Rritja e rasteve të reja me koronavirus ka rikthyer masat kufizuese në vendin tonë. Ky është vendimi i marrë ditën e sotme nga Komiteti Teknik i Ekspertëve.

“Mblidhemi sot këtu. Komiteti teknik i ekspertëve ka analiziar situatën. Në përputhje me zhvillet e situatës në rajon kemi analizuar me hollësi rezultatin e masave dhe eskperiencën e vendeve. Kemi evidentuar se gjatë kësaj periudhe është vënë re shtim i infeksioneve. Është rritur edhe incidenca. Në kushtet kur akoma nuk ka një mjekim specifik mënyra më e mirë vazhdon të mbetet parandalimi. Duke analzuar shifrat, shkaqet dhe rekomandimet e OBSH komiteti propzon të merren disa masa. Vlerësojmë se duhet të ndërmarrim këto masa:

Kufizimi i lëvizjes nga ora 22:00 deri në orën 06:00 në të gjithë vendin

Të ndalohen baret dhe restorantet nga ora 22:00 deri në orën 06:00

Propozojmë smar ëorking për administratën pulike

Këto masa hyjnë në fuqi të mërkurën dhe do të zgjasin për tre javë”.

The rise of new cases of coronavirus has restored restrictive measures in our country. This is the decision taken today by the Technical Committee of Experts.

“We are meeting here today. The technical committee of experts has analyzed the situation. In accordance with the developments in the situation in the region, we have analyzed in detail the result of the measures and the experience of the countries. We have noted that during this period there has been an increase in infections. The incidence has also increased. In conditions where there is still no specific medication the best way remains prevention. Analyzing the figures, causes and recommendations of the WHO, the committee proposes to take some measures. We believe that we should take the following measures:

Restriction of movement from 22:00 to 06:00 throughout the country

Ban bars and restaurants from 22:00 until 06:00

We propose smar orking for chicken administration

“These measures take effect on Wednesday and will last for three weeks.”