Fletë arrestimet e prokurorit special Jack Smith për krime lufte mund të lëshohen edhe për shtetas shqiptarë me banim në Shqipëri. Një burim diplomatik në dijeni të zhvillimeve të kësaj çështje i tha Top Channel, se arrestimet më të fundit të ish-drejtuesve të lartë të UÇK-së në Kosovë janë vetëm fillimi një vale të gjatë arrestimesh, personash që do t’u duhet të përballen me krime lufte.

“Për aq kohë sa gjatë luftës shteti shqiptarë lejoi ngritjen e burgjeve të UÇK në territorin e vet nga ku është vërtetuar se kanë ndodhur krime, atëherë me të gjitha gjasat prokurorët special do ti shtrijnë arrestimet e personave përgjegjës në Shqipëri”, tha burimi diplomatik.

Në dokumentin e plotë të aktakuzës njohur si aneksi 3 publikuar dje nga Gjykata Speciale e Hagës krahas burgjeve të UÇK në territorin e Kosovës renditet edhe tre burgje në Kukës, Has dhe Cahan të Tropojës ku prokurorët thonë se janë konsumuar krime lufte.

Këto burgje në territorin shqiptarë krahas ushtarëve të UÇK ruheshin dhe nga qytetarë Shqiptarë prej zonave të veriut që iu bashkuan UÇK. Prokurorët do të duan të arrestojnë edhe shtetas shqiptarë atëherë do të jemi përpara skenarit të detyrimit të Shqipërisë për të pranuar zgjerimin e veprimit të kësaj gjykate edhe në territorin e republikën së Shqipërisë.

Ka të dhëna jo zyrtare, se prokurorët e Hagës kanë të administruar në dosjen hetimore edhe një vendim të Këshillit të Ministrave të qeverisë shqiptare në vitin 1998 firmosur nga të gjithë ministrat e asaj kohe për armatimin e UÇK dhe vënien në dispozicion të bazave për qëllime prapavije në Verilindje të Shqipërisë.

Kjo është edhe pjesa më problematike që e përfshin Shqipërinë në këtë hetim pasi me vendim qeverie të asaj kohe u lejuan lehtësi për UÇK e cila krahas marrjes të armatimit, kampeve stërvitore, ngriti edhe 3 burgje nga ku sipas prokurorëve nga keqtrajtimi humbën jetën disa persona.

War crimes arrest warrant for Special Prosecutor Jack Smith may also be issued to Albanian nationals residing in Albania. A diplomatic source aware of the developments told Top Channel that the latest arrests of former senior KLA leaders in Kosovo are just the beginning of a long wave of arrests of people who will have to face with war crimes.

“As long as during the war the Albanian state allowed the establishment of KLA prisons in its territory where it has been proven that crimes have occurred, then in all likelihood special prosecutors will extend the arrests of responsible persons in Albania,” said the diplomatic source.

The full indictment document known as Annex 3 published yesterday by the Special Court in The Hague, in addition to KLA prisons in Kosovo, lists three prisons in Kukës, Has and Cahan in Tropoja where prosecutors say war crimes were committed.

These prisons on Albanian territory, in addition to KLA soldiers, were guarded by Albanian citizens from the northern areas who joined the KLA. Prosecutors will want to arrest Albanian citizens, then we will be in front of the scenario of Albania’s obligation to accept the extension of the operation of this court in the territory of the Republic of Albania.

There are unofficial data that the Hague prosecutors have administered in the investigative file a decision of the Council of Ministers of the Albanian government in 1998 signed by all the ministers of that time for the armament of the KLA and the provision of bases for background purposes. in the Northeast of Albania.

This is also the most problematic part that includes Albania in this investigation because with the decision of the government of that time facilities were allowed for the KLA which in addition to taking up arms, training camps, set up 3 prisons from where according to prosecutors mistreatment killed several people.