4-Maji është Dita Ndërkombëtare e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit. Kjo ditë kremtohet në të gjithë botën. Profesion i vështirë dhe me mjaft rreziqe, që para se gjithash ka idealin dhe humanizmin, të gjithë ata që punojnë në këtë sektor konsiderohen si heronj.

Në Shqipëri duam të veçojmë njërin nga repartet model në këtë drejtim, atë të Zjarrfikësve në Gramsh.
Zjarrfikësit e Gramshit kanë qenë shpeshherë në qendër të publikimeve tona. Për ata flet puna dhe profesionalizmi.

Shpirti i sakrificës, përkushtimit, solidaritetit dhe vetëmohimit i karakterizon në çdo ditë të punës së tyre.

Kanë lënë gjurmë të pashlyeshme kudo ku kanë qenë; në zjarret në banesa në fshat e qytet, në zjarret në pyje, në aksidente, mbytje e përmbytje. Në fatkeqësi natyrore si tërmeti, në ndihmën që kanë dhënë në bashki të tjera të Shqipërisë.
Ata nuk janë kursyer asnjëherë duke rrezikuar edhe jetën.

Ata janë një skuadër që e konsiderojnë njëri-tjetrin, jo thjeshtë shokë në punë, por si vëllezër të një familje. Merita i përket gjithësecilit në këtë repart, por veçanërisht Shefit të Repartit Zjarrfikës, Ilir Llapushi.

Fjalët e mira, përgëzimet, vlerësim për punën e tyre vjen nga pushteti vendor, institucionet, por mbi të gjitha nga qytetarët dhe aq më tepër atyre që u kanë shpëtuar jetën.

Ja dedikimi që Shefi i Repartit Zjarrfikës Gramsh, Ilir Llapushi, i bën kolegëve të tij me rastin e 4-Majit:

Kategori që meritoni veç Respekte!
Të shpëtosh një jetë je hero!
Të shpëtosh me dhjetra, je zjarrfikës!
Të shpëtosh nje jetë, ka nje ndjesi që vetëm një zjarrfikës mund ta perjetojë!
Ky është momenti që munde t’ju them publikisht faleminderit nga zemra
ju punoni dhe rrezikoni nga mengjesi në darkë, pa thënë njëherë u lodha.
Ju jeni heronjtë e qytetit tim!
Gëzuar festën!
Faleminderit
Nga: Ilir Llapushi
4 maj 2021

May 4 is International Firefighting and Rescue Day. This day is celebrated all over the world. A difficult and risky profession, which first of all has the ideal and humanism, all those who work in this sector are considered heroes.

In Albania we want to single out one of the model departments in this regard, that of the Fire Department in Gramsh.
Gramsh firefighters have often been at the center of our publications. Work and professionalism speak for them.

The spirit of sacrifice, dedication, solidarity and self-sacrifice characterizes them in every day of their work.

They have left indelible marks wherever they have been; in house and town house fires, in forest fires, in accidents, drownings and floods. In natural disasters like the earthquake, in the help they have given to other municipalities in Albania.

They have never been spared even risking their lives.

They are a team that considers each other, not just friends at work, but as brothers of a family. Merit belongs to everyone in this department, but especially to the Chief of the Fire Department, Ilir Llapushi.

Good words, congratulations, appreciation for their work comes from the local government, institutions, but above all from the citizens and even more so from those who have saved their lives.

Here is the dedication that the Chief of the Gramsh Fire Department, Ilir Llapushi, makes to his colleagues on the occasion of May 4:

Category you deserve besides Respect!
To save a life you are a hero!
To save dozens, you are a firefighter!
To save a life, there is a sensation that only a firefighter can experience!
This is the moment I can say thank you from the bottom of my heart
you work and risk from breakfast to dinner, not to mention once I got tired.
You are the heroes of my city!
Happy holiday!
Thank you
By: Ilir Llapushi
May 4, 2021