Detaje “bombë” në emisionin ‘Pa Gjurmë’, 6 vite nga zhdukja e Renato Hamzës zbardhen detaje nga dosja hetimore. Sipas burimeve pranë policisë së qarkut Elbasan, ‘Pa gjurmë’ ka mësuar se vetëm dy muaj para se të zhdukej Reni i Elbasanit, ai ishte vendosur në përgjim dhe monitorohej nga policia, pasi dyshohej se ka qenë pjesë e një rrjeti prostitucioni në zonën Shijak-Durrës.

Detaje “bombë” në emisionin ‘Pa Gjurmë’, 6 vite nga zhdukja e Renato Hamzës zbardhen detaje nga dosja hetimore. Sipas burimeve pranë policisë së qarkut Elbasan, ‘Pa gjurmë’ ka mësuar se vetëm dy muaj para se të zhdukej Reni i Elbasanit, ai ishte vendosur në përgjim dhe monitorohej nga policia, pasi dyshohej se ka qenë pjesë e një rrjeti prostitucioni në zonën Shijak-Durrës.

“Është hera e parë që e dëgjoj këtë. Drejtori i policisë së Elbasanit në vitin 2017 më tha se ta ka vrarë Indriti”-rrëfen nëna e Renatos, Silvana Hamza.

Dosja e Renato Hamzes ndodhet në kartoteken e Policisë së Elbasanit, pasi Prokuroria e ka pezulluar për momentin me pretendimin se nuk ka asnjë provë. Pas denoncimit të familjareve për zhdukjen e djalit të tyre, u arrit të zbulohej nga një kamera sigurie se Renato Hamza apo Reni siç njihet ndryshme në botën e muzikës, për herë të fundit ka qenë me dy persona nga Shijaku, Indrit Shaqja dhe Denis Xhija. Video e cila u publikua për herë të parë nga gazetari Spartak Koka, ku tregohen gjurmët e fundit të Renit.

“Kjo video jep dinamikën e plotë. Është Indrit Shaqja. Duket i shqetësuar. Shfaqet dhe Denis Xhija. Të dy janë dënuar më vonë një për vrasje në rrethana cilësuese. Denisi edhe i proceduar ndërkombëtarisht për vrasje. Këta e kanë takuar për herë të fundit. Duket që Denisin nuk e njeh në këtë video. Unë kam 9 muaj që merrem me këtë histori. Duket që s’ka pas njeri interes për të dhënë këtë video. Indriti duket i nxituar, duket që do ta prezantojë menjëherë me Denisin. Është ora 8 e mbrëmjes kur i ka takuar. Renato mund të ketë qenë në ndjekje si i dyshuar për përfshirje në rrjetin e prostitucionit. Në 6 vite nga burimet nuk ka pistë se Renato është vrarë se është përfshirë në një rrjet prostitucioni”-tha gazetari Koka.

I pari që shfaqet në pamje në orën 20:11 minuta është një person i veshur me bluzë bojëqielli, me pantallona treçerekshe, me shapka dhe me një çantë të hedhur krahëve. Ai është Indrit Shaqja, ndërsa personi i dytë që shfaqet në video është Denis Xhija. 40- vjeçari me origjinë nga Shijaku dhe banim në Durrës është person i shpallur në kërkim, i dënuar në mungesë me 6 vite e gjysmë burg nga Gjykata e Shkallës së Parë Durrës për veprat penale të vrasjes së mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje.

Por pyetja që shtrohet nisur nga kjo video, ku identifikohen dy personat që takohen me këngëtarin është ajo se çfarë i lidh këta persona me Renaton apo edhe e kundërta?

“Nuk ka qenë në Shijak, në 2013 ka bërë klip në Durrës në verë. Nuk ka qenë kurrë në Shijak. Indriti ishte klient. Djali ikte në orën 6 dhe vinte në 12. Në dijeninë time nuk ka qenë në Shijak”-pohon nëna. Ndërsa kolegu Koka duke komentuar videon tregoi të tjera detaje që e lidhin imazhin e fundit të Renit, zhdukur 6 vite më parë.

