Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka publikuar për këshillim publik një draft të Rregullores Për “Mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike” ku në një prej anekseve sanksionohet edhe mënyra sesi do funksionojë regjistri “Mos më telefono”. Kjo do të bëjë që numrat në këtë regjistër të mos telefonohen për qëllime marketing.

Telefonatat e marketimit të produkteve apo të shitjes së tyre, që në disa raste kthehen në shqetësim për klientët, do të vendosen nën kontroll.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka publikuar për këshillim publik një draft të Rregullores Për “Mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike” ku në një prej anekseve sanksionohet edhe mënyra sesi do funksionojë regjistri “Mos më telefono”.

“Objekti i këtij Aneksi është përcaktimi i rregullave për sipërmarrësit ofrues të shërbimit publik telefonik që alokojnë numra për pajtimtarët dhe përdoruesit fundorë për regjistrimin e të dhënave të sakta të pajtimtarëve në lidhje me ID, zgjedhjen për përfshirje në Numeratorin Telefonik të Përgjithshëm, shërbimit të kërkimit të informacionit në numerator, si dhe krijimin e Regjistrit Do Not Call Me për të mundësuar pajtimtarët të mos marrin thirrjet/komunikimet pa kërkesë, nëse nuk e dëshirojnë këtë.

Propozimi është që secili operator duhet të krijojë një Bazë të Dhënash të Pajtimtarëve e cila të përmbajë zgjedhjet e pajtimtarëve për regjistrin Do Not Call Me dhe Numeratorin, dhe më pas këto të dhëna të përdoren për një regjistër kombëtar për thirrjet e pakërkuara dhe për ofrimin e shërbimeve të numëratorit telefonik dhe kërkimeve në numerator nga palët e interesuara.

Operatorët dhe administratori i regjistrit kombëtar Do Not Call Me kanë detyrimin që të sigurojë integritetin, saktësinë, përditësimin dhe ruajtjen e konfidencialitetit të informacionit të pajtimtarëve sipas legjislacionit në fuqi, përfshirë Ligjin 9918/2008, Ligji Nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, si dhe akteve të nxjerra në plotësim të tyre dhe/ose për këtë qëllim” vlerëson AKEP.

Kompanitë afat deri në 1 mars 2021

Sipas pikës 1 thuhet se çdo sipërmarrës ofrues i shërbimit publik telefonik që alokon numra për pajtimtarët përdorues fundorë të shërbimit publik telefonik, ka detyrim që të sigurojë për pajtimtarët e tij që të kenë të drejtën, pa pagesë, që të përfshihen në Numëratorin Telefonik të Përgjithshëm, të informohen për qëllimin e numëratorit dhe funksionet e disponueshme të kërkimit të informacionit në numerator si dhe në Regjistrin “Mos më Telefono” (Do Not Call Me), për të mos marrë thirrje/komunikime të pakërkuara tregtare.

Të njëjtët sipërmarrës kanë detyrime që duke filluar nga 1 mars 2021 në Përmbledhjen e Kontratës, të përfshijë dhe zgjedhjen e pajtimtarit për përfshirje në Numëratorin e Telefonik të Përgjithshëm dhe zgjedhjen e pajtimtarit për thirrjet/komunikimet pa kërkesë, apo për përfshirje në Regjistrin “Mos më Telefono”.

“Për përfshirjen ose jo të pajtimtarit në Numëratorin Telefonik të Përgjithshëm, Përmbledhja e Kontratës së Pajtimtarit duhet të përmbajë në mënyrë të qartë informacion për qëllimin e Numeratorit Telefonik dhe alternativat e mëposhtme të zgjedhjes: – Dëshironi që të dhënat tuaja (numri i telefonit dhe emri/mbiemri, ose dhe adresa) të publikohen në Numeratorin Telefonik të Përgjithshëm, të printuar dhe/ose elektronik: JO/ PO – Nëse Po, Dëshironi që dhe adresa juaj të publikohet në Numërator? JO / PO

Ofruesi i shërbimit ka detyrim që gjatë procesit të zgjedhjes të informojë pajtimtarin për qëllimin e Numëratorit Telefonik të Përgjithshëm dhe funksionet e disponueshme të kërkimit të informacionit në numërator. Për përfshirjen ose jo të pajtimtarit në Regjistrin “Mos më Telefono”, Përmbledhja e Kontratës duhet të përmbajë në mënyrë të qartë alternativën e mëposhtme të zgjedhjes: Dëshironi që në numrin tuaj të telefonit të merrni thirrje/komunikime pa kërkesë nga kompani marketing në numrin tuaj të telefonit?: PO/JO” thuhet në rregullore.

