Këshilli i Ministrave ka miratuar rimbursimin e paketës së barnave për trajtimin ambulator në banesë për personat e diagnostikuar me COVID-19. Paketa e barnave përbëhet nga dy skema trajtimi. Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën e parë të trajtimit (forma e lehtë) do të jetë jo më shumë se 1650 lekë. Ndërsa vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën e dytë të trajtimit (forma e mesme) do të jetë jo më shumë se 10 900 lekë. Mjeku i familjes do të lëshojë recetën me rimbursim, sipas rregullave të përcaktuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

VENDIMI
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 10, të ligjit nr.10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Rimbursimin e paketës së barnave për trajtimin ambulator në banesë për personat e diagnostikuar me COVID-19 nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Paketa e barnave për trajtimin ambulator në banesë të pacientëve të diagnostikuar me COVID-19 përbëhet nga dy skema trajtimi, në përputhje me formën e sëmundjes, sipas udhëzuesit të miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve.
Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën 1 të trajtimit (forma e lehtë) do të jetë jo më shumë se 1 650 (një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë.
Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën 2 të trajtimit (forma e mesme) do të jetë jo më shumë se 10 900 (dhjetë mijë e nëntëqind) lekë.
Mjeku i familjes, për personat e testuar pozitiv për Sars-Cov-2 (të konfirmuar nga institucionet shëndetësore publike përgjegjëse), në përputhje me formën e sëmundjes dhe indikacionet e përcaktuara në udhëzuesin e miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, lëshon recetën me rimbursim, sipas rregullave të përcaktuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Për diagnozën COVID-19, e gjithë popullata konsiderohet përfituese nga skema e sigurimeve shëndetësore, duke u regjistruar dhe identifikuar si e siguruar.
Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi do të përballohen nga buxheti i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

The Council of Ministers has approved the reimbursement of the package of medicines for outpatient treatment at home for persons diagnosed with COVID-19. The drug package consists of two treatment schemes. The reimbursement value of the package of medicines for the first treatment scheme (easy form) will be no more than 1650 ALL. While the reimbursement value of the drug package for the second treatment scheme (intermediate form) will be no more than 10 900 ALL. The family doctor will issue the prescription with a refund, according to the rules set by the Compulsory Health Insurance Fund.

DECISION
Pursuant to Article 100 of the Constitution and point 6, article 10, of law no. 10383, dated 24.2.2011, “On compulsory health care in the Republic of Albania”, on the proposal of the Minister of Health and Social Protection , Council of ministers

V E N D O S I:

Reimbursement of the package of medicines for outpatient treatment in the home for persons diagnosed with COVID-19 from the Compulsory Health Insurance Fund.
The package of drugs for outpatient treatment at home of patients diagnosed with COVID-19 consists of two treatment schemes, in accordance with the form of the disease, according to the guideline approved by the Technical Committee of Experts.
The reimbursement value of the package of medicines for the treatment scheme 1 (easy form) will be no more than 1 650 (one thousand six hundred and fifty) ALL.
The reimbursement value of the medicine package for the treatment scheme 2 (intermediate form) will be no more than 10 900 (ten thousand nine hundred) ALL.
The family doctor, for the persons tested positive for Sars-Cov-2 (confirmed by the responsible public health institutions), in accordance with the form of the disease and the indications defined in the guide approved by the Technical Committee of Experts, issues the prescription with reimbursement, according to the rules set by the Compulsory Health Insurance Fund.
For COVID-19 diagnosis, the entire population is considered a beneficiary of the health insurance scheme, by registering and identifying as insured.
The financial effects for the implementation of this decision will be borne by the budget of the Compulsory Health Insurance Fund.
The Ministry of Health and Social Protection and the Compulsory Health Insurance Fund are in charge of implementing this decision.
This decision enters into force immediately and is published in the “Official Gazette”.