Union, to reconcile and have a much higher standard of living than now. I am sure that this dream can become a reality if we act responsibly in the next government of Montenegro.

If the issue of withdrawing recognition of Kosovo is on the agenda in the next Montenegrin government, how would you react?

Of course we will be against, and I think this issue will not be on the agenda because it is something we have completed, we should not go back to the past. I even expect Belgrade and Pristina to find a common language and agreement in the foreseeable future that would ease tensions and enable the reconciliation process. Peace has no price. Everyone here wants peace, no one here wants war, but life, business.…