Ky dokument i jep të drejtë pajtimatarit të ndryshojë kushtet për këtë aspekt në çdo kohë pra nëse merr të vendosë të mos marrë dhe e kundërta. Kjo bëhet duke u paraqitur në pikat e shitjes.

“Çdo sipërmarrës ofrues i shërbimit publik telefonik që alokon numra për pajtimtarët përdorues fundorë të shërbimit publik telefonik, ka detyrim të mbajë një Bazë të Dhënash të Pajtimtarëve, në formatin e duhur elektronik, dhe që përmban të paktën informacionin dhe fushat e mëposhtme:

1) Numri i telefonit të pajtimtarit; 2) Emri, mbiemri i pajtimtarit/emri i biznesit; 3) ID e pajtimtarit: Numri Unik Personal/NIPT; 4) Adresa e pajtimtarit; 5) Zgjedhja e pajtimtarit për numëratorin telefonik të përgjithshëm: 1. “Jo”, 2. “Po” përfshihen në fushë të veçantë elementet që pajtimtari dëshiron të publikohen. 6) Zgjedhja e pajtimtarit për thirrjet/komunikimet pa kërkesë, pra a dëshiron të jetë pjese e Regjistrit Do Not Call Me (Mos më Merr në Telefon): 1. “Jo”, 2. “Po”” thuhet në rregullore. / Monitor.al

The Electronic and Postal Communications Authority has published for public consultation a draft of the Regulation on “Protection of consumers and users of public electronic communications services” where in one of the annexes is sanctioned the way the register “Do not call me”. This will prevent the numbers in this register from being called for marketing purposes.

Calls to market products or sell them, which in some cases become a concern for customers, will be brought under control.

The Electronic and Postal Communications Authority has published for public consultation a draft of the Regulation on “Protection of consumers and users of public electronic communications services” where in one of the annexes is sanctioned the way the register “Do not call me”.

“The purpose of this Annex is to determine the rules for public telephone service providers that allocate numbers to subscribers and end users for the registration of accurate subscriber data related to ID, the choice for inclusion in the General Telephone Directory, search service. of information in the directory, as well as the creation of the Do Not Call Me Register to enable subscribers not to receive calls / communications without request, if they do not wish to do so.

The proposal is that each operator should create a Subscriber Database which contains subscriber choices for the Do Not Call Me register and the Directory, and then use this data for a national register of unsolicited calls and for providing telephone directory services and directory searches by interested parties.

The operators and the administrator of the national register Do Not Call Me have the obligation to ensure the integrity, accuracy, updating and confidentiality of the subscribers’ information according to the legislation in force, including Law 9918/2008, Law No. 9887, dated 10.03.2008 “On protection of personal data ”, as amended, as well as acts issued in their completion and / or for this purpose” assesses AKEP.

Companies run until March 1, 2021

According to point 1, every public telephone service provider that allocates numbers to end-user subscribers of the public telephone service, has the obligation to ensure for its subscribers that they have the right, free of charge, to be included in the General Telephone Directory , to be informed about the purpose of the directory and the available functions of searching for information in the directory as well as in the Do Not Call Me Register, in order not to receive unsolicited commercial calls / communications.

The same entrepreneurs have obligations that starting from March 1, 2021 in the Contract Summary, include the selection of the subscriber for inclusion in the General Telephone Directory and the selection of the subscriber for calls / communications without request, or for inclusion in the Register “Do not Call “.

“For the inclusion or not of the subscriber in the General Telephone Directory, the Summary of the Subscriber Contract must clearly contain information about the purpose of the Telephone Directory and the following choice alternatives: – You want your data (telephone number and name / surname, or address) to be published in the General Telephone Directory, printed and / or electronic: NO / YES – If Yes, Do you want your address to be published in the Directory? NO YES

The service provider has the obligation to inform the subscriber during the selection process about the purpose of the General Telephone Directory and the available functions for searching information in the directory. For the inclusion or non-inclusion of the subscriber in the “Do Not Call Me” Register, the Contract Summary should clearly contain the following option of choice: Do you want to receive calls / communications on your phone number without request from the marketing company on your number? of the phone ?: YES / NO ”is stated in the regulation.

This document entitles the subscriber to change the conditions for this aspect at any time, ie if he decides not to take and vice versa. This is done by appearing at points of sale.

“Every public telephone service provider that allocates numbers to end-user subscribers of the public telephone service, has the obligation to maintain a Subscriber Database, in the appropriate electronic format, and that contains at least the following information and fields:

1) Subscriber phone number; 2) Name, surname of the subscriber / business name; 3) Subscriber ID: Unique Personal Number / NIPT; 4) Address of the subscriber; 5) Selection of the subscriber for the general telephone directory: 1. “No”, 2. “Yes” are included in a special field the elements that the subscriber wants to be published.