“Nuk e di nëse këtë video e ka disponuar policia. Telefoni i tij rezulton të jetë fikur 15 minuta afro pas videos. Çfarë ju kanë thënë nuk janë të gjitha të vërteta. Emisioni “Pa gjurmë” ju ka dhënë mjaft hapësirë. Ne e kemi trajtuar nga pikëpamja policore. Indrit Shaqja nuk ka dhënë dëshmi kurrë. Një vit më pas ai u ekstradua në Shqipëri”-tha gazetari Koka.

Dy personat që shfaqen në këtë video Indrit Shaqja dhe Denis Xhija janë emra të skeduar nga policia.

“Denisi është personazh i njohur në Shijak për këtë vrasje mbetur në tentativë. Në vitin 2015. Duhet të jemi të kujdesshëm për çfarë themi. Video ka qenë një indicio e mirë. Indriti është identifikuar që në momentin e parë. Ka nevojë për hetime komplekse. Mjeti është me targa të falsifikuara, mjeti dyshohet të jetë larguar Renato. Një person që do të largohet me dëshirë nuk mund të largohet kështu”-vijon gazetari

Nëna në rrëfimin e disa të të bërë në studion e emisionit, teksa përlotet thotë se Renato nuk njihej me personin tjetër që del në këtë video të publikuar së fundmi, Denis Xhijën, ndërsa Indriti Shaqja ishte një njohje e vjetër pasi ai ishte një klient në lokalin ku këndonte Renato.

“Më tha sapo të pi një kafe. Me Renaton nuk kishte konflikte. Renato tha se indriti nga Shijaku do ti sillte dy pronarë lokalesh. Djali frekuentonte shumë në Durrës në çdo qytet. Nuk njihte personin tjetër. Ai e ka marrë gjithë ditën në telefon. Doli per respekt” tha nëna.

Sipas të dhënave të siguruara nga ‘Pa Gjurmë’ prej burimeve, por edhe nga dëshmia e nënës në studio mësohet se se dy ditë pas ngjarjes dy personat që shfaqen në video Indrit Shaqja dhe Denis Xhija, kane deklaruar për uniformat blu se janë takuar me Renato Hamzen mbrëmjen e 29 qershorit ne Elbasan dhe kane udhëtuar sebshku me makine brenda për brenda Elbasanit dhe diku rreth orës 22:30 e kane zbritur po ne unazën e këtij qyteti, jo shume larg vendit ku e morën. Fatkeqësisht, ne atë zone nuk ka pasur asnjë kamer sigurie për ta vërtetuar këtë gjë dhe te dy janë lënë te lire nga policia. Nëna thotë se pas zhdukjes së të birit, Indriti është shoqëruar në polici. Ajo vijon të hedh të njëjtat akuza për ish-të dashurën e tij Radonën.

“Indriti u shoqërua në polici dhe del me shefin e krimeve. Ky i fundit thotë se ky person nuk ka lidhje. Radona ish e dashura u strehua në Durrës kur u zhduk djali. Atje rrinin edhe Indriti dhe Denisi”-tha nëna. Dosja është pezulluar, ndërsa me publikimin e kësaj video si dhe me nxjerrjen në dritë të një tjetër detaji të fortë nga dosja e Renatos, është një tregues se hetimi mund të ishte bërë më cilësor, në rast se kjo do të ndodhte kohë më parë nga zhdukja e 27-vjecarit. Kjo pasi detajet ndihmojnë për të zbardhur të vërtetën e fatit të Renit të Elbasanit.

Details ‘bomb’ on ‘No Trace’ show, 6 years after Renato Hamza’s disappearance Detail from investigative file. According to sources in the Elbasan district police, ‘Without a trace’ has learned that just two months before Eleni Rani disappeared, he was placed under surveillance and monitored by police after allegedly being part of a prostitution ring in the Shijak area- Durres.

“It’s the first time I’ve heard this. The Elbasan police director in 2017 told me that Indrit was killed, ”Renato’s mother, Silvana Hamza, recounts.

