Në fund të tremujorit të tretë në vend kishte 943 mijë persona të konsideruar inaktivë, të cilët janë mbi 15 vjeç dhe të aftë për punë, por që kanë zgjedhur të mos punojnë, për arsye, si për shembull pamundësi për të punuar, mungesë motivimi dhe moskërkim për punë, ndjekje të shkollës, apo përkushtim pas familjes.

Të dhënat bëhen të ditura nga statistikat e INSTAT, i cili raporton ndër të tjera edhe treguesin e shkallës së inaktivitetit, që mat numrin e inaktivëve ndaj popullsisë në moshë pune.

Në rang kombëtar, shkalla e inaktivitetit në vend ishte 41.2% në fund të tremujorit të dytë. Më i lartë ky tregues është për ata që kanë arsim 8/9 vjeçar, me 50%, më pas me arsim të mesëm (37%), ndërsa është shumë më i ulët për ata që kanë mbaruar arsimin e lartë, ku vetëm 24% e tyre kanë zgjedhur të mos punojnë (shih grafikun: Shkalla e inaktivitetit sipas arsimit).

Sipas gjinisë, shkalla e aktivitetit te meshkujt është 34.2% për burrat dhe 48.1% për gratë, në fund të tremujorit të dytë 2020. Inaktiviteti te gratë është më i lartë në krahasim me burrat, pasi ato zgjedhin të mos punojnë në mënyrë që të kujdesen për familjen dhe fëmijët.

INSTAT raporton se sipas arsyeve të inaktivitetit, gratë mbesin jashtë forcës së punës kryesisht pasi janë duke përmbushur detyrat shtëpiake (18,0 %) ose sepse janë duke ndjekur shkollën(22,3 %). Ndërsa vetëm 1,0 % e burrave kanë si arsye të inaktivitetit të tyre përmbushjen e detyrave shtëpiake dhe 28,1 % e tyre janë studentë ose nxënës, sipas të dhënave që i referohen vitit 2019.

Por, a e dini se cilat janë qarqet, ku burrat dhe gratë janë më “dembelët”, pra që kanë zgjedhur të mos punojnë.

Si për burrat ashtu dhe për gratë, qarku i Lezhes ka nivelin më të lartë të inaktivitetit, me përkatësisht 46.2 dhe 62.8%.

Për gratë, qarku i dytë me nivelin më të lartë të inaktivitetit është Durrësi, me 54% të femrave mbi moshën 15 vjeç, që nuk duan të punojnë. Durrësi është një nga qarqet me nivelin më të lartë të emigrantëve, duke qenë një burim shtesë të ardhurash përmes dërgesave, që u jep femrave “luksin” të mos punojnë. Pas Durrësit renditet Dibra (53.1%), Tirana (50.4%), ndërsa për qarqet e tjera ky tregues është nën 50%.

Për burrat, pas Lezhës për nivelin e lartë të inaktivitetit vjen Dibra (43.2%). Durrës ka nivel të lartë të mospjesmarrjes në punë është për meshkujt, duke u renditur i treti (38.2%), e ndjekur nga Tirana (34.4%).

Si për meshkujt ashtu dhe për femrat shkallën më të ulët të mosangazhimit në punë e ka Gjirokastra, përkatësish 14 dhe 33%, e lidhur edhe me faktin se qarku i jugut ka një popullsi të plakur, për shkak të emigracionit të lartë në shtetin fqinj të Greqisë./Monitor

At the end of the third quarter in the country there were 943 thousand people considered inactive, who are over 15 years old and able to work, but who have chosen not to work, for reasons such as inability to work, lack of motivation and not looking for work, attending school, or devotion to family.

The data are made known by INSTAT statistics, which reports, among other things, the inactivity rate indicator, which measures the number of inactives against the working age population.

Nationally, the inactivity rate in the country was 41.2% at the end of the second quarter. The highest this indicator is for those who have 8/9 year education, with 50%, then with secondary education (37%), while it is much lower for those who have completed higher education, where only 24% they have chosen not to work (see graph: Inactivity rate by education).

By gender, the activity rate for men is 34.2% for men and 48.1% for women, at the end of the second quarter of 2020. Inactivity among women is higher compared to men, as they choose not to work in order to care for family and children.

INSTAT reports that for reasons of inactivity, women remain out of the workforce mainly because they are doing homework (18.0%) or because they are attending school (22.3%). While only 1.0% of men have as a reason for their inactivity the fulfillment of homework and 28.1% of them are students or pupils, according to data referring to 2019.

But do you know which districts are where men and women are the most “lazy”, that is, who have chosen not to work.

For both men and women, Lezha region has the highest level of inactivity, with 46.2 and 62.8%, respectively.

For women, the second district with the highest level of inactivity is Durrës, with 54% of women over the age of 15 not wanting to work. Durrës is one of the counties with the highest level of emigrants, being an additional source of income through remittances, which gives women the “luxury” not to work. After Durrës is ranked Dibra (53.1%), Tirana (50.4%), while for other regions this indicator is below 50%.

For men, after Lezha for the high level of inactivity comes Dibra (43.2%). Durrës has a high level of non-participation in work is for men, ranking third (38.2%), followed by Tirana (34.4%).

Gjirokastra has the lowest rate of unemployment at work for both men and women, respectively 14 and 33%, due to the fact that the southern region has an aging population, due to high emigration to the neighboring country. Greece. / Monitor