Një grua e divorcuar që krijoi një lidhje dashurie me një 54-vjeçar, pretendon se u mashtrua prej tij përderisa ai i kërkoi ndihmë për para, duke e nxitur që ajo të aplikonte për kredi. Por kur çifti u zhvendos nën të njëjtën çati për të bashkëjetuar, partneri tregoi një anë tjetër të zymtë dhe më pas që t’i shmangte kthimin e borxhit nisi ta sulmojë duke i shpërndarë fotografi dhe çaste intime si dhe duke shkruar ngado keq për të.

burriii

Por gruaja me inicialet P. D nga Kukësi insiston në polici se u mashtrua nga shtetasi XH. B nga Tropoja dhe për hatër të dashurisë, por edhe shpresës se po niste një jetë të re, ajo u paraqit në bankë për të marrë kredi. Kur çifti u nda, nënës së një fëmije i mbeti barra e kredisë së papaguar, por më e rënda edhe fotografitë intime që 54-vjeçari i shpërndan në rrjetet sociale.

Sipas kallëzueses në shkresat që gazeta Si posedon mosmarrëveshja mes të dyve është kthyer objekt kërkimesh e shkresash mes policisë së Tiranës dhe asaj të Tropojës, të cilës i kërkohet ta gjejë 54-vjeçarin dhe ta pyesë sa kohë denoncimi është dorëzuar në policinë e kryeqytetit, ndërsa i dyshuari është kthyer në vendlindje.

Gruaja me banim në kryeqytet tregoi në polici sipas burimeve të gazetës Si se e njohu XH. B në Facebook. Ai i kishte thënë asaj se ishte dëbuar nga shteti grek dhe se familjen e kishte atje. Që çifti të kishte mundësi dhe kohë për t’u njohur më mirë, gruaja gjeti një shtëpi me qira për të dashurin që e zhvendosi nga Tropoja në kryeqytet derisa të dy u prezantuan tek familjarët e njëri-tjetrit.

“Në fund të 2019 mora kredi në tre banka të nivelit të dytë në shumën prej 5 milionë lekë të vjetra. E bëra këtë veprim pasi XH. mu ankua se kishte një urdhër dëbimi, se i duheshin para për të paguar avokatin që duhet të ndiqte një proces divorci në shtetin helen”. Gruaja shton në polici se menjëherë sapo i ka tërhequr shumat që i nevojiteshin të dashurit, ajo ia dha atij në mirëbesim absolut pa asnjë dokument.

“Më kishte thënë që do martoheshim bashkë, që sapo të zgjidhej problemi do ishim bashkë, dhe në asnjë moment nuk e dyshova”, shton gruaja. Sipas burimeve të gazetës Si gruaja u zhvendos nga banesa e saj së bashku me fëmijën në shtëpinë me qira, por aty kanë nisur problemet dhe xhelozia e 5-vjeçarit është bërë dominante në lidhje. “Për një çast u ktheva në shtëpinë time sa për të reflektuar, por Xh. më doli në rrugë dhe tha – do nxjerr fotot e tua. Ai e bëri këtë gjë, ia tregoi vëllait përmes rrjeteve sociale si dhe kujtdo që ne njihnim”.

Sipas kallëzimit të saj e bindur që lidhja kishte marrë fund, ajo nisi t’i kërkojë paratë e kredisë që ndërkohë po e paguante. “U mundova t’i fus gjërat në rrugë të qetë, por ishte e pamundur. Veç borxhit që më ka, XH. nuk ndalet dhe po bën gjithçka për të më cenuar në dinjitet dhe personalitet, madje më shkatërroi edhe marrëdhënien me vëllain, i cili pasi ka parë fotografitë e mia nudo ka një muaj që nuk më flet me gojë”, shprehet P. D.

Policia deklaron për gazetën Si se në vazhdën e këtij kallëzimi ka administruar të gjitha komunikimet mes çiftit, që prej fillimeve të njohjes dhe deri në ndarjen e tyre. Në një moment 54-vjeçari e sulmon gruan me akuza duke i vënë në dyshim edhe atësinë e fëmijës së parë që ajo e ka nga martesa e parë. Ai i shkruan “unë pse të deshta e të fala oj budallicë. 100 herë nejta pas teje. Po ca mendojshe ti si kalo ni jet ti me dashnor e me mua aa. Me kë ke ba fëmijë, me cilin oj injorante, cilin pate zgjedh?”

