Google ka hedhur dritë mbi rastin e 19-vjeçares shqiptare të zhdukur në Greqi. Mesazhet elektronike të fshira në e-mailin e saj, i japin një kthesë të re çështjes.

Sipas mediave greke në raportin me shumë faqe, Google shprehet se gjurmët e telefonit të saj celular dhe e gjithë historia elektronike janë fshirë nga një zonë e veçantë, por pa e specifikuar për publikun se ku.

Kriminologu i Krimit Kibernetik dhe Ekzaminuesi i Provave Dixhitale Vassilios Georgopoulos, tha se ky proces i fshirjes së mesazheve nuk mund të bëhet nga gabimi i dikujt, por është bërë qëllimisht.

“Duket se personi që i fshiu ato dinte të zhdukte gjurmët elektronike të telefonit të saj celular”, u shpreh Georgopoulos

Familja, së bashku me avokatin Stavros Georgiou, kërkuan një mendim ekspert mbi raportin e Google dhe caktuan Vassilios Georgopoulos si këshilltar teknik.

Ai do të ketë qasje në ekspertizën nga Prokuroria e Krimit Kibernetik. Georgiou theksoi se përveç padisë ekzistuese për rrëmbim, u ngrit edhe ajo e vrasjes.

“Ne zyrtarisht kërkuam, me kërkesën tonë te Prokurori, që çështja jonë të hetohet nga Departamenti kompetent i Krimeve kundër Jetës së Sigurimit të Atikës”, tha avokati.

Kujtojmë se historia e zhdukje së Artemis, ka nisur 5 muaj më parë, mëngjesin e 16 tetorit e cila doli nga shtëpia për të bërë një intervistë pune nga e cila nuk u kthye më kurrë.

Autoritet greke janë ende në kërkim të gjurmëve të reja të vajzë së humbur duke u mobilizuar me çdo mënyrë për gjetjen e saj.

Google has shed light on the case of the 19-year-old Albanian missing in Greece. The deleted emails in her e-mail, give a new twist to the issue.

According to Greek media in the multi-page report, Google states that the traces of its mobile phone and all electronic history have been deleted from a specific area, but without specifying to the public where.

Cybercrime Criminologist and Digital Evidence Examiner Vassilios Georgopoulos, said that this process of deleting messages cannot be done by someone’s mistake, but was done intentionally.

“It seems that the person who deleted them knew how to disappear the electronic traces of her mobile phone”, said Georgopoulos

The family, along with lawyer Stavros Georgiou, sought expert opinion on the Google report and appointed Vassilios Georgopoulos as technical advisor.

He will have access to expertise from the Cybercrime Prosecution. Georgiou stressed that in addition to the existing kidnapping lawsuit, that of murder was also raised.

“We officially requested, with our request to the Prosecutor, that our case be investigated by the competent Department of Crimes against Life Attica Security”, said the lawyer.

Recall that the story of Artemis’ disappearance began 5 months ago, on the morning of October 16, when she left home to do a job interview from which she never returned.

Greek authorities are still searching for new traces of the missing girl by mobilizing in every way to find her.

Key Words:
offshore accident lawyer
best motorcycle accident lawyer
18 wheeler accident lawyer san antonio
offshore accident attorney
texas truck accident lawyer
truck accident attorney dallas
good car accident lawyers
houston trucking accident attorney
new york construction accident lawyer
vehicle injury lawyers
california auto accident lawyer
auto accident attorney california
auto accident lawyers in chicago
mesothelioma cancer lawyer
truck accident lawyer dallas
auto injury accident lawyer
dallas truck accident lawyer
personal injury attorneys lafayette la
los angeles truck accident lawyer
boating accident attorney
houston truck accident lawyers
18 wheeler accident attorney
auto accident lawyers california
semi truck accident attorney
car accident attorney denver
brooklyn construction accident lawyer
18 wheeler accident lawyer
houstonbest mesothelioma lawyer
chicago birth injury lawyer
houston wrongful death attorney
houston truck accident attorney
semi truck accident attorneys
accident lawyer phoenix
pensacola auto accident lawyer
trucking accident lawyers
top auto accident attorney
medical malpractice attorney baltimore
truck accident attorney houston
new york construction accident attorney
personal injury attorneys west palm beach