Zv kryeministri Erion Braçe ka paralajmëruar biznesin e madh që të mos shkurtojë punonjësit në këtë periudhë që ka rënë fluksi i punës, pasi ata mbrohen me ligj, e në të kundër do t’i paguajë deri në 12 paga.

Ai ka cituar Kodin e Punës, ku parashtrohen qartë rastet se kur pronari detyrohet të shkurojtë stafin për mungesë të fondeve, ka disa detyrime ligjore, mes të cilave dhe trajtimin me pagese papunësie. Gjithashtu, Braçe ka renditur edhe të drejtat që ka çdo punonjës nëse hiqet nga puna pa e njoftuar paraprakisht.

“O VIP, mos e shkurto punëtorin! Shkurto luksin tënd! Dje, krejt pa dashje-me dashje do vijoja te lexoja, ne nje televizion, dëgjova një muhabet për punetoret në biznesin e madh. Shikoni, puna në ketë vend rregullohet me ligj, mbrohet prej tij dhe gjykata. Cilido që jep si zgjidhje shkurtimin e punëtoreve ne biznesin e madh e pastaj, trajtimin me pagese papunësie, duhet te lexoje kodin e punes! Largimi nga puna se “pronari s’ka leke”, nuk është një llaf muhabeti, por procedure ligjore dhe PAGA, paga e shpëblime edhe kur largon nga puna.

Kodi i punës është i tillë:
Unë jam në punë, por nuk kam firmosur kontratë pune, pagën e tërheq në bankë. Pra, Unë jam në punë dhe kam firmosur kontratë pune pa afat. Pronari mund të më largojë nga puna, sepse nuk ka para (Neni 144, Pika 3) por duhet:
Të më njoftojë hap pas hapi që do të më largojë nga puna (Neni 144, Pika 1). Kjo zgjat 1 javë.
Të më paguaje për një periudhë kohe (Neni 143, Pika 1):
5 ditë sepse jam brenda 3 mujorit të parë të punës;
2 javë sepse kam mbi 3 muaj që punoj këtu (nuk kam mbushur ende 6);
1 muaj sepse kam mbi 6 muaj që punoj këtu (nuk kam mbushur ende 2 vjet);
2 muaj sepse kam mbi 2 vjet që punoj këtu (nuk kam mbushur ende 5 vjet);
3 muaj sepse kam mbi 5 vjet që punoj këtu.
Të më japë shpërblim vjetërsie sepse kam mbi 3 vjet që punoj këtu (Neni 145)

Unë përfitoj pagesat për:
5 ditë, kur jam brenda 3 mujorit të parë të punësimit
3 javë, kur jam brenda 6 mujorit të parë të punësimit
1 javë + 1 muaj kur kam mbi 6 muaj punë por nuk janë mbushur ende 2 vjet
1 javë + 2 muaj kur kam mbi 2 vjet punë por nuk janë mbushur ende 3 vjet
1 javë + 2 muaj + 1.5 muaj kur kam mbi 3 vjet punë, por nuk janë mbushur ende 5 vjet
1 javë + 3 muaj + 2.5 muaj kur kam të paktën 5 vjet që punoj këtu

Nëse pronari nuk më njofton, unë kam te drejte ta padis atë ne gjykate! Gjykata do ta detyrojë pronarin të më paguaje nga minimumi 2 paga deri në maksimumi 12 paga (Neni 146, Pika 3). B. Unë jam në punë dhe kam firmosur kontratë pune me afat. Pronari nuk mund të më largojë nga puna përpara përfundimit. Nëse me largon nga puna, unë kam të drejte ta padis në gjykate!”, shkruan Braçe.

Deputy Prime Minister Erion Brace has warned big business not to cut employees during this period of work cuts, as they are protected by law and will pay up to 12 salaries against it.

He cited the Labor Code, which clearly states that when the owner is forced to cut staff for lack of funds, there are some legal obligations, including treatment with unemployment benefits. Brace has also listed the rights each employee has if he is fired without giving prior notice.

“O VIP, don’t cut the worker! Reduce your luxury! Yesterday, I would inadvertently — inadvertently — read, on television, I heard a conversation about big business workers. Look, work in this country is regulated by law, protected by it and the court. Anyone who gives a solution to the downsizing of big business workers and then, dealing with unemployment pay, should read the labor code! Dismissal from the job that the “owner is not leaving” is not a talk, but a legal procedure and a PAGE, salary and rewards even when he is fired.

The labor code is as follows:
I am at work, but I have not signed a contract of employment, my salary is drawn to the bank. So, I am at work and have signed a term contract. The owner may dismiss me because he has no money (Article 144, Item 3) but must:
Notify me step by step that will dismiss me (Article 144, Item 1). This takes 1 week.
Pay me over a period of time (Article 143, Item 1):
5 days because I am within the first 3 months of work;
2 weeks because I have over 3 months working here (I haven’t turned 6 yet);
1 month because I have over 6 months working here (not yet 2 years old);
2 months because I have over 2 years working here (not yet 5 years old);
3 months because I have been working here for over 5 years.
Give me seniority pay because I have been working here for over 3 years (Article 145)

I qualify for:
5 days when I am within the first 3 months of employment
3 weeks when I am within the first 6 months of employment
1 week + 1 month when I have over 6 months of work but not yet 2 years old
1 week + 2 months when I have over 2 years of work but not yet 3 years old
1 week + 2 months + 1.5 months when I have over 3 years of work, but not yet 5 years old
1 week + 3 months + 2.5 months when I have at least 5 years working here

If the owner does not notify me, I have the right to sue him in court! The court will oblige the owner to pay me from a minimum of 2 salaries up to a maximum of 12 salaries (Article 146, Count 3). B. I am at work and have signed a term contract. The owner cannot dismiss me prior to completion. If he fires me, I have the right to sue him in court! ”Writes Brace.