Qeveria ka vendosur të falë të gjithë gjobat që u janë vendosur bizneseve e qytetarëve që nuk kanë zbatuar rregullat gjatë periudhës së pandemisë së Covid-19.

Në këtë falje përfshihen penalitet për qyetarët që kanë shkelur rregullat e qarkullimit gjatë karantinës, gjobat e vendosura ndaj bizneseve që kanë respektuar protokollet e masave antiCovid dhe sipërmarrjeve që kanë ushtruar aktivitet eventesh dhe nuk kanë respektuar rregullat e orarit të muzikës.

Patentat dhe makinat e bllokuara duhet të kthehen brenda datës 15 Nëntor të këtij viti.

Akti Normativ i miratuar nga Këshilli i Ministrave detyron edhe institucionet që kanë marrë masat administrative ndëshkuese që të kthejnë shumat e parave për subjektet që e kanë paguar gjobën.

“Të gjitha institucionet shtetërore, të cilat kanë ushtruar autoritetin e vendosjes së masës administrative me gjobë, duhet të përgatisin listat e subjekteve ndaj të cilave është vendosur masa administrative me gjobë, duke përfshirë shumën si dhe të dhënat e nevojshme për kthimin e saj brenda datës 30 tetor 2020.”

Mënyra e kthimit të parave në llogaritë e subjekteve dhe qytetarëve do të përcaktohet me udhëzim të ministrit të Financave dhe Ekonomisë, ndërsa për ndëshkimet që kanë bërë njësitë e qeverisjes vendore, vendimi për mënyrën e kthimit duhet të miratohet nga Këshilli Bashkiak.

Kjo është hera e dytë që qeveria miraton një akt normativ me karakter falës për ndëshkimet e vendosura gjatë pandemisë, me qëllim lehtësimin e situatës së bizneseve të goditura tashmë nga pandemia e Covid-19.

Akti fal të gjitha penalitetet e vendosura që prej 17 Prillit, deri më 7 Tetor të këtij viti, ndërsa përfshin në falje edhe penalitetet inspektoriatet vendore u kanë vendosur familjeve që kanë riparuar banesat e shembura nga dy tërmetet e një viti më parë.
The government has decided to forgive all fines imposed on businesses and citizens who did not follow the rules during the Covid-19 pandemic period.

This pardon includes penalties for citizens who have violated traffic rules during quarantine, fines imposed on businesses that have complied with the protocols of antiCovid measures and enterprises that have exercised event activity and have not complied with music rules.

Patents and blocked cars must be returned by November 15 this year.

The Normative Act approved by the Council of Ministers obliges the institutions that have taken punitive administrative measures to return the amounts of money to the entities that have paid the fine.

“All state institutions, which have exercised the authority to impose an administrative measure with a fine, must prepare the lists of entities against which the administrative measure with a fine has been imposed, including the amount and the necessary data for its return within the date. October 30, 2020. ”

The manner of returning the money to the accounts of entities and citizens will be determined by the instruction of the Minister of Finance and Economy, while for penalties made by local government units, the decision on the method of return must be approved by the Municipal Council.

This is the second time the government has passed a normative act of a forgiving nature for the penalties imposed during the pandemic, in order to alleviate the situation of businesses already hit by the Covid-19 pandemic.

The act pardons all penalties imposed from April 17 to October 7 this year, while including pardons also local inspectorates have imposed on families who have repaired homes destroyed by two earthquakes a year ago.