Renato Hamze’s file is in the Elbasan Police file, after the prosecution suspended him for the time being on the grounds that there was no evidence. After family members reported the disappearance of their son, it was discovered by a security camera that Renato Hamza or Reni, as he is known differently in the music world, was last seen with two people by Shijaku, Indrit Shaqja and Denis Jija. The video was first published by journalist Spartak Koka, showing recent footage of Ren.

“This video gives the full dynamic. It’s Indrit Shaqja. It seems restless. Dennis Gijia also appears. Both were later convicted of one count of murder in qualifying circumstances. Dennis is also being processed internationally for murder. They have met for the last time. It looks like Denis doesn’t recognize her in this video. I have been dealing with this story for 9 months. There seems to be no interest in giving this video. Indrit looks hasty, seems to introduce him immediately to Denis. It is 8 o’clock in the evening when he meets them. Renato may have been prosecuted as suspected of involvement in a prostitution ring. In 6 years, there is no evidence in the sources that Renato was killed for being involved in a prostitution ring, ”said Koka.

The first to appear on the scene at 8:11 pm is a person wearing a blue T-shirt, three-legged trousers, slippers and a shoulder bag. He is Indrit Shaqja, while the second person in the video is Denis Jija. The 40-year-old from Shijak, residing in Durres, is a wanted man convicted of six and a half years in prison by the Durres Court of First Instance for the offenses of attempted murder and unlawful possession of a firearm.

But the question that arises from this video, identifying the two people who meet the singer, is what connects these people with Renato or even vice versa?

“He was not in Shijak, in 2013 he made a clip in Durres in summer. Never been to Shijak. Indrit was a customer. The boy left at 6am and came at 12am. To my knowledge he was not in Shijak, ”the mother claims. While colleague Koka commenting on the video revealed other details linking the last image of Rene, missing 6 years ago.

“I don’t know if the video was available to the police. His phone turns out to be turned off 15 minutes after the video. What they told you is not all true. The “No Trace” show has given you plenty of room. We have dealt with it from a police standpoint. Indrit Shaqja has never given evidence. The following year he was extradited to Albania, ”said journalist Koka.

The two people appearing in the video, Indrit Shaqja and Denis Jija, are names filmed by police.

“Dennis is a well-known character in Shijak for this attempted murder. In 2015. We have to be careful about what we say. The video has been a good indicio. Indrit has been identified since the first moment. There is a need for complex investigations. The vehicle is with counterfeit license plates, the vehicle is suspected to have been removed by Renato. A person who wants to leave can not leave like that, ”the journalist continued

The mother in the confession of some done in the show’s studio, while tweeting that Renato was not acquainted with the other person in this recently released video, Denis Gijin, while Indriti Shaqja was an old acquaintance as he was a client at the bar where Renato sang.

“He told me as soon as I had a cup of coffee. There were no conflicts with Renato. Renato said the indignation from Shijak would bring two local owners. The boy frequented Durres in every city. He didn’t know the other person. He’s been on the phone all day. It came out of respect, ”said the mother.

According to data provided by ‘No Trace’ from sources, but also from the mother’s testimony in the studio learned that two days after the event two people appearing in the video Indrit Shaqja and Denis Xhija, have stated for blue uniforms that they met with Renato Hamzen on the evening of June 29 in Elbasan and traveled by car to and fro in Elbasan around 22:30 and landed in the ring of this town, not far from where they were taken. Unfortunately, there was no security camera in the area to confirm this and both were released by the police. The mother says that after her son disappeared, Indriti was escorted to police. She goes on to make the same accusations against his ex-girlfriend Radona.

“Indriti was escorted to the police and comes out with the crime boss. The latter says this person has no connection. Radona’s ex-girlfriend fled to Durres when her son disappeared. Indriti and Dennis were also there, ”the mother said. The file has been suspended, and with the release of this video as well as the release of another strong detail from Renato’s file, it is an indication that the investigation could have been made more qualitatively if this had happened long ago. the disappearance of the 27-year-old. This is because the details help to reveal the truth of Elbasan’s fate.