Drejtoria Rajonale e SHÇBA, Korçë, pas një hetimi proaktiv në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, në kuadër të procedimit për veprën penale “Shpërdorim detyre”, Gjykata e Shkallës së Parë Korçë, ka caktuar masat e sigurimit personal me karakter ndalues “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”, për 6 punonjës policie, nga Komisioni i Shqyrtimit të Kundravajtjeve Administrative (OASH) në DVP Korçë.

Dyshohet se duke u favorizuar nga detyra që kanë kryer, kanë vendosur materiale fiktive në praktikat e vendimeve të OASH, duke marrë vendime që nuk kanë qenë objekt i konstatimit të shkeljes nga punonjësit e Policisë në terren.

Organi i OASH në menyrë të vazhdueshme ka marrë vendime fiktive duke argumentuar mbi fakte e rrethane, qe nuk përputhen me konstatimet e agjenteve verifikues, duke u bashkëngjitur praktika e dokumente të cilat dyshohet se jane fiktive. Kjo me qëllim zhbllokimin e mjeteve dhe lejeve te drejtimit, kundrejt shumave që përfitohen në mënyre të padrejtë.

Nga hetimet e kryera, provat e faktet e administruara, personat e mësipërm me veprimet dhe mosveprimet e tyre në përmbushje të rregullt të detyrës dyshohet se kanë konsumuar elemente të veprës penale të shpërdorimit të detyrës.

Nga hetimi me metoda speciale ka rezultuar se punonjësit me veprimet e tyre duke përdorur autoritetin e funksionit dyshohet se kanë ndikur në vendimarrjen tek vartësit, për të tjetërsuar shkeljet e konstatuara në terren. Vijojnë hetimet.

The Regional Directorate of the CIA, Korça, after a proactive investigation in cooperation with the Prosecution at the Court of First Instance Korça, in the framework of the proceedings for the criminal offense “Abuse of duty”, the Court of First Instance Korça, has assigned personal security measures Detainee “Suspension of the exercise of a public duty or service”, for 6 police officers, by the Commission for the Review of Administrative Offenses (OASH) in DVP Korça.

It is suspected that, being favored by the task they have performed, they have placed fictitious materials in the practices of OASH decisions, taking decisions that have not been the object of ascertaining the violation by the police officers in the field.

The body of the OASH has continuously taken fictitious decisions arguing on facts and circumstances, which do not comply with the findings of the verifying agents, by attaching practices and documents which are suspected to be fictitious. This is in order to unblock the means and driving licenses, against the amounts that are unfairly obtained.

From the investigations carried out, the evidence and the administered facts, the above persons with their actions and inactions in the regular fulfillment of the duty are suspected to have consumed elements of the criminal offense of abuse of office.

The investigation with special methods has shown that the employees with their actions using the authority of the function are suspected to have influenced the decision-making of the subordinates, in order to alienate the violations found in the field. Investigations continue.