Gruaja i thotë policisë se xhelozia e 54-vjeçarit ishte e papërmbajtshme dhe se gjithë ky ndryshim i ndodhi gjatë javëve që ata jetuan së bashku.

Mes dhjetëra mesazheve, të cilëve gruaja nuk u kthen përgjigje ai e ofendon “ishe kan kurv. Natën femën”. E gjitha kjo dyshohet se ka ndodhur për ta vënë nën presion P. D që mos të kërkonte borxhin që ajo i dha në mirëbesim, pasi aplikoi për kredi.

Policia bën me dije se gruaja e gjendur nën stres të orë pas orshëm ishte izoluar nga të afërmit dhe personat që njihte, pasi dyshonte se ish-partneri u shkruante edhe atyre të njëjtat sharje si asaj. Burimet e policisë bëjnë me dije për gazetën Si se burri do të referohet në prokurori për mashtrim dhe përdorim me keqdashje të thirrjeve telefonik

 

A divorced woman who formed a love affair with a 54-year-old claims she was cheated on by him as he asked for help for money, prompting her to apply for a loan. But when the couple moved under the same roof to live together, the partner showed another grim side and then to avoid repaying the debt he started attacking her by distributing pictures and intimate moments as well as writing badly about her.

But the woman with the initials P. D from Kukës insists to the police that she was deceived by the citizen XH. B from Tropoja and for the sake of love, but also hope that she was starting a new life, she showed up at the bank to get a loan. When the couple divorced, the mother of one child was left with the burden of unpaid credit, but even more serious are the intimate photos that the 54-year-old shares on social networks.

According to the complainant in the documents that the newspaper Si possesses, the dispute between the two has become the subject of searches and documents between the police of Tirana and that of Tropoja, who is asked to find the 54-year-old and ask how long the report was submitted to the capital police. the suspect has returned to his hometown.

The woman living in the capital told the police according to the sources of the newspaper How she met XH. B on Facebook. He had told her that he had been deported from the Greek state and that his family was there. To give the couple the opportunity and time to get to know each other better, the woman found a rented house for her boyfriend who moved her from Tropoja to the capital until the two were introduced to each other’s relatives.

“At the end of 2019, I received loans in three second tier banks in the amount of 5 million old lekë. I did this action after XH. “He complained to me that there was an eviction order, that he needed money to pay for a lawyer who had to go through a divorce process in the Hellenic state.” The woman adds to the police that as soon as she withdrew the amounts needed by her boyfriend, she gave it to him in absolute trust without any documents.

“He told me that we would get married together, that as soon as the problem was solved we would be together, and at no point did I suspect him,” the woman adds. According to the sources of the newspaper Si the woman moved from her apartment together with the child to the rented house, but there the problems started and the jealousy of the 5-year-old has become dominant in the relationship. “For a moment I returned to my house to reflect, but Xh. came out to me on the street and said – I will take your pictures. “He did this, he told his brother through social media and to anyone we knew.”

According to her report, convinced that the relationship had ended, she started asking for the loan money that she was paying in the meantime. “I tried to put things in perspective, but it was impossible. In addition to the debt he owes me, XH. he does not stop and is doing everything to insult my dignity and personality, he even destroyed my relationship with my brother, who after seeing my nude photos has not spoken to me for a month “, says P. D.

The police declares for the newspaper Si that in the continuation of this report has administered all communications between the couple, from the beginning of the acquaintance until their separation. At one point, the 54-year-old attacks the woman with accusations, questioning the paternity of the first child she has from the first marriage. He writes, “Why did I want to say goodbye to you idiot. 100 times night after you. What did you think about how you spent your life with your lover and me? With whom did you have children, with which ignorant oj, which one did you choose? ”

The woman tells police that the 54-year-old’s jealousy was unstoppable and that all this change happened to her during the weeks they lived together.

Among the dozens of messages to which the woman does not reply, he insults “you were a whore. “The woman at night.” All of this allegedly happened to put pressure on P. D not to claim the debt she owed him in good faith after applying for the loan.

Police say the woman, who was under stress for hours, was isolated from relatives and acquaintances, as she suspected that her ex-partner was writing the same insults to them. Police sources inform the newspaper Si that the man will be referred to the prosecutor’s office for fraud and malicious use of telephone calls.